top of page
  • Urbinner

ทักษะระหว่างบุคคล หรือ Interpersonal Skills คืออะไร? สำคัญอย่างไรในองค์กร?

อัปเดตเมื่อ 16 ต.ค. 2564

Highlights

  • ทักษะระหว่างบุคคล หรือ Interpersonal Skills เป็น องค์ความรู้ที่ช่วยในการปฏิสัมพันธ์และความเข้าใจกันระหว่างบุคคล

  • ทักษะนี้นำไปสู่ความรู้สึกปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน (psychological safety) ซึ่งทำให้การทำงานมีความสุข และประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

  • ประโยชน์ของการเรียนรู้ทักษะนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงการทำงาน เราสามารถใช้ทักษะนี้เพื่อช่วยให้ความสัมพันธ์ที่บ้านดีขึ้นได้ด้วย

 

หลายครั้งที่องค์กรของเรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพ แต่การทำงานร่วมกันก็ยังมีปัญหา อาจมีเรื่องเล็กน้อยที่ทำให้เข้าใจผิดกันได้ จนกระทั่งมีเรื่องใหญ่ที่ทำให้รู้สึกว่าการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยมาก และไม่ชอบที่จะร่วมงานกับคนอื่น


การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรเป็นพื้นฐานที่สำคัญในทุกองค์กร ซึ่งทักษะระหว่างบุคคลเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยทำให้บุคลากรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขได้เนื้อหาในบทความ

  1. ทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) คืออะไร?

  2. ทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) สำคัญอย่าง ไร?

  3. ตัวอย่างของทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills)

  4. วิธีการพัฒนาทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) ในที่ทำงาน องค์กร


ทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) คืออะไร?

ทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) คือ องค์ความรู้ และ soft skills ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์และความเข้าใจกันของบุคคลแต่ละคน โดยทักษะระหว่างบุคคลไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือการพูดเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการสร้างความเข้าใจร่วมกัน การฟังรับกัน หรือการเข้าใจคนอื่น (empathy) เป็นต้น


ทักษะระหว่างบุคคลที่ดีจะมีพื้น