top of page

Inner Self Listening

ฟังเสียงโลกภายใน

ฟังเสียงโลกภายใน (Inner Self Listening) เป็น workshop ที่ออกแบบมาให้คุณได้กลับมาค้นพบเสียงของความรู้สึก ความต้องการของตัวคุณ โดยอาศัยความตระหนักรู้ภายในตัวเอง (self-awareness) และการสะท้อน (reflection) ความคิด ความเชื่อและการแสดงออก เพื่อให้คุณได้ค้นพบเบื้องหลังของกรอบความเชื่อ พฤติกรรมของตนเอง และดูแลจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง และอนุญาตให้ความต้องการลึกๆ หรือเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินปรากฏออกมา

 

เพราะก่อนที่คุณจะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง ทำตามเป้าหมาย หรือมีความสุขตามแบบที่ตัวเองต้องการ สิ่งแรกที่คุณจะต้องเข้าใจคือความคิด ความเชื่อ อารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง และเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เราจะสามารถดูแลความเครียด ความสัมพันธ์ ความสุข และการตัดสินใจของตัวเองได้ดีขึ้น 

 

Workshop นี้จะทำให้คุณพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา เท่าทันเสียงความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้น เพื่อทำให้เรามีโอกาสสื่อสารสิ่งเหล่านั้น รู้สึกมั่นคงกับความคิดความรู้สึก และตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ดีขึ้น

Two Women Dancing

"ฟังเสียงความต้องการของตัวเองให้ชัดเจนขึ้น"

สิ่งที่จะได้เรียนรู้หรือทำในเวิร์คช็อปนี้
 • ค้นหาเป้าหมาย คุณค่า หรือความเชื่อของตนเอง

 • ทำความเข้าใจกับสภาวะที่รู้สึกมึนงง สับสน ลังเล ของตัวเอง

 • เรียนรู้เครื่องมือที่จะใช้ในการเข้าไปสำรวจความคิด ความเชื่อที่มีอยู่ในใจ

 • การเรียนรู้ในเวิร์คช็อปจะอาศัยการแลกเปลี่ยน และทดลองปฏิบัติตามกิจกรรมในเวิร์คช็อป

ความรู้พื้นฐาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีการความรู้พื้นฐาน

Enjoying the Nature
Workshop นี้เหมาะสำหรับใคร?
 • คนที่ต้องการค้นหาเป้าหมาย คุณค่า หรือความเชื่อของตนเอง

 • คนที่กำลังตัดสินใจบางอย่าง ต้องการทำความเข้าใจกับปัญหาและตัวเอง

 • คนที่ต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นมากขึ้น

 • คนที่ต้องการมีความสุขกับตัวเองมากขึ้น ต้องการเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้น และต้องการออกจาก comfort zone ของตัวเอง

"เรามักจะได้ยินเสียงข้างนอกดัง

มากกว่าเสียงความต้องการของตนเอง"

ตารางกิจกรรม

09:00 น. แนะนำเวิร์คช็อป และการเรียนรู้ร่วมกัน

10:00 น. กระบวนการสะท้อนตัวเอง (self-relfection)

 • การฟังเสียงภายในของตัวเองผ่านการเล่าเรื่องและการฟัง

 • การสะท้อนความต้องการของตัวเองเพื่อเข้าใจคุณค่า

11:00 น. ทำความรู้จักกับ Emotional Awareness

11:30 น. พักเที่ยง

13:00 น. ค้นหาคุณค่าที่ตัวเองให้ความสำคัญ

 • เรียนรู้แนวทางในการตัดสินใจด้วยคุณค่า

 • ทำความรู้จักกับความเชื่อที่ทำให้เราสับสน

14:00 น. การตั้งคำถามที่ทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องที่สับสน

 • เรียนรู้วิธีการตั้งคำถามที่ช่วยในการค้นหาความต้องการที่แท้จริง

 • เข้าใจลักษณะของคำถามที่ทำให้ตัวเองหลงทางท่ามกลางความสับสน

15:00 น. ทำความรู้จักความเชื่อที่บั่นทอน (limiting belief)

16:00 น. ตั้งเป้าหมาย และสะท้อนการเรียนรู้

17:00 น. สิ้นสุดกิจกรรม

 • 25 พ.ย. 2566 09:00
  Zoom Application
  ฟังเสียงโลกภายใน (Inner Self Listening) สะท้อนความเชื่อ ความคิด ความต้องการของตัวคุณ เพื่อดูแลปัญหา การตัดสินใจ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างเท่าทัน
bottom of page