Enneagram: Basic

นพลักษณ์ขั้นพื้นฐาน

นพลักษณ์ หรือเอ็นเนียแกรม เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณได้เรียนรู้แบบแผนของตัวเองในชีวิต เพื่อพัฒนาตัวเอง และไม่ตกเป็นเหยื่อจากกับดักตามลักษณะของคนแต่ละลักษณ์ ซึ่งมีรูปแบบลักษณะทั้งหมด 9 รูปแบบ

 

การเรียนรู้เรื่องนพลักษณ์จะทำให้คุณได้เข้าใจ

 • แรงจูงใจที่ขับเคลื่อนตัวเอง

 • จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง

 • ความแตกต่างของแต่ละคนตามลักษณ์  เพื่อเข้าใจและสนับสนุนกันได้

 • วิธีการเติบโตของคนแต่ละลักษณ์

 • กับดักที่คนแต่ละลักษณฺ์มักจะพบเจอ

Group of Smiling People

หากคุณเป็นคนที่...

 • ต้องการพัฒนาตัวเองในระยะยาว
 • อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น เข้าใจคนอื่น ดูแลคนอื่น
 • ไม่ตกเป็นเหยื่อของลักษณะนิสัยตามแต่ละลักษณ์
Business People Mingling

"Enneagram เป็นศาสตร์ที่ลุ่มลึกที่สุดที่ทำให้คุณพบกับการเติบโต"

เป้าหมายในเวิร์คช็อปนี้
 • ทำความเข้าใจกับนพลักษณ์ (Enneagram)

 • ค้นหาลักษณ์ของตัวเอง

 • ทำความเข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละลักษณ์

 • รู้วิธีการปรับตัวเข้าหาคนแต่ละลักษณ์

ความรู้พื้นฐาน
 • ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐาน

Workshop นี้เหมาะสำหรับใคร?
 • ครู อาจารย์ นักการศึกษา

 • ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย เจ้าของธุรกิจ HR

 • คนที่อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้าง เข้าใจพฤติกรรมและการแสดงออกของคนรอบตัวมากขึ้น 

 • คนที่อยากพัฒนาและปรับตัว ให้เข้ากับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หัวหน้าได้มากขึ้น

 • คนที่ต้องการพัฒนาตัวเองในระยะยาว

 • คนที่ต้องการเครื่องมือในการเรียนรู้ เข้าใจตัวเอง

 • คนที่กำลังตัดสินใจค้นหางานที่ชอบ อาชีพที่ทำให้ตัวเองมีความสุข หรือสิ่งที่ตัวเองมีความสุข

"เข้าใจคนแต่ละลักษณ์
เข้าใจตัวเอง ในระดับลึก"

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมเวิร์คช็อป
 • ค้นหาลักษณ์ของตัวเอง

 • รู้จุดแข็งจุดอ่อนของคนแต่ละลักษณ์

 • เข้าใจแรงจูงใจ ลักษณะการดำเนินชีวิต ความเชื่อ ของคนแต่ละลักษณ์

 • รู้กับดักที่คนแต่ลักษณ์มักจะเจอ ความเชื่อที่คนแต่ละลักษณ์สร้างขึ้น

ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
ตารางกิจกรรม

ยังไม่ปรากฏ