• Urbinner

7 Frameworks หลักในการรู้จักและเข้าใจตนเอง

อัปเดตเมื่อ ต.ค. 16

Highlights

  • หลักในการรู้จักและเข้าใจตนเองคือ ความสนใจ, ความชอบหรือลักษณะนิสัยติดตัว, พฤติกรรมและการแสดงออก, ความเข้าใจทางด้านอารมณ์ความรู้สึก, ลักษณะของการม