top of page

บริการสำหรับองค์กร (In-house Services)

เราสามารถช่วยให้องค์กรของคุณดูแลบุคลากรและไปถึงเป้าหมายได้ด้วยบริการต่างๆ เหล่านี้​

  • หลักสูตรอบรม (Trainings) เพื่อให้บุคลากรพนัักงานได้เรียนรู้ทักษะใดทักษะหนึ่งอย่างจำเพาะ ด้วยวิธีการลงมือทำด้วยตัวเอง

  • จัดกระบวนการ (Facilitations) ทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการนำกระบวนการภายในองค์กร

  • เวิร์คช็อปภายใน (Private Workshops) ดูแลบุคคลากร ให้พนักงานของคุณ ทำกิจกรรมที่เพิ่มสุขภาวะ สร้างปฏิสัมพันธ์ในระยะยาว

ติดต่อสอบถามและขอใบเสนอราคา
Quotation
bottom of page