รู้จักอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์จาก Emotion Wheel

Updated: Apr 23, 2020

Highlights

 • Emotion wheel สามารถใช้เพื่อให้เราสามารถอธิบายอารมณ์ของตนเองออกมาได้ตามระดับความเข้มข้นของอารมณ์ และอารมณ์แต่ละประเภท ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

 • การรู้เท่าทันอารมณ์กว้างๆ ของตนเองเช่น อารมณ์ด้านบวก อารมณ์ด้านลบอารมณ์กลางๆ สามารถทำได้เพื่อให้ตัวเองมี self-awareness มากขึ้น

การเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ช่วยทำให้เราเข้าใจตัวเอง เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นมากขึ้น การทำความเข้าใจกับความรู้สึกของมนุษย์เป็นสิ่งที่ยาก เพราะการวัดและแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกที่มีอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกเช่น สภาพแวดล้อม


การตระหนักรู้อารมณ์ รู้จักอารมณ์ของตนเองสามารถทำให้คุณเป็นคนที่

 • รู้จักตนเองได้ดีขึ้น

 • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นมากขึ้น

 • มี self-awareness มากขึ้น

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้คุณสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่น หากคุณรู้สึกเครียด ขณะที่ความเครียดค่อยๆ ก่อตัวขึ้นเล็กๆ คุณจะสามารถรู้ทันและพักผ่อนได้ หรือสภาวะความโกรธ อาจเป็นความรู้สึกไม่พอใจเล็กๆ ที่ค่อยๆ สะสมหากเราไม่รู้จักก็อาจนำไปสู่การระเบิด จนกลายเป็นปัญหาความสัมพันธ์ที่ใหญ่ขึ้นได้


สิ่งเหล่านี้เราต้องใช้ประจำ การรู้จักอารมณ์ตนเองยังช่วยทำให้เราเข้าใจสภาวะอารมณ์ของผู้อื่นได้ดีขึ้นด้วย


การรับรู้อารมณ์เป็นหนึ่งในวิธีการเพิ่ม self-awareness และยังทำให้คุณสามารถเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นอีกด้วย


จากทฤษฏีของนักจิตวิทยาชื่อ Paul Ekman ความรู้สึกหรืออารมณ์ของมนุษย์ที่สามารถรับรู้ด้วยการแสดงออกทางใบหน้าได้มีอยู่ 6 ประเภทดังนี้

 • โกรธ

 • ขยะแขยง

 • กลัว

 • มีความสุข

 • เศร้า

 • ประหลาดใจ

ซึ่ง Ekman ได้กล่าวว่าในทฤษฎีอื่นอาจจะพบได้มากกว่า 6 ประเภทเหล่านี้ ซึ่งต่อมาได้มีนักจิตวิทยาชื่อ Daniel Cordaro และ Dacher Keltner ได้ขยายทฤษฎีนี้ออกไปโดยนำการรับรู้ทางเสียงมาประกอบกับการรับรู้ทางใบหน้า


โดยคุณสามารถดูอารมณ์เหล่านี้ได้จาก emotional wheel ซึ่งพัฒนาโดย Robert Plutchik เพื่อทำให้เราเข้าใจสภาวะอารมณ์ได้ง่ายขึ้น


โดยใน emotion wheel อารมณ์จะแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มยังมีระดับความรุนแรง ความเข้มข้นของอารมณ์เหล่านั้นเพื่อแสดงถึงระดับของอารมณ์เหล่านั้นอีกด้วย


การใช้ emotion wheel สามารถใช้เพื่อให้เราสามารถอธิบายอารมณ์ของตนเองออกมา และใช้เพื่อช่วยทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระดับความเข้มข้นของอารมณ์ที่มีของตัวเอง ซึ่งจะช่วยทำให้เรามีความสามารถในการจำแนกอารมณ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ EQ (emotional intelligence)


ฝึกฝนเพิ่ม self-awareness จากการตระหนักรู้อารมณ์

การตระหนักรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นว่าขณะนี้คุณมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นช่วยเพ่ิม self-awareness ของคุณได้ โดยในการเริ่มต้นคุณสามารถเลือกหลักของอารมณ์ที่มีกว้างๆ เพื่อให้ตัวเองมี self-awareness มากขึ้น

 • อารมณ์ด้านบวก

 • อารมณ์ด้านลบ

 • อารมณ์กลางๆ

หลังจากนั้นคุณอาจค่อยๆ ทำความรู้จักกับสภาวะอารมณ์แต่ละชั่วขณะ เมื่อคุณตระหนักรู้ถึงสภาวะอารมณ์เหล่านั้นแล้วอารมณ์เหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้

Related Topics

#ความรู้สึก #อารมณ์

 • LINE_APP
 • Facebook

Terms of Service | Privacy Policy | Coppyright ©2019 by Urbinner

E-mail: Urbinner.co@gmail.com | Bangkok, Thailand