top of page
122434216_378066876885242_540512392250006063_n_edited.jpg

ABOUT US

พวกเรา Urbinner เชื่อในกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วย

ทำให้ตนเองได้เติบโตไปพร้อมกับชุมชน องค์กร และคนรอบข้าง


เราได้ออกแบบการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง

และมุ่งเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้แต่ละคนได้เกิดองค์ความรู้ภายในตนเอง

และนำองค์ความรู้นั้นไปสร้างเป็นปัญญาภายในขององค์กร ชุมชน และสังคมได้

ความหมาย

Urbinner เป็นชื่อที่เกิดจากสองคำที่มาจากคำว่า Urban และ Inner โดยที่ 

 

Urban หมายถึง นคร เมือง ที่มีผู้คนมาอาศัยอยู่ร่วมกัน

Inner หมายถึง สิ่งที่อยู่ภายใน ตัวตน

เพราะเราเชื่อว่าการอยู่ร่วมกันในองค์กร ครอบครัว หรือชุมชน ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันในระดับปัจเจก ในระดับตัวตน ความเข้าใจในตัวตนนี้จะทำให้เรามีการเติบโต ช่วยทำให้เราเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจเพื่อนร่วมงาน พ่อแม่ หรือเพื่อนของเรา ทำให้องค์กรและคนรอบข้างเติบโตไปด้วยกันได้

122590654_378066670218596_2643667869982207692_n.jpg
กระบวนการที่จะทำให้คุณเห็นตัวเองชัดเจน

มีไม่กี่ครั้งที่เราจะได้เข้าไปสำรวจเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเอง เวิร์คช็อปของ Urbinner จะทำให้คุณได้เข้าไปเห็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของตัวเอง เห็นจุดแข็งจุดอ่อน สภาวะทางจิตใจ และปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิต และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

การได้มีโอกาสเข้าไปสำรวจตัวเองทำให้เราเข้าใจตัวตนของตนเอง ยอมรับความเป็นตัวเอง และเห็็นแนวทางการเติบโตของตัวเองได้อย่างมั่นคง

เรียนรู้เครื่องมือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีเหล่านั้นล้วนมีพื้นฐานมาจากการทำความเข้าใจตัวเอง เห็นความแตกต่างของคน และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันจากภายใน

 

เครื่องมือต่างๆ ที่ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการอบรม จะช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกัน เห็นมุมมอง คุณค่า และความเชื่อที่แตกต่างกันระหว่างตัวเรา เพื่อนร่วมงาน และคนรอบข้าง

119567097_344508620241068_7576969294839506905_n.jpg
335419041_243037881395538_2090239201443475836_n.jpg
ทำให้องค์กรของคุณได้เติบโตอย่างมั่นคง

สร้างวัฒนธรรมให้องค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้าและในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง พัฒนาบุคลากรไปพร้อมกับการสร้างความเข้าใจ บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเติบโต

เมื่อบุคลากรได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ร่วมกันจากการอบรม การเรียนรู้จะไม่ได้สิ้นสุดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียน แต่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในกระบวนการทำงาน หรือระยะเวลาที่อยู่ร่วมกันจนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้

วิทยากร
339064546_1508480703010287_6436644869954694189_n.jpeg

ณัฐพล ศรีพธูราษฎร์

นักจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาองค์กร เชี่ยวชาญด้านการคลี่คลายความขัดแย้งและสร้างความร่วมมือด้วยความตระหนักรู้ภายในตนเอง (self-awareness)

65807144_370063746983667_1143766541297254400_o.jpg

จุรี พิพัฒนรังคะ

กระบวนกร โค้ชด้านจิตวิญญาณ​เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อเข้าใจตัวเองและผู้อื่นด้วยศาสตร์วิถีพุทธ และการเจริญสติ

ETA 201024 036.jpg

ศรีบัว กันทะวงค์

นักจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูให้กับผู้ที่ได้รับความสะเทือนใจ เด็ก และองค์กรนักสร้างสรรค์กระบวนการกลุ่มด้วยกิจกรรมบำบัดเพื่อผ่อนคลายและสร้างการทำงานเป็นทีมในองค์กร 

334437356_517258720544151_5590591103976199766_n.jpg

รชต แซ่ตั้น

นักสร้างสรรค์เครื่องมือเพื่อการเข้าใจตนเอง ที่ใช้กระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (transformative learning)

IMG_1946.jpeg

วรัทธน์ ปัญญาทิยกุล

นักจิตวิทยาการปรึกษา ผู้ใช้กระบวนการทำความเข้าใจปัญหาด้วยความเป็นมนุษย์ในการดูแลผู้รับคำปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตในองค์กรเอกชน

FTF 201025 001.jpg

ษรขวัญ ผุดบัวน้อย

นักขับเคลื่อนการเรียนรู้ของเด็ก เสริมศักยภาพการทำงาน การเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

bottom of page