MBTI: 16 Personality Types

เข้าใจตัวตนในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ

MBTI หรือ 16 Personality Types คือ เครื่องมือที่ช่วยทำให้เราเข้าใจตัวเอง ซึ่งมีที่มาจากนักจิตวิทยา Carl Jung และได้พัฒนาต่อโดย Mayer Briggs จนได้รับความแพร่หลาย

 

ในเวิร์คช็อปนี้ คุณจะได้เข้าใจรู้จักพื้นฐานที่จะทำให้คุณสามารถค้นหาบุคลิกภาพของตนเอง จากความถนัดใน 4 คุณลักษณะได้ นั่นคือ

 • Introvert/ Extrovert

 • Sensing/ Intuition

 • Feeling/ Thinking

 • Perceiving/ Judging

 

เพื่อที่จะทำให้คุณ​ได้เข้าใจตัวเอง เข้าใจการกระทำของคนอื่น และอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้โดยเข้าใจความแตกต่าง

People at Fancy Event

หากคุณรู้สึก...

 • สับสนกับ type ตัวเองที่เปลี่ยนไปมาในแบบทดสอบ
 • รู้สึกคำอธิบาย type ที่เคยได้รับมา ไม่ตรงกับตัวเอง
 • ต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้าง ครอบครัว
 • ต้องการนำ MBTI ไปใช้ในการพัฒนาตัวเองและที่ทำงาน
People During Workshop

"เวิร์คช็อปนี้ทำให้หายสงสัยกับแบบทดสอบต่างๆ ที่เคยทำแล้วไม่ตรง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา"

เป้าหมายในเวิร์คช็อปนี้
 • ค้นหา type ของคุณ

 • ทำความเข้าใจกับลักษณะที่มาของ 16 Personality

 • รู้วิธีการอยู่ร่วมกับ แต่ละคนที่ type แตกต่างกัน 

 • เข้าใจแนวทางในการพัฒนาตัวเองตาม Type 

ความรู้พื้นฐาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน

Workshop นี้เหมาะสำหรับใคร?
 • ครู อาจารย์ นักการศึกษา

 • ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย เจ้าของธุรกิจ HR

 • คนที่อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้าง เข้าใจพฤติกรรมและการแสดงออกของคนรอบตัวมากขึ้น 

 • คนที่อยากพัฒนาและปรับตัว ให้เข้ากับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หัวหน้าได้มากขึ้น

 • คนที่ต้องการพัฒนาตัวเองในระยะยาว

 • คนที่ต้องการเครื่องมือในการเรียนรู้ เข้าใจตัวเอง

 • คนที่กำลังตัดสินใจค้นหางานที่ชอบ อาชีพที่ทำให้ตัวเองมีความสุข หรือสิ่งที่ตัวเองมีความสุข

"การรู้ type ที่ถูกต้องของตัวเอง
ช่วยทำให้เราเห็นจุดแข็ง จุดอ่อน
และกับดักที่เรามักติดโดยไม่รู้ตัว"

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมเวิร์คช็อป
 • ค้นหา type ของตัวเอง จากการเรียนรู้ความถนัดแต่ละแบบของ MBTI (E/I, S/N, T/F, P/J) ในเชิงลึก

 • วิธีหา type จาก preferences ที่ไม่แน่นอนของคนแต่ละ type จากสไตล์ที่แตกต่างกันใน MBTI

 • แนวทางการพัฒนาตัวเอง และแนวทางการพูดคุยสื่อสารกับคนแต่ละ type ที่แตกต่างกันให้เกิดความเข้าใจ

 • Session ส่วนตัวกับวิทยากร 45 นาที ใน private coaching session หลังจบคลาส ที่คุณสามารถใช้ถามคำถามที่ไม่เข้าใจ พูดคุยแนวทางการพัฒนาตัวเอง หรือพูดเคยเชิงลึกในเรื่องส่วนตัวได้

ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมแบบ Online ผ่าน Zoom application

 

วันที่ 1 เรียนรู้ทฤษฎี MBTI และค้นหา type ของตัวเอง

8:45 น. ทดลองไมโครโฟน กล้อง และวิธีการใช้งาน Zoom

9:00 น. ทำความรู้จัก MBTI เบื้องต้น

10:00 น. รู้จักความถนัด (preferences) และทำกิจกรรมค้นหาความถนัดเพื่อค้นหา type 

12:00 น. เลิกกิจกรรม

วันที่ 2 ค้นหา type ของตัวเอง และสไตล์ของบุคลิกภาพ

8:45 น. ทดลองไมโครโฟน กล้อง และวิธีการใช้งาน Zoom

9:00 น. ทำกิจกรรมค้นหาความถนัดและ type ของตัวเอง (ต่อ)

11:00 น. เรียนรู้สไตล์และบุคลิกภาพที่เกิดจากความถนัดในแบบต่างๆ 

12:00 น. เลิกกิจกรรม

วันที่ 3 (optional) แบ่งปันประสบการณ์ การพัฒนา ปัญหาที่เจอ การปรับตัว

9:00 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มเติม

10:00 น. แบ่งปันการเรียนรู้ การประยุกต์ เป้าหมาย ของแต่ละคน

12:00 น. เลิกกิจกรรม

 • MBTI: 16 Personality Types
  Zoom Application
  25 ธ.ค. 09:00
  Zoom Application
  เรียนรู้ทฤษฎีบุคลิกภาพ MBTI และ 16 personality types และค้นหา type ที่แท้จริงของคุณ เพื่อพัฒนาตัวเอง และอยู่ร่วมกับคนรอบข้างด้วยความเข้าใจ
 • MBTI: 16 Personality Types
  Zoom Application
  29 ม.ค. 2565 09:00
  Zoom Application
  เรียนรู้ทฤษฎีบุคลิกภาพ MBTI และ 16 personality types และค้นหา type ที่แท้จริงของคุณ เพื่อพัฒนาตัวเอง และอยู่ร่วมกับคนรอบข้างด้วยความเข้าใจ
 • MBTI: 16 Personality Types
  Zoom Application
  19 ก.พ. 2565 09:00
  Zoom Application
  เรียนรู้ทฤษฎีบุคลิกภาพ MBTI และ 16 personality types และค้นหา type ที่แท้จริงของคุณ เพื่อพัฒนาตัวเอง และอยู่ร่วมกับคนรอบข้างด้วยความเข้าใจ
 • MBTI: 16 Personality Types
  Zoom Application
  14 มี.ค. 2565 20:00
  Zoom Application
  เรียนรู้ทฤษฎีบุคลิกภาพ MBTI และ 16 personality types และค้นหา type ที่แท้จริงของคุณ เพื่อพัฒนาตัวเอง และอยู่ร่วมกับคนรอบข้างด้วยความเข้าใจ