top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

วิธีดูแลความเครียดในองค์กร หน่วยงาน บริษัทให้พนักงานมีความสุข

อัปเดตเมื่อ 16 ต.ค. 2564

ความเครียดของพนักงานในหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท เป็นปัญหาที่เราอาจไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก เพราะเป็นเรื่องยากที่องค์กร หน่วยงาน และบริษัท สามารถรับรู้ได้ถึงความเครียดของพนักงานและบุคลากร นอกจากนี้วิถีชีวิตของสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปชีวิตที่ทำงานและชีวิตส่วนตัวของสังคมปัจจุบันมักมีความเกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


องค์กร หน่วยงาน และบริษัทอาจรับรู้ได้ว่ามีความเครียดเกิดขึ้นในองค์กร ในตอนที่พนักงาน เริ่มแสดงความกังวลออกมา เริ่มมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง หรือเริ่มพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานลดลง ในสถานการณ์เหล่านี้ความเครียด ความกดดันอาจเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นความกังวล หรือปัญหาในที่องค์กร ที่ทำงาน และบริษัทได้ แล้วหากคุณต้องดูแลสิ่งเหล่านี้จะมีวิธีดูแลความเครียดได้อย่างไร?เมื่อไหรที่ความเครียดในองค์กร หน่วยงาน บริษัทมากเกินไป

ความเครียดในในองค์กร หน่วยงาน บริษัทอาจไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไป หากพนักงานในในองค์กร หน่วยงาน บริษัทมีความเครียดในระดับเล็กน้อยจะสามารถช่วยให้พนักงานในในองค์กร หน่วยงาน บริษัทมีการจดจ่อ พัฒนา ท้าทายในงานของตัวเองได้


เราอาจไม่มีวิธีการดูแลความเครียดที่เกิดขึ้น จากภาระหน้าที่การงานของพนักงานในองค์กร หน่วยงานหรือบริษัทได้ทั้งหมด เพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่การทำงานย่อมมีความกดดันเกิดขึ้น แต่หากมีการดูแลที่เหมาะสมเป็นระยะก็จะช่วยให้พนักงานในองค์กร ที่ทำงาน บริษัทของคุณมีความสุข และมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะหมดไฟขณะทำงานน้อยลง


ความเครียดของพนักงานในองค์กร หน่วยงาน บริษัท มีอะไรบ้าง

ปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานในองค์กร หน่วยงาน และบริษัทเกิดความเครียดอาจมีหลากหลาย แต่โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับ


ปัจจัยภายในที่ทำให้ความเครียดเกิดขึ้นภายในองค์กร หน่วยงาน บริษัท

 • ความกดดันจากการทำงาน ในการทำงานจะต้องมีความกดดันที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ไม่ว่าจะเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ความเครียดและความกดดันของพนักงานมักจะเกิดขึ้นในองค์กร หน่วยงาน บริษัท

 • ความกลัวว่าจะโดนไล่ออก เป็นปัจจัยรุนแรงที่ทำให้พนักงานในองค์กร ที่ทำงาน บริษัท เกิดความเครียด และความกังวลได้มาก เพราะตามทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์แล้ว สิ่งนี้เป็นความต้องการพื้นฐานลำดับแรกที่ทุกคนต้องการ นอกจากนั้นยังเกิดขึ้นเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับการ lay off จากบริษัทอื่น หรือเมื่อเพื่อนร่วมงานองค์กร หน่วยงาน บริษัทถูกไล่ออกก็จะสร้างความกังวล ความกลัวให้กับพนักงานในองค์กร หน่วยงาน บริษัทที่เหลืออยู่ค่อนข้างมาก

 • การขาดอำนาจในการควบคุมดูแลงานที่ทำ เมื่อได้รับมอบหมายแต่ไม่สามารถควบคุมดูแลงานได้ อันเนื่องมาจากโดนควบคุมจากหัวหน้า หรือถูกสั่งการในรายละเอียดที่มากเกินไป อาจทำให้เกิดความเครียดได้

 • ขาดความปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน (psychological safety) คือความรู้สึกว่าพนักงานสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ สามารถทำงานที่สร้างสรรค์โดยปัญหาเรื่องบุคคลไม่ใช่ข้อจำกัด ที่ทำงานที่ขาดความปลอดภัยในที่ทำงานอาจทำให้พนักงานเครียด และหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ร่วมกันได้

 • การทำงานล่วงเวลาที่มากเกินไป ทำให้พนักงานในองค์กร หน่วยงาน บริษัทค่อยๆ มีความเครียดสะสม เพราะขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการทำงานโดยที่ไม่สามารถลาหยุดเพื่อพักผ่อนได้ ก็จะทำให้พนักงานในองค์กร หน่วยงาน บริษัทเกิดความเครียดจากการขาดการพักผ่อนได้เช่นกัน

 • ความคาดหวังในการเติบโตในสายงานไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ปัญหานี้มักเกิดขึ้นในระยะยาวและทำให้เกิดความกังวลกับพนักงานที่ต้องการการเติบโตในองค์กร หน่วยงาน บริษัทในระยะยาว อันเนื่องมาจากการมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือภาระรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยก่อนที่องค์กร หน่วยงาน บริษัทจะรู้ตัวก็อาจสายเกินไปเพราะพนักงานอาจลาออก หรือย้ายไปที่องค์กร หน่วยงาน บริษัทอื่น
ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ความเครียดเกิดขึ้นภายในองค์กร หน่วยงาน บริษัท

 • ปัญหาสุขภาพ การเจ็บป่วยอาจทำให้เกิดความเครียดในองค์กร หน่วยงาน บริษัทได้ และพนักงานในองค์กร หน่วยงาน บริษัทของคุณอาจไม่ต้องการให้คุณรับรู้ว่าพวกเขามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ เนื่องจากอาจเกิดความกลัวว่าจะโดนไล่ออก ย้ายงาน หรือเปลี่ยนตำแหน่งงานได้

 • ปัญหาการดำรงชีพ เพราะการทำงานที่องค์กร หน่วยงาน บริษัทปัจจุบันอาจไม่สามารถทำให้พวกเขามีรายได้เพียงพอที่จะดูแลภาระความรับผิดชอบของตัวเอง พวกเขาอาจหางานอื่นเสริมเช่นขายของออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ และอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมขององค์กร หน่วยงาน บริษัทลดลง

 • ปัญหาหนี้สินส่วนตัว เป็นความเครียดที่องค์กร หน่วยงาน บริษัทอาจรับรู้ได้ยาก โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตหรือภาระหนี้สินส่วนตัวจากครอบครัว ซึ่งในกรณีนี้หากองค์กร ที่ทำงาน บริษัทรับรู้และมีนโยบายช่วยเหลือ ก็อาจดูแลพนักงานด้วยการช่วยดูแลการผ่อนชำระหนี้สินให้ได้

 • ปัญหาครอบครัว เมื่อความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี หรือเกิดปัญหาขึ้น ความเครียดจากปัญหามักจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในองค์กร หน่วยงาน บริษัทมักจะลดลง เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาทางจิตใจ แม้ว่าพวกเขาจะพยายามแค่ไหนในการแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงาน แต่ก็เป็นไปได้ยากเพราะชีวิตส่วนตัวและงานในชีวิตยุคปัจจุบันมักจะไม่ได้แยกขาดออกจากกันอย่างเด็ดขาด


จะเห็นได้ว่าความเครียดจากเรื่องงานของพนักงานในองค์กร หน่วยงาน บริษัทของคุณเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยของความเครียดทั้งหมด แต่ความเครียดยังสามารถเกิดขึ้นอื่นๆ ได้ วิธีดูแลความเครียดของพนักงานที่เกิดขึ้นมาจากปัญจัยอื่นๆ อาจต้องใช้วิธีดูแลความเครียดแบบบรรเทาไปเป็นช่วงๆ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะเกิดความเครียดขึ้นมาพร้อมๆ กัน


งานบริการมักจะเกิดความเครียดมากกว่าปกติ

หากองค์กรและบริษัทมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการ พนักงานจะได้รับแรงกดดันจากการบริการมากกว่างานชนิดอื่นๆ เนื่องจากพนักงานเหล่านี้ต้องทนรับแรงปะทะจากผู้คน ลูกค้าที่หลากหลาย หากองค์กร หน่วยงาน หรือบริษัทละเลยที่จะดูแลความเครียดอันเกิดมากจากงานบริการในระยะยาวอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ ดังนั้นการหาวิธีดูแลความเครียดพนักงานถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการ


หลายครั้งที่องค์กร หน่วยงาน หรือบริษัทจะแก้ปัญหาประสิทธิภาพที่ลดลงของพนักงานด้วยการย้ายตำแหน่ง เปลี่ยนหน่วยงาน หรือไล่ออก แม้ว่าพนักงานเหล่านั้นอาจเป็นคนที่เคยมีระดับการทำงานที่ดีมาก่อน แต่การไล่ออก เปลี่ยนหน่วยงานอาจทำให้เกิดความเสียหาย และไม่มีประสิทธิภาพเพราะ

 • ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น ในการย้ายตำแหน่ง หรือจ้างพนักงานคนใหม่ในองค์กร หน่วยงาน บริษัทต้องใช้ทรัพยากรและเงิน โดยเฉพาะหากพนักงานในองค์กร ที่ทำงาน บริษัทของคุณเป็นคนที่มีความชำนาญ อาจต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างไม่คุ้มค่า

 • ต้องใช้เวลานานในการเทรนด์พนักงานคนใหม่ หากมีพนักงานใหม่มาทำงาน การที่จะทำให้พนักงานคนใหม่ทำงานทดแทนคนเดิมได้ในแบบเดิมอาจเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นต้องพิจารณาปัจจัยการเติบโตและการเรียนรู้งานของพนักงานใหม่ด้วย

 • ความเสี่ยงในการจ้างพนักงานใหม่ เราไม่สามารถรู้ได้ว่าพนักงานใหม่จะมีคุณภาพเท่ากับพนักงานคนเดิมหรือไม่ หากพนักงานในองค์กร หน่วยงาน บริษัทเป็นคนที่มีคุณภาพอยู่แล้ว ความเสี่ยงในการจ้างพนักงานใหม่ก็จะสูงขึ้น

 • ความเครียดของพนักงานอาจไม่ได้จบลงไป หากการบังคับให้ย้ายตำแหน่งอาจทำให้สภาพสังคมเปลี่ยน ความถนัดเปลี่ยน และทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาแย่กว่าเดิม นอกจากนี้หากเพื่อนร่วมงานมีความเครียดสูง การรับพนักงานคนใหม่มาก็มีโอกาสมากที่เขาจะไม่สามารถรับแรงกดดันและความเครียดภายในองค์กร หน่วยงาน บริษัทได้
วิธีการดูแลความเครียดให้พนักงาน

การดูแลความเครียดของพนักงานในองค์กร หน่วยงาน บริษัทไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่ หลายองค์กร บริษัทพยายามจะลดความเครียดของพนักงานด้วยวิธีการต่างๆ เช่น

 • มีงานเลี้ยงประจำเดือนของบริษัท

 • กิจกรรมตามวันสำคัญ วันปีใหม่

 • พาพนักงานไปทำกิจกรรม team building

การทำกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยทำให้พนักงานในบริษัทเกิดความสนุกสนานและรู้จักกันมากขึ้น แต่โดยเป็นเพียงความสนุกสนานที่ได้มาแบบผิวเผินและเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น นั่นไม่ใช่เพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้ไม่ดี เพียงแต่กิจกรรมเหล่านี้เหมาะกับการละลายพฤติกรรมในเบื้องต้นเท่านั้น


1. ส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายให้กับพนักงาน

สวัสดิการส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานสามารถช่วยให้พนักงานมีอารมณ์ที่ดีขึ้น และนอกจากนี้ยังช่วยลดการเจ็บป่วยที่อาจนำไปสู่การสูญเสียได้มากขึ้นด้วย การส่งเสริมสุขภาพให้พนักงานอาจทำได้โดยการ

 • จัดหาห้องออกกำลังกาย หรือสมัครสมาชิกของ Fitness ให้ การที่พนักงานออกกำลังกายจะช่วยให้เหนื่อยน้อยลง ทำงานได้กระฉับกระเฉงมากขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น และมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นด้วย

 • ดูแลอาหารให้เช่น มื้ออาหารฟรี ซึ่งเราจะสามารถเลือกอาหารที่ทำให้พนักงานมีสุขภาพดีได้

 • ประกันสุขภาพ อาจช่วยทำให้พนักงานของคุณลดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพได้
2. สร้างตารางเวลาที่มีความเหมาะสม

การสร้างตารางเวลาที่เหมาะสมหมายถึงการให้พนักงานทำงานไม่มากเกินไป ไม่กระชั้นชิดเกินไป ซึ่งสามารถทำได้โดย

 • ลดการทำงานล่วงเวลา

 • สร้างตารางส่งงานที่เป็นไปตามความเป็นจริง

 • มีช่วงเบรคสั้นๆ ระหว่างการทำงาน

 • ลดระยะเวลาการทำงาน


3. ดูแลความสัมพันธ์ในหน่วยงาน

การดูแลความสัมพันธ์ในองค์กรให้ดีเป็นวิธีดูแลความเครียดพนักงานในองค์กร ที่ทำงาน บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยสร้างโอกาสให้พนักงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้


การดูแลความสัมพันธ์ในองค์กรอาจสามารถทำได้โดยการสร้างการเรียนรู้ให้พนักงานรู้จักเกี่ยวกับ Interpersonal skills และสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างความปลอดภัยร่วมกันเช่น

การให้พนักงานในองค์กร ที่ทำงาน หรือบริษัทได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เหมาะกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน ซึ่งจะช่วยลดคามขัดแย้งอันนำไปสู่ความเครียดได้


4. ทำกิจกรรมระบายความเครียด ปัญหาส่วนตัว

วิธีดูแลความเครียดพนักงานที่ได้ผลดีอันหนึ่งคือการทำกิจกรรมที่ทำให้พนักงานสามารถระบายความเครียดหรือความกังวลจากปัญหาที่พบในการทำงานเป็นระยะสามารถช่วยทำให้พนักงานลดความเครียดได้ ในบางบริษัทอาจใช้รูปแบบของกิจกรรมเช่น

 • กล่องแสดงความคิดเห็น กล่องระบายอารมณ์

 • บอร์ดให้กำลังใจ

 • การให้เวลาพูดคุยกับหัวหน้าแบบส่วนตัว

แต่การทำกิจกรรมระบายความเครียดเหล่านี้อาจไม่ได้ผลมากนัก หากพนักงานมีความเครียดไม่ว่าจะเป็นจากปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาจากการทำงาน การมีกิจกรรมซึ่งช่วยลดความเครียดของพนักงานเช่นศิลปะบำบัดก็จะสามารถช่วยได้


#เครียด #องค์กร


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 6,135 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page