top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

วิธีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย MBTI หรือบุคลิกภาพ 16 แบบ

อัปเดตเมื่อ 10 มี.ค. 2565

Highlights

 • การทำความเข้าใจความแตกต่างของความถนัด 4 อย่างตามทฤษฎีบุคลิกภาพของ MBTI หรือบุคลิกภาพ 16 แบบ เป็นวิธีที่จะช่วยสร้างความไว้วางใจ ความเข้าใจ และทำให้ทีมทำงานร่วมมีประสิทธิภาพได้

 • การปรับตัวและทำความเข้าใจร่วมกันเกิดจากการตระหนักรู้ในความถนัดทั้ง 4 แบบ (Extraversion/ Introversion, Sensing/ Intuition, Thinking/ Feeling, และ Judging/ Perceiving) ที่แต่ละคนมีแตกต่างกัน

 

ความท้าทายที่หัวหน้าทุกคนต้องพบในการดูแลทีมคือ การทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แม้เราจะรู้ว่าการทำงานเป็นทีมมีความสำคัญ แต่การทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ยังคงเป็นเรื่องยาก เพราะขาดองค์ความรู้ในการช่วยทำให้สมาชิกในทีมสามารถทำความเข้าใจ มีวิธีการสื่อสาร และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


MBTI หรือบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบเป็นเครื่องมือในระดับสากลที่มีการใช้งานไปมากกว่า 1 ล้านครั้งต่อปี และได้รับการแปลไปมากกว่า 20 ภาษาทั่วโลก ซึ่งจะช่วยทำให้พนักงานได้เข้ามาสำรวจบุคลิกภาพตามทฤษฎีของ Carl Jung และเข้าใจวิธีการมองโลก จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง จนนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ


หากคุณต้องการเครื่องมือที่จะช่วยทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของคนในทีม คุณสามารถให้บุคลากรได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในหลักสูตร MBTI: 16 Personalities at Work เพื่อเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน สไตล์การทำงานของแต่ละคน และทำให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานร่วมกันเนื้อหาในบทความ

 1. MBTI สามารถช่วยทำให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร?

 2. การทำงานร่วมกับความถนัดแบบต่างๆ ใน MBTI

 3. ความถนัดแบบ Extraversion และ Introversion

 4. ความถนัดแบบ Sensing และ Intuition

 5. ความถนัดแบบ Thinking และ Feeling

 6. ความถนัดแบบ Judging และ Perceiving


MBTI สามารถช่วยทำให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร?

MBTI เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้สมาชิกในทีมได้เข้าใจมุมมองความถนัดของแต่ละคนในทีมที่แต่ละคนมีแตกต่างกัน และพัฒนาศักยภาพของตัวเองไปพร้อมกับการเข้าใจความแตกต่างของบุคลิกภาพ


มนุษย์แต่ละคนจะมีการแสดงออก มีความเชื่อ มีวิธีการรับรู้ข้อมูลที่แตกต่างกันจนทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจกัน ความกลัวในความขัดแย้ง และมีข้อตกลงร่วมกันที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ จนทำให้ทีมไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยที่กระบวนการในการเรียนรู้ MBTI จะช่วยทำให้


การทำงานร่วมกับความถนัดแบบต่างๆ ใน MBTI

คนที่มีความถนัดแตกต่างกันจะมีการแสดงออก วิธีการมองโลก แรงจูงใจ ที่แตกต่างกัน การทำให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นที่จะต้องให้ทีมเข้าใจความแตกต่างของความถนัดเหล่านี้ เพื่อที่จะปรับตัวเข้าหากันและทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจ โดยความถนัดทั้ง 4 แบบใน MBTI จะประกอบไปด้วย

 1. Extraversion (E) – Introversion (I)

 2. Sensing (S) – Intuition (N)

 3. Thinking (T) – Feeling (F)

 4. Judging (J) – Perceiving (P)


อ่านเพิ่มเติมที่ MBTI แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 แบบคืออะไร? มีทฤษฎีมาจากที่ไหน?


การเข้าใจความถนัดของสมาชิกในทีมเป็นสิ่งแรกที่สำคัญ เพราะจะช่วยทำให้แต่ละคนสามารถรู้วิธีการปรับตัวเข้าหาคนที่มีความถนัดแตกต่างกัน จนนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้


ความแตกต่างในการทำงานของความถนัดแบบ Extraversion และ Introversion

คุณคงจะเคยเห็นว่าในที่ประชุมพนักงานอาจมีอยู่สองกลุ่ม คือกลุ่มคนที่ชอบเสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่ พูดตรงไปตรงมา กล้าถามตอบ และอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างเงียบ ไม่ค่อยเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม โดยทั่วไปหัวหน้าอาจมองว่าคนที่เงียบเหล่านั้นเป็นคนที่ไม่ใส่ใจงาน ซึ่งความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้น เพราะความถนัดที่แตกต่างกันทำให้คนที่มีความถนัดแบบ Extraversion และ Introversion มีวิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันการทำงานร่วมกับคนที่มีความถนัดแบบ Extroversion

คนที่มีความถนัดแบบ Extraversion จะรู้สึกมีพลังเมื่อได้ออกไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น พวกเขาชอบพูดคุย แลกเปลี่ยนวามคิดเห็น รู้สึกสนุกสนานกับการทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่น ทำให้ในที่ประชุมเขาจะเป็นคนที่แสดงความคิดเห็นออกมาค่อนข้างมาก


คนที่มีความถนัดแบบ Extraversion มักจะชอบงานสังสรรค์ กิจกรรมที่ทำร่วมกัน ดังนั้นหากมีงานอะไรที่ทำให้เขาได้มีโอกาสพบกับผู้คน เขาก็มักจะตะัดสินใจไปได้อย่างรวดเร็ว


วิธีการทำงานร่วมกับคนที่มีความถนัดแบบ Extraversion ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • สื่อสารความคิดของตัวเองออกไปให้คนในที่ประชุมรู้มากขึ้น

 • สร้างบรรยากาศการทำงานที่ท้าทาย ตื่นเต้น และเต็มไปด้วยผู้คน

 • ทำกิจกรรมร่วมกับพวกเขาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

 • ตอบสนองความคิด การตัดสินใจให้รวดเร็วมากขึ้น

 • ให้โอกาสเขาได้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน


การทำงานร่วมกับคนที่มีความถนัดแบบ Introversion

คนที่มีความถนัดแบบ Introversion โดยมากมักจะชอบใช้เวลากับการครุ่นคิด ชอบคิดเรื่องต่างๆ จนมั่นใจว่าวิเคราะห์ปัญหาได้เพียงพอแล้ว จึงจะบอกเล่าออกไปให้กับคนอื่น พวกเขาจะรู้สึกมีพลังเมื่อได้ใช้เวลาอยู่กับความคิดและไอเดียของตัวเอง จึงอาจทำให้ดูเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบในที่ประชุม


นอกจากนั้นพวกเขาอาจไม่ชอบการพักผ่อนด้วยการไปทำกิจกรรมร่วมกันกับคนอื่นในองค์กร เพราะเขาเป็นคนที่พลังหมดง่ายหากต้องออกไปพบปะกับผู้คน การพักผ่อนของเขาจึงเป็นการอยู่คนเดียว ใช้เวลาตามที่เขาต้องการ ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่ทำให้หลายครั้งองค์กรมักจะมองว่าเขาไม่ค่อยอยากมีส่วนร่วมกับองค์กร (low engagement) แท้จริงนั่นไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากไปทำกิจกรรมสังสรรค์กับที่ทำงาน แต่การทำแบบนั้นทำให้เขาต้องใช้พลังงานมากขึ้น


วิธีการทำงานร่วมกับคนที่มีความถนัดแบบ Introversion ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ระวังไม่ให้ตัวเองแสดงความคิดเห็นมากเกินไปในที่ประชุมจนไม่ให้โอกาสเขาแสดงความคิดเห็น

 • เปิดโอกาสให้มีช่วงที่เงียบในการประชุมเพื่อให้ความคิดตกผลึก

 • เคารพเวลาส่วนตัวของพวกเขา อนุญาตให้เขาสามารถพักผ่อนในแบบของตัวเอง

 • ใช้การเขียนในการสื่อสารเพื่อแจ้งให้คนอื่นล่วงหน้าก่อน

 • ให้เวลาพวกเขาได้มีสมาธิจดจ่อกับงาน


ความแตกต่างในการทำงานของความถนัดแบบ Sensing และ Intuition

มนุษย์มีวิธีการรับรู้ข้อมูลที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความถนัดในส่วนนี้ บางคนให้ความสำคัญกับรายละเอียด สิ่งที่เป็นไปได้ และปัจจุบัน ในขณะที่บางคนให้ความสำคัญกับภาพรวม ความเป็นไปได้ ทฤษฎี ความแตกต่างของความถนัดแบบ Sensing และ Intuition จะทำให้พวกเขาให้ความสำคัญกับข้อมูลที่แตกต่างกันและเชื่อสิ่งที่แตกต่างกันออกไปด้วยการทำงานร่วมกับคนที่มีความถนัดแบบ Sensing

คนที่มีความถนัดแบบ Sensing ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริง ข้อมูล สิ่งที่เป็นจริงมากกว่าทฤษฎี ทำให้ในการทำงานร่วมกันพวกเขาต้องการหลักฐานสนับสนุน ข้อมูลในการตัดสินใจ ประสบการณ์มากกว่าคนที่มีความถนัดแบบ Intuition


สิ่งที่คนที่มีความถนัดแบบ Sensing มีบทบาทสำคัญในทีมคือการอยู่กับความเป็นจริง และเป็นคนที่ลงมือปฏิบัติงานได้เก่ง พวกเขามีความสามารถในการจดจ่อกับรายละเอียด มีการจัดการงานที่ดี


วิธีการทำงานร่วมกับคนที่มีความถนัดแบบ Sensing ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ให้แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

 • ให้รายละเอียด ข้อเท็จจริง ในการตัดสินใจและรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

 • ให้เวลาเขาได้เรียนรู้งานจากการลงมือปฏิบัติจริง

 • อธิบายด้วยการยกตัวอย่างสถานการณ์จริง

 • ใช้รูปภาพที่สมจริงประกอบการบรรยาย


การทำงานร่วมกับคนที่มีความถนัดแบบ Intuition

คนที่มีความถนัดแบบ Intuition จะมองสิ่งต่างๆ ในภาพรวม ในระยะยาว มองหาความเป็นไปได้ และโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งทำให้คนที่มีความถนัดแบบ Intuition เป็นคนที่มักจะมองไปยังอนาคต วางแผนระยาว และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมได้ดี


ในการระดมความคิด คนที่มีความถนัดแบบ Intuition จะเป็นคนที่สามารถคิดไอเดียใหม่ๆ ได้อย่างไม่จำกัด พวกเขาไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆ และนำวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เข้ามาสู่องค์กรหรือทีมของคุณได้อยู่เสมอ


วิธีการทำงานร่วมกับคนที่มีความถนัดแบบ Intuition ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • มีเป้าหมายที่ชัดเจน

 • ให้พื้นที่ในการมีความสร้างสรรค์

 • อธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะให้เขาลงมือปฏิบัติงานจริง

 • ไม่อธิบายด้วยรายละเอียดที่มากเกินไป

 • อธิบายสิ่งต่างๆ ในเชิงของภาพรวม ความเป็นไปได้ และผลลัพธ์ที่ต้องการในอนาคต


ความแตกต่างในการทำงานของความถนัดแบบ Thinking และ Feeling

ในที่ทำงานร่วมกัน สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการตัดสินใจ ซึ่งจะพบว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่ีงที่มักจะตัดสินใจไปตามตรรกะ มุมมองที่เป็นกลาง วิเคราะห์สาเหตุและผลลัพลธ์ ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งอาจให้ตัดสินใจจากการผลกระทบและผู้คนเป็นศูนย์กลาง คุณค่าที่มีร่วมกัน ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้เกิดจากความแตกต่างของวิธีการตัดสินใจ วิธีการนำไปสู่ข้อสรุปการทำงานร่วมกับคนที่มีความถนัดแบบ Thinking

คนที่มีความถนัดแบบ Thinking จะตัดสินใจด้วยตรรกะ โดยการมองไปที่สาเหตุและผลลัพธ์จากการตัดสินใจและความมีประสิทธิภาพเป็นหลัก คนที่มีความถนัดแบบ Thinking ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าผลกระทบที่มีต่อผู้คน ซึ่งอาจทำให้พวกเขาดูเย็นชาในสายตาของคนอื่นบ้าง ในการทำงานร่วมกันเขาอาจดูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น แสดงความรู้สึกไม่เก่ง


คนที่มีความถนัดแบบ Thinking มักจะมีความสงสัยในระบบตรรกะ เหตุผลของการทำงานว่าสิ่งเหล่านั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ พวกเขามักจะเห็นได้ทันทีว่าระบบการทำงานหรือกฏกติกาขององค์กรมีข้อผิดพลาดอย่างไร และสามารถหาทางปรับปรุงระบบเหล่านั้นให้ดีขึ้นได้


วิธีการทำงานร่วมกับคนที่มีความถนัดแบบ Thinking ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • เปิดโอกาสให้มีการถกเถียงแสดงความคิดเห็น

 • มีความชัดเจนเกี่ยวกับการประเมินผล การวิธีการ และผลลัพธ์

 • วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมา

 • ใช้เกณฑ์ทีเ่ป็นกลางเมื่อต้องตัดสินใจ

 • รักษาประสิทธิภาพในการทำงานให้มีมาตรฐานสูงอยู่เสมอ


การทำงานร่วมกับคนที่มีความถนัดแบบ Feeling

คนที่มีความถนัดแบบ Feeling มักจะให้ความสำคัญกับผู้คน คุณค่าส่วนตัว หรือคุณค่าที่มีร่วมกันในสังคม เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเขามักจะใช้วิธีการเจรจาและประณีประนอมกัน มากกว่าหาสิ่งที่ถูกหรือผิด โดยมาก คนที่มีความถนัดแบบ มักจะมีทักษะระหว่างบุคคลที่ดี


ในที่ทำงานคนที่มีความถนัดแบบ Feeling มักจะชอบอาสาช่วยงานเพื่อนร่วมงาน เพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับผู้คนค่อนข้างมาก เมื่อต้องทำงานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือจากการทำงานให้เสร็จอย่างมีคุณภาพแล้ว เขาก็มักจะใส่ใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานด้วย


วิธีการทำงานร่วมกับคนที่มีความถนัดแบบ Feeling ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • รับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของเขาขณะที่พูดคุยหรือทำงานร่วมกัน

 • ใช้กระบวนการโค้ชแทนการวิจารณ์ถึงข้อผิดพลาดตรงๆ

 • ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในการทำงานกับพวกเขา

 • ให้เวลาพวกเขาได้ทำความเข้าใจความรู้สึกและคุณค่าที่พวกเขาให้ความสำคัญ

 • รักษาบรรยากาศการทำงานให้เป็นมิรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


ความแตกต่างในการทำงานของความถนัดแบบ Judging และ Perceiving

ในการทำงานร่วมกันจะมีเพื่อนร่วมงานบางคนที่ชอบวางแผน ต้องการทำให้ทุกสิ่งเป็นระบบ และทำงานตามตารางเวลา ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งชอบทำงานอย่างยืดหยุ่น รู้สึกมีพลังเมื่อใกล้ถึงเวลาส่งงาน คนสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เกิดความขัดแย้งกันในที่ทำงานเป็นประจำ เพราะมีวิธีการรับมือกับโลกภายนอกที่แตกต่างกันการทำงานร่วมกับคนที่มีความถนัดแบบ Judging

คนที่มีความถนัดแบบ Judging ตอบสนองต่อโลกภายนอกด้วยการจัดการ วางแผน และมีข้อสรุป ซึ่งทำให้พวกเขาต้องการทำงานตามแผนการที่วางไว้ เขาจะรู้สึกผ่อนคลายเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการ


พวกเขารู้สึกเครียดมากหากต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงแผนการในวินาทีสุดท้าย โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์บีบบังคับให้เขาเปลี่ยนแผนการอย่างต่อเนื่องและไม่มีท่าทีว่าแผนไหนเป็นแผนสุดท้ายที่สามารถเชื่อถือได้


วิธีการทำงานร่วมกับคนที่มีความถนัดแบบ Judging ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • กำหนดระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน และส่งงานตามกำหนด

 • ตัดสินใจเมื่อถึงกำหนดเวลา ไม่ปล่อยให้เรื่องที่ต้องตัดสินใจค้างคา

 • สร้างระบบหรือแบบแผนในการทำงานร่วมกัน

 • ไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจโดยไม่มีเหตุผลที่หนักแน่นพอ

 • ส่งงานก่อนกำหนดเวลาสุดท้ายเพื่อให้พวกเขาได้ตรวจเช็คอีกครั้ง


การทำงานร่วมกับคนที่มีความถนัดแบบ Perceiving

คนที่มีความถนัดแบบ Perceiving ตอบสนองต่อโลกภายนอกด้วยการเปิดความเป็นไปได้ ซึ่งทำให้พวกต้องการเปิดรับข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงที่มีโอกาสตัดสินใจได้ พวกเขามักจะชอบตอบสนองสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็ว และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์มากกว่าการทำงานตามแบบแผน ซึ่งพวกเขามักจะตารางเวลาที่ตายตัวว่าเป็นตสิ่งที่ขาดความยืดหยุ่น


บางครั้งคนที่มีความถนัดแบบ Perceiving ชอบทำงานและเล่นไปพร้อมๆ กัน ซึ่งการทำงานและเล่นไปด้วยอาจทำให้คนอื่นดูเหมือนว่าเขาเป็นคนที่ไม่จริงจังกับงานมากนัก แต่จริงๆ แล้วพวกเขามองว่าการทำงานและการพักผ่อนเป็นสิ่งเดียวกัน


วิธีการทำงานร่วมกับคนที่มีความถนัดแบบ Perceiving ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • กำหนดระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน

 • ไม่ให้ตารางเวลาเป็นกำหนดการที่ตายตัวมากเกินไป

 • กำหนดระยะเวลาให้พวกเขาสามารถสังเกตการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจ

 • อธิบายว่าแผนการที่มีจะสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างไร มีส่วนไหนที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

 • ค้นหาทางเลือกอื่นๆ ที่เป็นไปได้ก่อนที่จะตัดสินใจไปอย่างรวดเร็ว


การเข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละไทป์ในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบจะช่วยทำให้ทุกคนในทีมสามารถตระหนักรู้วิธีการทำงานของตัวเองที่แต่ละคนมักจะยึดติด ซึ่งนำไปสู่การสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจร่วมกันในทีม ทำให้เกิดการทำงานร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในหลักสูตร MBTI: 16 Personalities at Work จะช่วยทำให้คุณรู้จักความถนัดเหล่านี้ ค้นพบบุคลิกภาพของตัวเอง และเข้าใจวิธีการมองโลกของคนแต่ละแบบ เพื่อปรับตัวและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้


ดู 4,888 ครั้ง0 ความคิดเห็น
Facebook group Banner.jpg
bottom of page