บริการสำหรับองค์กร (In-house Service)

เราสามารถช่วยให้องค์กรของคุณดูแลบุคลากรและไปถึงเป้าหมายได้ด้วยบริการต่างๆ เหล่านี้​

 • หลักสูตรอบรม (Trainings) เพื่อให้บุคลากรพนัักงานได้เรียนรู้ทักษะใดทักษะหนึ่งอย่างจำเพาะ ด้วยวิธีการลงมือทำด้วยตัวเอง

 • จัดกระบวนการ (Facilitations) ทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการนำกระบวนการภายในองค์กร

 • เวิร์คช็อปภายใน (Private Workshops) ดูแลบุคคลากร ให้พนักงานของคุณ ทำกิจกรรมที่เพิ่มสุขภาวะ สร้างปฏิสัมพันธ์ในระยะยาว

 
หลักสูตรอบรม (Trainings)
11.jpg
MBTI: 16 Personalities at Work

หลักสูตรอบรม ต่างบุคลิกภาพสร้างทีม

เข้าใจความแตกต่างของบุคลิกภาพซึ่งส่งผลให้เกิดสไตล์การทำงาน วิธีการมองโลก กระบวนการตัดสินใจ หรือการเป็นผู้นำที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคน เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถเข้าใจในความแตกต่างและปรับตัวเข้าหากันให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

14.jpg
Deep Listening

หลักสูตรอบรม การฟังอย่างลึกซึ้ง 

การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นทักษะพื้นฐานที่จะช่วยให้บุคลากรได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสำคัญมากในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยเอื้ออำนวยต่อการทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

10.jpg
Enneagram for Organizations

หลักสูตรอบรม นพลักษณ์สำหรับองค์กร

ให้บุคลากรได้รู้จักพฤติกรรม การแสดงออก และแรงขับเคลื่อนของตัวเองที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน การมีความสัมพันธ์ และการพัฒนาตัวเองตามแนวทางของลักษณ์ เพื่อให้ทำงาน่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความตระหนักรู้ในตัวเอง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

5.jpg
Performance Coaching

หลักสูตรอบรม การโค้ชเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วยกระบวนการโค้ช หลักสูตรนี้ช่วยเสริมสร้างทักษะกระบวนการโค้ช แนวคิดที่สำคัญกับการโค้ช และได้ทดลองฝึกฝนกระบวนการโค้ช เพื่อให้สามารถนำทักษะการโค้ชไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

18.jpg
Self-Awareness

หลักสูตรอบรม การตระหนักรู้ภายในตัวเอง

ให้บุคลากรได้เท่าทันความคิด คุณค่า ความเชื่อ และความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะแสดงออกมาและสื่อสารกับคนรอบข้าง

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

15.jpg
Empathy for Teamwork

หลักสูตรอบรม สร้างความเข้าใจในที่ทำงาน

ให้พนักงานได้ฝึกฝนทักษะความเข้าอกเข้าใจ (empathy) เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความปลอดภัย (psychological safety) และเกิดความเข้าใจระหว่างกัน

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

จัดกระบวนการ (Facilitations)
 
16.jpg
เตรียมพร้อมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Team Preparation)

ก่อนที่เราจะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจมีบางสิ่งสำคัญกว่าการรู้จักกันในมิตินอกจากชื่อเล่น หน้าที่ ตำแหน่ง เพราะแต่แต่ละคนมีสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน ให้ความสำคัญกับหลายๆ สิ่งที่แตกต่างกัน การเตรียมพร้อมการทำงานร่วมกันจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ 

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

3.jpg
วางแผนและตัดสินใจร่วมกัน (Decision Making)

เมื่อมีหลากหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผนเป็นสิ่งที่จำเป็น การตัดสินใจร่วมกันโดยอาศัย Facilitation สามารถให้ทีมเล็กๆ สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ทุกคนแม้แต่หัวหน้าทีมก็ยังสามารถเข้าร่วมมันได้ 

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

1.jpg
คลี่คลายความขัดแย้ง (Conflict Management)

ความขัดแย้งต้องการพื้นที่ในการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา การคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเกิดจากการทำความเข้าใจแต่ละฝ่าย หาทางออกร่วมกัน และเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

เวิร์คช็อปภายใน (Private Workshops)
 
7.jpg
Value-Based Team Building

เวิร์คช็อป สร้างทีมเวิร์คด้วยคุณค่า

ทำให้บุคลากรได้เปิดใจ ลดช่องว่างเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน และเดินทางต่อไปร่วมกันด้วยพลังจากทุกคนได้

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

4.jpg
NLP: Emotional Intelligence

เวิร์คช็อป พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วย NLP

เพื่อให้พนักงานได้มีเครื่องมือในการจัดการกับสภาวะ ปัญหา ความเครียด หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในของตัวเอง เพื่อที่จะสามารถออกจากปัญหาเหล่านั้น และมีสภาวะที่ดีขึ้นได้

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

6.jpg
Express through Art

เวิร์คช็อป ดูแลบุคลากรด้วยศิลปะ

ให้บุคลากรจะสามารถปลดปล่อยความเครียดในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว การทำงาน แรงกัดดันจากลูกค้า เพื่อดูแลบุคลากรของคุณก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่ภาวะหมดไฟ  

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

 
ติดต่อสอบถามและขอใบเสนอราคา

เราได้รับข้อมูลแล้ว ขอบคุณสำหรับการติดต่อ