บริการสำหรับองค์กร (In-house Service)

เราสามารถช่วยให้องค์กรของคุณดูแลบุคลากรและไปถึงเป้าหมายได้ด้วยบริการต่างๆ เหล่านี้​

 • Trainings เพื่อให้บุคลากรพนัักงานได้เรียนรู้ทักษะใดทักษะหนึ่งอย่างจำเพาะ ด้วยวิธีการลงมือทำด้วยตัวเอง

 • Facilitations ทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการนำกระบวนการภายในองค์กร

 • Private Workshops ดูแลบุคคลากร ให้พนักงานของคุณ ทำกิจกรรมที่เพิ่มสุขภาวะ สร้างปฏิสัมพันธ์ในระยะยาว

 
Trainings
การสะท้อนตัวเอง (Self-Reflection)

การเท่าทันและสังเกตุสิ่งที่ปรากฏหรือการสะท้อนตัวเอง ช่วยให้บุคลากรมีทักษะตระหนักรู้ภายในตัวเอง (self-awareness) ซึ่งจะสามารถเสริมสร้างสุขภาวะในระยะยาวของบุคลากร และสภาพแวดล้อมที่ดีที่การทำงานร่วมกัน 

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)

การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นทักษะพื้นฐานที่จะช่วยให้บุคลากรได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสำคัญมากในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยเอื้ออำนวยต่อการทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

ทักษะตระหนักรู้ภายใน (Intrapersonal)

การตระหนักรู้ภายในคือการเห็นตัวเองและรู้จักตัวเองในมิติต่างๆ การตระหนักรู้ภายในช่วยทำให้บุคลากรเท่าทันตัวเอง รู้จักตัวเองในหลากหลายมิติ เพื่อที่จะสามารถเลือกปรับเปลี่ยนและพัฒนาจุดแข็ง จุดอ่อน เหล่านั้น 

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

ทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal)

การทำงานร่วมกันจำเป็นต้องอาศัยทักษะระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นองค์ความรู้ประเภทต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการอยู่ร่วมกันเช่น การสื่อสาร พื้นฐานในความเข้าใจกัน ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อทำให้สภาพแวดล้อมที่ทุกคนต้องอยู่ร่วมกัน สามารถเคารพความแตกต่างสามารถปรับเข้าหากันได้ และทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพ 

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

ฟังเสียงโลกภายใน (Inner-Self Listening)

การกลับมาฟังเสียงความต้องการ ความรู้สึกของตัวเองเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุคที่มีข้อมูล คำคมมากมาย ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ การกลับมาฟังเสียงภายในและตัดสินใจจากความต้องการของตัวเองอาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ขาดไปไม่ได้ 

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

Facilitations
 
เตรียมพร้อมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Team Preparation)

ก่อนที่เราจะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจมีบางสิ่งสำคัญกว่าการรู้จักกันในมิตินอกจากชื่อเล่น หน้าที่ ตำแหน่ง เพราะแต่แต่ละคนมีสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน ให้ความสำคัญกับหลายๆ สิ่งที่แตกต่างกัน การเตรียมพร้อมการทำงานร่วมกันจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ 

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

วางแผนและตัดสินใจร่วมกัน (Decision Making)

เมื่อมีหลากหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผนเป็นสิ่งที่จำเป็น การตัดสินใจร่วมกันโดยอาศัย Facilitation สามารถให้ทีมเล็กๆ สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ทุกคนแม้แต่หัวหน้าทีมก็ยังสามารถเข้าร่วมมันได้ 

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

คลี่คลายความขัดแย้ง (Conflict Management)

ความขัดแย้งต้องการพื้นที่ในการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา การคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเกิดจากการทำความเข้าใจแต่ละฝ่าย หาทางออกร่วมกัน และเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

Private Workshops
 
กิจกรรมเสริมสร้างทีม (Team-building)

กิจกรรมกลุ่มที่ได้รับความนิยมคือ Team-building ที่ไม่ใช่เกมส์การแข่งขัน แต่เป็นการเรียนรู้ชีวิตของแต่ละคนร่วมกันในมิติต่างๆ และจำลองการทำงานเป็นทีมไปพร้อมๆ กับการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นด้วย Facilitator  

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

กิจกรรมทำความรู้จักกัน (Networking)

กิจกรรมเพื่อให้บุคลากรที่มาจากหลากหลายที่ หลากหลายหน่วยงานได้ทำความรู้จักกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น หรือไอเดียเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาขององค์กร 

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

ดูแลบุคลากรด้วยศิลปะ (Express through Art)

ให้บุคลากรจะสามารถปลดปล่อยความเครียดในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว การทำงาน แรงกัดดันจากลูกค้า เพื่อดูแลบุคลากรของคุณก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่ภาวะหมดไฟ  

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

ดูแลความเครียด ความรู้สึกแบบกลุ่ม (Support Group)

ทำให้องค์กรของคุณเป็นพื้นที่ปลอดภัย ด้วยการให้พื้นที่บุคลากรได้แบ่งปันสิ่งที่เสียใจ เครียด หรือผิดหวัง และเยียวยาความเครียดเหล่านั้นด้วยเทคนิคต่างๆ  

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม (Culture Building)

ออกแบบและดำเนินกิจกรรมทางศิลปะที่เสริมสร้างคุณลักษณะวัฒนธรรมของคุณ ให้บุคลากรได้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากร 

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

 
ติดต่อสอบถามและขอใบเสนอราคา

เราได้รับข้อมูลแล้ว ขอบคุณสำหรับการติดต่อ