top of page
Effective Communication
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับหลักสูตร

เรียนรู้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในที่ทำงานเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น โดยการสื่อสารที่ดีไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ แต่หมายถึงการสื่อสารที่มีความชัดเจนว่าต้องการสื่อสารอะไร ด้วยคำพูดที่เหมาะสม ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเหมาะกับสถานการณ์นั้น เมื่อทีมมีการสื่อสารที่ดีจะช่วยลดความไม่เข้าใจกันที่ไม่จำเป็นและส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น

ปัญหาที่พบในองค์กร

 • สมาชิกในทีมมีปัญหาระหว่างกันเรื่องการใช้คำพูด โดยเนื้องานไม่ใช่สาเหตุของปัญหา แต่เป็นทักษะในการสื่อสารระหว่างกัน

 • ทีมงานสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจ ไม่ค่อยมีบรรยากาศการทำงานร่วมกัน สมาชิกในทีมไม่ได้รู้สึกเข้าใกล้ มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

 • มีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในการทำงานร่วมกัน ไม่เข้าใจว่าผู้พูดต้องการสื่ออะไร หัวหน้าให้ทำอะไร ลูกน้องหมายถึงอะไร เนื้อหาของการสื่อสารมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนจนทำให้เกิดปัญหาในการทำงานร่วมกัน

เป้าหมายของหลักสูตร

 • เพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการสื่อสาร

 • สร้างทักษะในการสื่อสารที่ดีให้กับบุคลากร

 • เรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับสารที่ดีและการสร้างความสัมพันธ์จากการสื่อสาร

ระยะเวลา

 • ระยะสั้น 3 ชั่วโมง

 • มาตรฐาน 1 วัน

จำนวนผู้เข้าร่วม

 • มาตรฐาน 20-30 คน

เนื้อหาในหลักสูตร

 • ช่องทางของการสื่อสารด้วยคำพูด

 • ความสำคัญของการใช้ภาษากายระหว่างสื่อสาร

 • การสื่อสารและการใช้คำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์

 • การฟังแบบ active listening

 • ทักษะการปฏิเสธอย่างสุภาพ

 • การสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ

 • การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจระหว่างทีม


สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร

 • เห็นความสำคัญของการสื่อสารในที่ทำงาน

 • เข้าใจทักษะในการสื่อสารเชิงบวก

 • สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีร่วมกัน

ติดต่อปรึกษา/สอบถามเพิ่มเติม

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720
bottom of page