top of page
Decision Making
กระบวนการ วางแผนและตัดสินใจร่วมกัน

เกี่ยวกับหลักสูตร

ปัญหาที่พบในองค์กร

 • ทีมงานขาดกระบวนการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการตัดสินใจ แต่ละคนต่างมีเหตุผลในการตัดสินใจเป็นของตัวเอง ไม่ได้ตัดสินใจเพื่อผลลัพธ์ระยะสั้นและระยะยาว ขาดทิศทางในการตัดสินใจ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจในการตัดสินใจและองค์ประกอบของการตัดสินใจ

 • ต้องการตัดสินใจอย่างเป็นกลางร่วมกับฝ่ายอื่น มีความเห็นที่หลากหลายจนยากในการตัดสินใจ ต้องการการตัดสินใจที่ดีที่สุดแต่เสียงของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ถูกครอบงำด้วยความคิดเห็นหรือความต้องการของบางกลุ่ม

เป้าหมายของหลักสูตร

 • ทำให้มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

 • ค้นหาทางเลือกอื่นที่สร้างสรรค์ประกอบกับการตัดสินใจ

 • เรียนรู้เครื่องมือที่ช่วยเอื้ออำนวยให้เกิดการตัดสินใจที่ดี

ระยะเวลา

 • 3 ชั่วโมง

 • 1-2 วัน

จำนวนผู้เข้าร่วม

 • ขนาดเล็กไม่เกิน 15 คน

 • ขนาดกลางไม่เกิน 25 คน

เนื้อหาในหลักสูตร

สร้างการตัดสินใจตามระดับที่เหมาะสม

 • ระดับที่ 1 คือ กระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นโดยผู้บริหาร ปราศจาก input จากคนในทีม ลูกน้อง หรือพนักงาน

 • ระดับที่ 2 คือ กระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นโดยผู้บริหาร โดยนำ input จากคนในทีม ลูกน้อง หรือพนักงาน เข้ามามีส่วนร่วมด้วย โดยไม่ได้คาดหวังให้ input เหล่านั้นถูกนำมาใช้ เพียงแต่เป็นกลุ่มตัวอย่างของข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

 • ระดับที่ 3 คือ กระบวนการตัดสินใจที่คนในทีม ลูกน้อง หรือพนักงาน เป็นผู้ให้ข้อเสนอว่าว่าควรจะดำเนินการอย่างไร ต้องปฏิบัติการอย่างไร หรือมีกระบวนการทำอะไร แต่ต้องการการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

 • ระดับที่ 4 คือ กระบวนการตัดสินใจที่ทุกคน ณ ที่แห่งนั้น ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากใครอีก


ใช้กระบวนการตัดสินใจให้เหมาะสมกับสถานการณ์

 • การให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียว

 • การโหวตเพียงครั้งเดียว

 • การโหวตหลายครั้ง

 • การประณีประนอม เจรจา


 • การสร้างทางเลือกที่เห็นพ้องต้องกัน


เข้าใจความแตกต่าง ข้อดีข้อเสีย และใช้ให้ถูกต้องกับบริบท

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร

 • มีการตัดสินใจที่มั่นคง 

 • ค้นหาทางเลือกในการตัดสินใจด้านต่างๆ

 • ประณีประนอมการตัดสินใจ ให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับ ในกรณีที่ต้องใช้กระบวนการตัดสินใจแบบประณีประนอม เจรจา

 • สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

 • เห็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการตัดสินใจ ณ ขณะนั้น

ติดต่อปรึกษา/สอบถามเพิ่มเติม

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720
bottom of page