top of page
Express through Art
เวิร์คช็อป ดูแลบุคลากรด้วยศิลปะ

เกี่ยวกับหลักสูตร

ความเครียดและความกดดันเป็นสิ่งที่บั่นทอนพนักงาน ซึ่งต้องหาวิธีการดูแลและระบายออกมาก่อนที่จะทำให้ความเครียดเหล่านี้ทำร้ายพนักงานในระยะยาว

เวิร์คช็อปดูแลบุคลากรด้วยศิลปะ (express through art) เป็นเวิร์คช็อปศิลปะบำบัดที่ออกแบบมาเพื่อให้พนักงานได้ระบายเรื่องราวที่อยู่ภายในของพวกเขาออกมาด้วยการวาด เขียน และทำกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องมีพื้นฐานทางศิลปะ

ปัญหาที่พบในองค์กร

 • ความเครียดและความกัดดันจากการทำงาน พนักงานได้รับความกดดันจากการทำงานเป็นระยะเวลานาน

 • เรื่องราวและปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัว ทำให้สภาวะจิตใจของพนักงานผิดปกติ เครียดง่าย มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ หรือมีข่าวที่รุนแรงเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน

 • ความเหนื่อยล้าสะสม พนักงานรู้สึกเหนื่อยล้า ไม่ได้มีเวลาหยุดพักอย่างจริงจัง

เป้าหมายของหลักสูตร

 • ดูแลสภาวะความเครียดของบุคลากร

 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

 • พัฒนาทักษะการตระหนักรู้ในตัวเอง (self-awareness)

ระยะเวลา

 • ระยะสั้น 3 ชั่วโมง

 • มาตรฐาน 1-3 วัน

จำนวนผู้เข้าร่วม

 • ขนาดเล็ก ไม่เกิน 15 คน

 • ขนาดกลาง ไม่เกิน 50 คน

เนื้อหาในหลักสูตร

ใช้กระบวนการ​ทางศิลปะมาช่วยในการดูแลบุคลากรผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น การวาดรูป การลากเส้น การปั้น การระบายสี การตัดกระดาษ และการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน โดยใช้กระบวนการ

 • กระบวนการสะท้อนตนเอง (self-reflection)​

 • การฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening)​

เป็นกระบวนการร่วมด้วยภายในเวิร์คช็อป

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร

 • บุคลากรได้ระบายความเครียด ปัญหา ออกมาผ่านการใช้ศิลปะ

 • เพิ่มความมั่นคงภายในให้กับพนักงาน

 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน

 • สร้างการมีส่วนร่วมภายในองค์กร

ติดต่อปรึกษา/สอบถามเพิ่มเติม

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720
bottom of page