top of page
Enneagram for Organizations
หลักสูตรอบรม นพลักษณ์สำหรับองค์กร

เกี่ยวกับหลักสูตร

นพลักษณ์ (Enneagram) เป็นศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาตัวเองและแพร่หลาย ซึ่งสามารถทำให้เราได้เข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่น และเห็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองได้อย่างครอบคลุม

หลักสูตร นพลักษณ์สำหรับองค์กร (Enneagram for Organizations) ออกแบบให้บุคลากรได้รู้จักพฤติกรรม การแสดงออก และแรงขับเคลื่อนของตัวเองที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน การมีความสัมพันธ์ และการพัฒนาตัวเองตามแนวทางของลักษณ์ เพื่อให้ทำงาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความตระหนักรู้ในตัวเอง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

ปัญหาที่พบในองค์กร

 • ทีมงานมีปัญหาในการทำงานร่วมกัน ที่ทำงานเกิดความขัดแย้งร่วมกันบ่อย ไม่เข้าใจความแตกต่างและความหลากหลายของพฤติกรรม

 • ต้องการให้บุคคลากรพัฒนาตัวเอง อยากให้บุคลากรมีการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง เท่าทันตัวเอง พัฒนาตัวเองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง แต่ไม่มีเครื่องมือ (framework) ที่มีประสิทธิภาพ

 • เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ขาดความตระหนักรู้ในตัวเอง ไม่เห็นผลประทบของโลกทัศน์ตัวเองที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่เข้าใจความแตกต่างของมาตรฐานของตัวเองและคนอื่น

เป้าหมายของหลักสูตร

 • เข้าใจความแตกต่างของกระบวนการคิด แรงขับเคลื่อน และการแสดงออกของคนในทีม

 • พัฒนาทักษะการตระหนักรู้และการพัฒนาตัวเองของผู้นำ

 • สร้างบรรยากาศการทำงานที่เข้าใจกัน และสร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน (psychological safety)

 • เห็นแนวทางในการเติบโตของตัวเองร่วมกับผู้อื่น

 • รู้จักความแตกต่างและความหลากหลายของการแสดงออก พฤติกรรม

 • เท่าทันกับดักของตัวเองตามแต่ลักษณ์

 • เห็นอิทธิพลของความเป็นลักษณ์ในการทำงาน

ระยะเวลา

 • ระยะสั้น 1 วัน

 • มาตรฐาน 2 วัน

จำนวนผู้เข้าร่วม

 • ขนาดเล็ก ไม่เกิน 25 คน

 • ขนาดกลาง ไม่เกิน 50 คน

เนื้อหาในหลักสูตร

นพลักษณ์ด้วยกระบวนการแบบ narrative enneagram ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้แต่ละคนได้รู้จักลักษณ์ของตัวเอง เข้าใจความแตกต่างของคนในแต่ละลักษณ์ เห็นรูปแบบและข้อจำกัดของตัวเองอันเนื่องมาจากความเป็นลักษณ์ได้มากที่สุด

นพลักษณ์ขั้นพื้นฐาน

 • ทำความรู้จักนพลักษณ์

 • ปัญญา 3 ฐาน

 • ค้นหาลักษณ์ของตัวเอง

 • เข้าใจความแตกต่าง จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาตัวเองในแต่ละลักษณ์

 • การปรับตัวของความเป็นลักษณ์ในที่ทำงาน​

 

นพลักษณ์ขั้นกลาง

 • ลักษณ์ย่อย (subtypes)

 • สภาวะปีกและลูกศร (dynamics)

 • กลไกป้องกันตัวเอง (defense mechanism)

 • สิ่งหลีกเลี่ยง (avoidance)

 

นพลักษณ์ขั้นสูง

 • คุณธรรม​

 • การเผชิญหน้ากับสิ่งหลีกเลี่ยง


ในแต่ลัะระดับจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ตามลำดับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร

 • เข้าใจผู้คนผ่านบุคลิกภาพ วิธีการมองโลก วิธีคิด การตัดสินใจ และการรับมือกับโลกภายนอก

 • ค้นหาและทำความรู้จักลักษณะบุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาตัวเอง

 • เข้าใจที่มาของความขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่างของบุคลิกภาพ

 • พัฒนาการสื่อสารและปรับตัวให้ทำงานร่วมกับคนแต่ละสไตล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เข้าใจความต้องการของหัวหน้าในแต่ละบุคลิกภาพและวิธีการทำงานให้ตรงกับบุคลิกภาพ

 • การสร้างทีมและอยู่ร่วมกับคนที่แตกต่างกัน

ติดต่อปรึกษา/สอบถามเพิ่มเติม

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720
bottom of page