top of page
Empathy for Teamwork
หลักสูตรอบรม สร้างความเข้าใจในที่ทำงาน

เกี่ยวกับหลักสูตร

บรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรและไม่ก่อให้เกิดความกลัว เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งนี้สามารถสร้างได้โดยการสร้างความเข้าใจร่วมกันในที่ทำงาน

หลักสูตร สร้างความเข้าใจที่ทำงาน (empathy for teamwork) เป็นหลักสูตรอบรมที่ช่วยทำให้พนักงานได้ฝึกฝนทักษะความเข้าอกเข้าใจ (empathy) เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความปลอดภัย (psychological safety) และเกิดความเข้าใจระหว่างกัน

ปัญหาที่พบในองค์กร

 • มีความกลัวซ่อนอยู่ในการทำงาน มีการแบ่งฝ่ายในที่ทำงาน บรรยากาศการประชุมเงียบ บุคลากรเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเอง มีความกดดันและความเครียด บรรยากาศการทำงานไม่ค่อยราบรื่น

 • มีความขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก และมีแรงเสียดทานในการทำงานสูง

 • ต่างคนต่างทำงานของตัวเอง กระบวนการทำงานออกมาเป็นส่วนๆ แยกขาดจากกัน

 • ไม่รู้จักวิธีการสื่อสารกันเพื่อสร้างความเข้าใจ ใช้วิธีการตอบโต้กันเชิงเหตุผลจนละเลยความสัมพันธ์ระหว่างกัน

เป้าหมายของหลักสูตร

 • สร้างทักษะระหว่างบุคคล (interpersonal skills)

 • ฝึกฝนทักษะความเข้าใจระหว่างกัน (empathy skills) และการสื่อสาร

 • สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

 • รู้จักและใช้ทักษะต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน

ระยะเวลา

 • 1-2 วัน

 • หลักสูตรต่อเนื่อง 3-6 เดือน

จำนวนผู้เข้าร่วม

 • ขนาดเล็ก ไม่เกิน 25 คน

 • ขนาดกลาง ไม่เกิน 50 คน

เนื้อหาในหลักสูตร

เข้าใจความเห็นอกเห็นใจ (empathy)

 • รู้จักความแตกต่างของ empathy และ sympathy

 • เห็นความสำคัญของ empathy ในที่ทำงานและชีวิตประจำวัน

 • ฝึกฝนทักษะ empathy ในที่ทำงาน

กระบวนการฝึกทักษะเพื่อสร้างความเห็นอกเห็นใจ (empathy)

 • ความแตกต่างของคนและข้อจำกัดในการรับรู้ของมนุษย์

 • ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อสร้างความเข้าใจ

 • การทำความเข้าใจผู้อื่นด้วย empathy mapping

 • รู้จักความต้องการและความรู้สึก

 • การสื่อสารเพื่อแสดงออกถึงความห่วงใย

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร

 • มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานในที่ทำงาน

 • พัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence)

 • เรียนรู้วิธีการจัดการกับความขัดแย้งได้ดีขึ้น

 • สร้างความไว้วางใจและบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

ติดต่อปรึกษา/สอบถามเพิ่มเติม

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720
bottom of page