top of page
Facilitation Skills for Businesses
ทักษะการจัดกระบวนการสำหรับองค์กร

เกี่ยวกับหลักสูตร

ทักษะการจัดกระบวนการ (Facilitation skills) เป็นทักษะที่ช่วยนำความร่วมมือของคนและผู้เกี่ยวข้องให้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ การนำเอาองค์ความรู้ ความคิดเห็นของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยทำให้สามารถปรับตัวและมีความสร้างสรรค์ตามยุคสมัยได้ ทักษะการจัดกระบวนการยังรวมไปถึงการออกแบบและนำการประชุมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปัญหาที่พบในองค์กร

 • การประชุมไม่มีประสิทธิภาพ ใช้เวลานานในการประชุมแต่ไม่มีเนื้อหาทีสำคัญ

 • สมาชิกในทีมไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการประชุม สื่อสาร หรือทำงานร่วมกัน การทำงานในยุคใหม่มักจะอาศัยกระบวนการรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ และตัดสินใจร่วมกัน บางคน

 • ต้องการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการ (facilitation skills) 

เป้าหมายของหลักสูตร

 • สร้างทักษะการจัดกระบวนการให้กับบุคลากรเพื่อใช้ในการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ระดมความคิด ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

 • เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของกระบวนกรในบริบทของภาคธุรกิจและองค์กร

 • เสริมสร้างทักษะในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทีมให้กับหัวหน้างาน

 • พัฒนาความเป็นผู้นำในวิถีที่รับฟังความคิดเห็นและมีการตัดสินใจร่วมกัน

ระยะเวลา

 • พื้นฐาน 1-2 วัน

 • มาตรฐาน 1-7 วัน ตามหัวข้อ

จำนวนผู้เข้าร่วม

 • ขนาดเล็ก 8-15 คน

 • ขนาดกลาง 20-30 คน

เนื้อหาในหลักสูตร

พื้นฐานทักษะการจัดกระบวนการ (Basic Facilitation Skills)

 • เข้าใจว่าการจัดกระบวนการ (facilitation) คืออะไร?

 • รู้จักบทบาทหน้าที่ของนักจัดการบวนการ (facilitator) ในองค์กร

 • ทักษะและภาษาที่จัดกระบวนการจำเป็นต้องมี

 • ทักษะการฟังเชิงรุก (active listening)

 • ทักษะการจับประเด็นในการจัดกระบวนการ


 • วิธีการใช้คำถามที่กระบวนกรใช้

 • ความแตกต่างระหว่างกระบวนกรกับหัวหน้า


การจัดกระบวนการในการประชุม (Meeting Facilitation)

 • บทบาทของ facilitator ในกระบวนการประชุม

 • กระบวนการที่ช่วยทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • พื้นฐานของการสร้างการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

 • ประเภทของการสนทนา 4 รูปแบบในการประชุม

 • การตรวจสอบพลังงานกลุ่มและสะท้อนคุณภาพการประชุม


การจัดกระบวนการเพื่อการตัดสินใจ (Desision Making Facilitation)

 • ประเภทและวิธีการตัดสินใจ

 • เข้าใจพลวัตของอำนาจที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจ

 • การสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ

 • ลักษณะของกระบวนการตัดสินใจที่ดีและไม่ดี


การจัดกระบวนการเพื่อคลี่คลายความขัดแย้ง (Facilitating Conflict)

 • ระยะของความขัดแย้ง

 • วิธีการดูแลและจัดการความขัดแย้งประเภทต่างๆ

 • ความเป็นกลางขณะจัดกระบวนการคลี่คลายความขัดแย้ง

 • การค้นหาแรงต้านทานและการสร้างข้อสรุป

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร

 • เรียนรู้ทักษะการจัดกระบวนการแบบภายในให้กับองค์กร

 • ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนกร (facilitator)

 • สร้างทักษะการดำเนินการในที่ประชุม และการจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ

 • เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มในรูปแบบที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม

 • พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำแบบกระบวนการ (facilitative leadership) ที่สร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม

ติดต่อปรึกษา/สอบถามเพิ่มเติม

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720
bottom of page