top of page
MBTI 16 Personalities at Work
หลักสูตรอบรม ต่างบุคลิกภาพสร้างทีม

เกี่ยวกับหลักสูตร

MBTI เป็นเครื่องมือทางบุคลิกภาพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยแพร่หลายไปกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ซึ่งถูกใช้ทั้งในด้านการศึกษา จิตวิทยา และธุรกิจ

หลักสูตร MBTI: 16 Personalities at Work จะทำให้ทีมงานได้เข้าใจความแตกต่างของบุคลิกภาพซึ่งส่งผลให้เกิดสไตล์การทำงาน วิธีการมองโลก กระบวนการตัดสินใจ หรือการเป็นผู้นำที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคน เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถเข้าใจในความแตกต่างและปรับตัวเข้าหากันให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้

ปัญหาที่พบในองค์กร

 • มีความขัดแย้งในที่ทำงาน ไม่เข้าใจกัน มีทิศทางในการทำงานไม่เหมือนกัน ใช้ภาษาแตกต่างกัน

 • หัวหน้า ลูกน้อง ไม่เข้าใจกัน มีสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน ไม่รู้ความคาดหวังที่มีต่อกัน

 • ทีมงานคุยกันคนละภาษา ตอนแรกเหมือนจะเข้าใจกัน แต่พอทำงานออกมามีความแตกต่างกันมาก

 • ไม่รู้ว่าจะต้องดูแลทีมอย่างไร อยากให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น บางคนรู้สึกอึดอัดในที่ทำงาน มีเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจยาก ไม่เหมือนคนอื่น ไม่รู้วิธีการดูแลแต่ละคน

เป้าหมายของหลักสูตร

 • เข้าใจความแตกต่างของบุคลิกภาพและความถนัด

 • เสริมสร้างการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 • รู้จักการแสดงออกของพฤติกรรมซึ่งเกิดจากบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน

 • พัฒนาทักษะระหว่างบุคคล (interpersonal skills) และทักษะการสื่อสาร (communication skill)

 • เรียนรู้ความต้องการของหัวหน้า ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงานตามสไตล์การทำงาน

ระยะเวลา

 • ระยะสั้น 3 ชั่วโมง

 • มาตรฐาน 1-2 วัน

จำนวนผู้เข้าร่วม

 • ขนาดเล็ก ไม่เกิน 25 คน

 • ขนาดกลาง ไม่เกิน 50 คน

เนื้อหาในหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะได้ทำความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของ MBTI หรือบุคลิกภาพ 16 แบบ สำหรับการใช้งานในภาคธุรกิจ โดยที่จะได้เรียนรู้ว่า

 • MBTI หรือบุคลิกภาพ 16 แบบคืออะไร?

 • ตนเองและเพื่อนร่วมงานมีบุคลิกภาพแบบใด? มีลักษณะอย่างไร?

 • วิธีในการสร้างความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคนที่มีบุคลิกภาพต่างกันสามารถทำได้อย่างไร?

MBTI ขั้นต้น

ในการเรียนรู้บุคลากรจะได้ค้นหาบุคลิกภาพของตัวเองจากทฤษฎี MBTI ซึ่งช่วยทำให้เห็นความถนัด (preferences) ทั้ง 4 แบบซึ่งเป็นสิ่งแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน

 • Introvert/ Extrovert

 • Sensing/ Intuition

 • Thinking/ Feeling

 • Judging/ Perceiving

เรียนรู้ความแตกต่างของการมองโลก การใช้ชีวิต วิธีการตัดสินใจ การรับมือกับโลกภายนอก ซึ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • สไตล์การทำงานของคนในแต่ละบุคลิกภาพ

 • การสื่อสารให้เข้ากับคนแต่ละสไตล์

 • สไตล์ของหัวหน้าในแต่ละบุคลิกภาพ

 • ความขัดแย้งจากความแตกต่างทางบุคลิกภาพ

 • การสร้างทีมจากความถนัดที่แตกต่างกัน และการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน

MBTI ขั้นสูง

ทำความเข้าใจบุคลิกภาพจาก cognitive functions รู้จักความแตกต่างของคนในบุคลิกภาพเดียวกัน

 • รู้จักและเข้าใจการทำงานของ cognitive function ทั้ง 8

 • จุดอ่อนและกับดักที่มักจะเกิดขึ้นกับแต่ละ cognitive function

 • สภาวะ healthy และ unhealthy ของคนในแต่ละบุคลิกภาพตาม cognitive function

 • สภาวะเครียด, loop และ in-grip ของแต่ละบุคลิกภาพ

 • แนวทางการพัฒนา cognitive function

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร

 • เข้าใจผู้คนผ่านบุคลิกภาพ วิธีการมองโลก วิธีคิด การตัดสินใจ และการรับมือกับโลกภายนอก

 • ค้นหาและทำความรู้จักลักษณะบุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาตัวเอง

 • เข้าใจที่มาของความขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่างของบุคลิกภาพ

 • พัฒนาการสื่อสารและปรับตัวให้ทำงานร่วมกับคนแต่ละสไตล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เข้าใจความต้องการของหัวหน้าในแต่ละบุคลิกภาพและวิธีการทำงานให้ตรงกับบุคลิกภาพ

 • การสร้างทีมและอยู่ร่วมกับคนที่แตกต่างกัน

ติดต่อปรึกษา/สอบถามเพิ่มเติม

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720
bottom of page