top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

Extraverted Thinking (Te) คืออะไร? มีกระบวนการทำงานอย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 6 ม.ค.

Highlights

 • Extraverted thinking (Te) คือ ฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่ในตัดสินใจ (judging function) ที่เกี่ยวข้องกับตรรกะ ระบบ การจัดระบบที่มีความเป็นกลางผ่านสิ่งที่สามารถวัดได้เชิงปริมาณ และการจัดระบบ ให้คุณค่า ประเมินสิ่งต่างๆ

 • บุคลิกภาพที่มี Extraverted thinking (Te) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) ได้แก่ ESTJ (ผู้กำกับ) และ ENTJ (ผู้บัญชาการ)

 

Extraverted thinking (Te) เป็นหนึ่งใน cognitive function หรือกระบวนการทำงานภายในของจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและมีทิศทางออกไปสู่ภายนอก ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาของ Carl Jung และได้รับการพัฒนาจนมาเป็น MBTI หรือ บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบที่จะบ่งบอกกระบวนการทำงานของแต่ละบุคลิกภาพ ส่งผลให้แต่ละคนมีการแสดงออก วิธีการคิด ตัดสินใจ หรือรับรู้ข้อมูลแตกต่างกันออกไป


การเข้าใจ cognitive function หรือกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นภายในของจิตใจนี้เองที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบในเชิงลึก โดยในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments จะช่วยทำให้คุณการเข้าใจกระบวนการทำงานของ cognitive function รู้จักความแตกต่างของคนที่อยู่ในไทป์เดียวกันเอง ปัญหาที่มักจะพบ ลักษณะวิธีการที่เรารับมือกับความเครียด และการพัฒนา cognitive function เพื่อให้มีชีวิตที่มีความสุขและสมดุลได้เนื้อหาในบทความ

 1. Extraverted Thinking (Te) คืออะไร?

 2. กระบวนการทำงานของฟังก์ชั่น Extraverted Thinking (Te) ใน MBTI

 3. ตัวอย่างการใช้งาน Extraverted Thinking (Te)

 4. ปัญหาที่เกิดจากการมี Cognitive Function แบบ Te ที่ยังไม่พัฒนา


Extraverted Thinking (Te) คืออะไร?

Extraverted thinking (Te) คือ ฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่ในตัดสินใจ (judging function) ซึ่งจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับตรรกะ ระบบ การจัดระบบที่มีความเป็นกลางผ่านสิ่งที่สามารถวัดได้เชิงปริมาณ และการจัดระบบ ให้คุณค่า ประเมินสิ่งต่างๆ ด้วยระบบและตรรกะด้วย


บุคลิกภาพที่มี Extraverted thinking (Te) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) มักจะมีกระบวนการทำงานภายในส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยฟังก์ชั่นนี้ และทำให้ cognitive function นี้เป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพ ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Te เป็น cognitive function แรกได้แก่

 • ESTJ - ผู้กำกับ บริหารจัดการ ตรงไปตรงมา

 • ENTJ - ผู้บัญชาการ บริหารจัดการ ทำตามเป้าหมาย


บุคลิกภาพที่มี Extraverted thinking (Te) เป็นฟังก์ชั่นผู้ช่วย (auxiliary function) จะมีการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ในชีวิตรองลงมา แม้จะไม่เท่ากับฟังก์ชั่นหลัก แต่ cognitive function นี้ก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Te เป็น cognitive function ลำดับสองได้แก่

 • ISTJ - ผู้ตรวจการ พึ่งพาได้ มีความรับผิดชอบ

 • INTJ - นักกลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์ มองการไกล


กระบวนการทำงานของฟังก์ชั่น Extraverted Thinking (Te) ใน MBTI

Extraverted thinking (Te) เป็นฟังก์ชั่นที่มีหน้าที่ตัดสินใจผ่านระบบตรรกะ เข้าใจการทำงานของระบบ และทำให้สิ่งต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีลักษณะกระบวนการทำงานคือ

 • จัดเรียงทุกอย่างให้อยู่ในที่ที่เหมาะสมเพื่อทำความเข้าใจ

 • พัฒนาระบบ มาตรฐาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

 • ใช้หลักการ กฏ กติกา เพื่อจัดหมวดหมู่ สร้างความเรียบร้อย ความมีประสิทธิภาพของระบบ การอยู่ร่วมกัน หรือโครงสร้าง

 • มองหาความชัดเจนและลำดับในสิ่งแวดล้อม

 • ถูกกระตุ้นด้วยการเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมาย หรือเข้าใกล้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

 • สร้างมาตรฐาน กระบวนการที่เป็นกลางในการค้นหาความจริงและทำให้สิ่งต่างๆ มีประสิทธิภาพ

Cognitive function แบบ extraverted thinking (Te) นี้จะให้ความสำคัญกับกระบวนการที่เป็นกลางและมีความชัดเจน ซึ่งทำให้เกิดเป็นความเชื่อที่มองว่าการสร้างระบบที่ดีมากพอจะทำให้ระบบนี้ดูแลผู้คนได้ด้วยตัวของมันเอง และสำคัญกว่าการดูแลคนแต่ละคนไปเป็นกรณี


สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของ cognitive function แบบ Extraverted thinking (Te) คือการใช้ระบบ โครงสร้าง กระบวนการทำงานที่เป็นกลาง ในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ และทำให้สิ่งต่างๆ มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้คนในบุคลิกภาพที่มี Te โดดเด่นมักจะ

 • ใช้ระบบ โครงสร้าง กฎกติกาที่เป็นกลางเพื่อตัดสินใจ และทำให้สิ่งต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • มองหาระบบตรรกะที่มีเหตุมีผล มีประสิทธิภาพ

 • ค้นหาความชัดเจนในระบบและการใช้เหตุผล

 • คิดเชิงระบบ มองเป็นภาพรวม

 • ต้องการเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในระบบ

 • ใช้เกณฑ์ที่สามารถวัดได้ จับต้องได้ และเป็นกลาง มากกว่าเกณฑ์ที่ไม่สามารถวัดได้เช่นอารมณ์ ความรู้สึก หรือปริมาณเชิงคุณภาพ

 • สามารถเห็นข้อผิดพลาดของระบบตรรกะที่ผิดพลาดในสิ่งรอบตัวได้ง่าย


ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น Extraverted Thinking (Te)

การใช้งานฟังก์ชั่น Extraverted thinking (Te) มักจะเกี่ยวข้องกับตรรกะและการตัดสิน เพราะ Te เป็น cognitive function ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจ (judging function) โดยตัวอย่างของการใช้งาน Extraverted thinking (Te) คือ

 • เพื่อที่จะทำให้คนอื่นเห็นผลว่าการซื้อล็อตเตอรี่ไม่ทำให้เรารวยขึ้นได้ ฉันจึงใช้กระบวนการสร้างสถานการณ์จำลองขายและซื้อล็อตเตอรี่เพื่อสาธิตให้ทุกคนดูว่าทุกอย่างคือเรื่องของสถิติ ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะถูกรางวัล

 • ฉันมักจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ว่าสิ่งใดเป็นเรื่องจริง และสิ่งใดไม่ใช่ความจริง

 • เมื่อต้องตัดสินใจประเมินผลการทำงานของลูกน้อง สิ่งที่ฉันมองหาคือเกณฑ์ที่เป็นกลางที่จะช่วยทำให้ประเมินทุกคนได้อย่างตรงไปตรงมาและแม่นยำ

 • ฉันเชื่อว่าระบบการทำงานที่ดีจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพการทำงานออกมาดี โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาและทรัพยากรไปกับปัญหาเรื่องบุคคลมากนัก

 • เมื่อต้องตัดสินใจอะไรซ้ำๆ ฉันมักจะสร้างแนวทางการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยในการตัดสินใจ หรือเลือกใช้แนวทางในการตัดสินใจที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยตัดสินใจ

 • ฉันจัดระเบียบตารางเวลา กฎเกณฑ์ และระบบให้เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็น โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพเป็นหลัก และฉันพร้อมจะเปลี่ยนหากรู้ว่ากฎเกณฑ์บางอย่างมันทำให้ประสิทธิภาพในชีวิต การทำงานลดลง หรือทำให้ห่างจากเป้าหมายที่ต้องการออกไป


ปัญหาที่เกิดจากการมี Cognitive Function แบบ Te ที่ไม่พัฒนา

Cognitive function ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมีและสามารถใช้งานได้ดีทุกคน และแม้บุคลิกภาพที่มี extraverted thinking (Te) เป็นฟังก์ชั่นหลัก ก็อาจมีปัญหาจากการใช้ cognitive function ในชีวิต ซึ่งอาจทำให้คนเหล่านั้น

 • บังคับให้คนอื่นทำตามกฎระเบียบที่ตัวเองสร้างขึ้น แต่มักจะมีข้อยกเว้นให้กับตัวเองเพื่อละเมิดกฎเหล่านั้น

 • สั่งการคนที่อยู่รอบตัว แต่ตัวเองไม่ค่อยลงมือทำอะไร

 • คิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากคนอื่น เป็นความผิดคนอื่น โดยที่ตัวเองไม่เกี่ยวข้อง

 • ผู้คนรอบตัวเริ่มออกห่าง ช่างตัดสิน วิจารณ์สิ่งที่อยู่รอบตัว

 • ไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึก เย็นชา

 • ไม่สนใจชีวิตหรือความเป็นอยู่ของคนอื่น สนใจแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการ


หากคุณยังไม่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองหรือยังเคยมีประสบการณ์ตรงในการขึ้น panel เพื่อเห็นความแตกต่างของความถนัดแต่ละแบบ คุณสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันด้วยกระบวนการ panel ได้


สำหรับคนที่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองและเห็นความแตกต่างของความถนัดแล้ว คุณสามารถเรียนรู้ cognitive function และลักษณะของไทป์ตัวเองในเชิงลึกได้ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อให้ตัวเองก้าวข้ามกับดักของไทป์ เข้าใจแนวทางในการพัฒนา cognitive function ของตัวเอง และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้


เวิร์คช็อป  Cognitive Function

Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 15,356 ครั้ง0 ความคิดเห็น
Facebook group Banner.jpg
bottom of page