top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

ENTJ บุคลิกภาพ ลักษณะเฉพาะตัว และ Cognitive Function

อัปเดตเมื่อ 14 ก.พ. 2565

Highlights

 • ENTJ คือ หนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบของ MBTI ที่มีความโดดเด่นการวิเคราะห์ ตัดสินใจ สร้างสรรค์ และวางแผน

 • ENTJ เป็นบุคลิกภาพที่ดูมีพลังทั้งในการคิด การพูด และการทำสิ่งต่างๆ เขาเป็นนักคิดที่ฉลาดหลักแหลม และนักจัดการที่ยอดเยี่ยม

 • มีฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) เป็น Extraverted Thinking และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็น Introverted Intuition

 

ENTJ (Extraverted, Intuition, Thinking, Judging) เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ หรือ MBTI ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นผู้บัญชาการ


บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบนั้นเกิดจากความถนัดใน 4 องค์ประกอบ (Extraversion/Introversion, Sensing/ Intuition, Thinking/Feeling, Judging/ Perceiving) โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจและสามารถค้นหาบุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันได้


เนื้อหาในบทความ


ENTJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function
ENTJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function

บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ ENTJ

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ENTJ เป็นคนที่ชอบหาเหตุผลและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ พวกเขาสามารถเห็นข้อผิดพลาดของระบบได้อย่างง่ายดายและมักจะวิจารณ์สิ่งที่มองเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ ENTJ ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความรู้ ซึ่งพวกเขามักมีความโดดเด่นในเรื่อง

 • การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล มองสิ่งต่างๆ อย่างเป็นกลาง

 • การตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของตรรกะ ความชัดเจน

นอกจากนั้น ENTJ ยังเป็นคนที่ชอบมองสิ่งต่างๆ ในภาพรวมและในระยะยาว เขามักจะชอบการแก้ไขปัญหาที่ท้าทาย และค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ในการแก้ปัญหา

 • มองสิ่งต่างๆ เป็นระบบ ภาพรวม

 • มีการวางแผน และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์

พวกเขามักจะชอบแก้ปัญหาและการจัดการเชิงโครงสร้าง


จุดแข็งของ ENTJ

 • มีบุคลิกภาพและทักษะของความเป็นผู้นำ

 • การวิเคราะห์ ใช้ตรรกะ ด้วยมุมมองที่เป็นกลาง

 • มีการตัดสินใจด้วยตรรกะที่ดี กล้าเสี่ยง

จุดอ่อนของ ENTJ

 • มีความอดทนต่ำกับสิ่งที่ต้องใช้เวลา อาจเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่มีท่าทีว่าจะดีกว่าซึ่งเกิดจากกระบวนการวิเคราะห์หรือเชื่อมโยงที่รวดเร็วจนเกินไป

 • ขาดความเข้าใจ หรือไม่อ่อนไหวกับเรื่องของคุณค่าส่วนตัว อารมณ์ความรู้สึก

 • อาจถูกมองว่าเป็นคนที่ดื้อ ดึงดันทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ

ENTJ ในที่ทำงาน

ENTJ เป็นคนที่รวดเร็ว ตรงไปตรงมา และมีความสามารถในการวางแผนเป็นอย่างดี พวกเขาสามารถเห็นความเป็นไปได้ในเกือบทุกสิ่งทุกอย่าง พร้อมลงมือวางแผน และปฏิบัติตามแผนต่างๆ โดยทันที ในที่ทำงาน ENTJ มักจะแสดงออกและพูดความคิดเห็นของเขาอย่างตรงไปตรงมา พวกเขามองสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตราวกับว่าเป็นเกมส์บนกระดานหมากรุก ที่มีผู้คน เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ อยู่ในนั้น

 • ENTJ มีบุคลิกภาพของความเป็นผู้นำสูง เพราะเขาสื่อสารทุกอย่างด้วยความชัดเจน วางแผนระยะยาว และกล้าเผชิญกับความเสี่ยง แต่หากอยู่ในบริบทที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เขาดูเป็นคนเย่อหยิ่ง ชอบบงการ สั่งการคนอื่น

 • ENTJ มักจะเข้าไปสัมผัสกับเนื้องานเพียงเพื่อให้เขาสามารถเห็นภาพรวม ซึ่งอาจทำให้เพื่อนร่วมงานบางคนมองว่าเขาไม่รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ ในงานและมีความผิวเผิน

ENTJ ชอบงานที่ให้พวกเขาสามารถออกแบบองค์กร ปรับโครงสร้าง สร้างมาตรฐาน เขียนโปรแกรม กำหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ และบริหารองค์กร เพราะงานเหล่านี้ช่วยทำให้เขาทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดได้


วิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิกภาพ ENTJ

โดยปกติแล้วคนที่มีบุคลิกภาพแบบ ENTJ เป็นคนที่เป็นมิตรและชอบออกไปข้างนอก พวกเขามีพลังในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คิด และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พวกเขาชอบบทสนทนาที่มีความหมาย และการโต้เถียงประเด็นในมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบทสนทนา ในหลายครั้ง

 • เข้าใจว่าการสร้างข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในบทสนทนากับ ENTJ เป็นรูปแบบหนึ่งของการสนทนาที่เขาใช้และคุ้นเคยกับมันเท่านั้น ไม่ควรคิดว่าข้อโต้แย้งต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นเกิดจากความไม่ลงรอยกัน หรือปัญหาเชิงความสัมพันธ์

 • เข้าใจว่าเมื่อ ENTJ มีท่าทีเย็นชากับคนที่อยู่รอบข้าง ไม่ได้หมายความว่า ENTJ ไม่มีความรู้สึก แต่พวกเขาต้องการความปลอดภัยเป็นอย่างมากในการแสดงความรู้สึกออกมา

 • ในการพูดคุยกับ ENTJ คุณควรเตรียมพร้อมที่จะแสดงจุดยืนของตัวเอง และพร้อมที่จะโต้เถียงโดยมีแนวความคิดหรือหลักฐานที่สมเหตุสมผลมากเพียงพอ นอกจากนั้นแนวความคิดต่างๆ ที่โต้เถียงกับ ENTJ จะต้องสอดคล้องกับภาพรวมหรือแผนการระยะยาว ด้วย


Cognitive Function ของ ENTJ

ENTJ เป็นผู้ที่มีความถนัดแบบ Extraverted, Intuition, Thinking, Judging ซึ่งตามทฤษฎีของ Carl Jung แล้ว ทำให้ ENTJ มี cognitive function ดังต่อไปนี้

โดยที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีองค์ประกอบของ cognitive function ที่แตกต้่างกันไป และแต่ละคนก็จะมีการใช้งาน cognitive function ที่ไม่เหมือนกัน ตามบริบทและการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป


แต่ละบุคลิกภาพจะใช้ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็นหลักในชีวิตประจำวัน ส่วนฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function) และฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function) เป็นฟังก์ชั่นที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีเลือกใช้น้อยกว่า ทำให้อาจมีการพัฒนาน้อยกว่าสองฟังก์ชั่นแรก


ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function): Extraverted Thinking

 • ENTJ ใช้ Extraverted Thinking ในการมองหาความมีเหตุผล ระบบและโครงสร้างในสิ่งที่จับต้องใต้ ในโลกภายนอก

 • ENTJ มักจะพัฒนาระบบและมาตรฐาน เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 • Extraverted Thinking ของ ENTJ ทำให้พวกเขามองหาความชัดเจน ระเบียบ และลำดับในสิ่งต่างๆ รอบตัว

 • คนที่มับุคลิกภาพแบบ ENTJ มักจะใช้ฟังก์ชั่นนี้ไปกับการสร้างกรอบหรือลำดับขั้นต่างๆ เช่น กฎระเบียบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ ระบบระเบียบ มาตรฐาน หรือโครงสร้าง

ฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function): Introverted Intuition

 • คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ENTJ มักให้ความสนใจกับแนวความคิดใหม่ๆ ปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ

 • ENTJ มองสิ่งต่างๆ เป็นนามธรรม ทฤษฎี หรือภาพรวมได้ดี

 • มักจะใช้เวลาไปกับการคิดถึงอนาคต ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นหลังตัดสินใจ

ฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function): Extraverted Sensing

 • ฟังก์ชั่นนี้จะทำให้ ENTJ มีความกระหายในการออกไปผจญภัย การไปเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ และบางครั้งการเปิดประสบการณ์เหล่านั้นอาจเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงอันตราย

 • นอกจากนั้น Extraverted Sensing ยังทำให้ ENTJ ชอบดื่มด่ำกับสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ธรรมชาติ หรือสิ่งที่สามารถรับรู้ได้โดยตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5


ฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function): Introverted Feeling

 • Introverted Feeling เป็นฟังก์ชั่นที่พัฒนาน้อยที่สุดของ ENTJ ซึ่งอาจทำให้เขาไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับคุณค่าภายใน และไม่ได้ตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของคุณค่าพื้นฐานของตัวเอง (personal core value)

 • อารมณ์และความรู้สึกของตัวเองเป็นด้านที่ยากสำหรับ ENTJ พวกเขาอาจรู้สึกยากลำบากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในตนเอง


การรู้จักบุคลิกภาพของตัวเองจะช่วยทำให้เราสามารถพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง และในขณะเดียวกันก็สามารถเท่าทันจุดอ่อนที่มักจะทำให้เกิดปัญหาในชีวิตเราได้ โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 16 แบบ เพื่อค้นหาบุคลิกภาพของคุณ


สำหรับคนที่มีความเข้าใจและทราบบุคลิกภาพที่แท้จริงของตัวเองแล้ว สามารถเรียนรู้การพัฒนาตัวเองตาม Cognitive function ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อเท่าทันตัวเองไม่ให้ติดกับดักของฟังก์ชั่นด้อย พาตัวเองออกจากสภาวะเครียดของบุคลิกภาพ และมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการเป็นอิสระจากจุดด้อยของบุคลิกภาพได้
Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 • https://www.verywellmind.com/entj-personality-type-2795981

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 79,688 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page