top of page
  • Urbinner

Training VS Facilitation เทรนนิ่งกับการจัดกระบวนการแตกต่างกันอย่างไร

อัปเดตเมื่อ 16 ต.ค. 2564

Highlights

  • Training คือกระบวนการสอน จะมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้ และผลลัพธ์ เป้าหมายอยู่ที่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล

  • Facilitation คือกระบวนการช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่มีความเป็นกลางต่อเนื้อหา

 

ในหน่วยงาน องค์กร บริษัทมักจะมีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ ในช่วงไม่นานมานี้มีคำหนึ่งที่มักได้ยินกันบ่อยขึ้นคือคำว่า "กระบวนกร" หรือ Facilitator โดยที่พวกเขาอาจเป็นผู้มาสอน ให้ความรู้ หรือช่วยเหลืออะไรบางอย่างในองค์กรอยู่ แต่แท้จริงแล้วการจัด Training กับ Facilitation มีความแตกต่างกันอย่างไรความแตกต่างระหว่าง Training กับ Facilitation

Training และ Facilitation มีบริบทที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน และหลายๆ ครั้งเรามักจะได้ยินสองสิ่งนี้สลับกันทำให้หลายคนเกิดความสับสนว่าสองสิ่งนี้แตกต่างกันอย่างไร หากกล่าวโดยสรุป

  • Training จะเป็นการกระทำเพื่อการสอนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้กลับกลุ่มคน

  • Facilitation เป็นการกระทำเพื่อกลุ่มคนสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บทสรุป แผนการดำเนินงาน ระดมความคิดเห็น หรือการตัดสินใจร่วมกัน เป็นต้น โดยผู้นำกระบวนการหรือ Facilitator จะเป็นเพียงผู้แนะนำ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้นโดยตรง และมีควาเมป็นกลางต่อเนื้อหา

ซึ่งในการจัดการอบรม Training มักจะจัดโดย Trainer ส่วน Facilitation มักจะจัดโดย Facilitator (กระบวนกร) แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า Trainer และ Facilitator จะเป็นคนเดียวกันไม่ได้ ยิ่งในปัจจุบันเราจะพบเห็นคนที่เป็นทั้ง Trainer โดยอาศัยเทคนิคของ Facilitator เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อยู่เป็นประจำ ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น Facilitative Trainer ได้Training มีลักษณะอย่างไร?

  • Training เป็นกระบวนการที่จะแบ่งปันความรู้ (knowledge) ของแต่ละบุคคล

  • Training ต้องอาศัยความรู้ขั้นพื้นฐาน ทักษะ หรือสภาวะบางอย่างเพื่อให้ผู้เรียนได้รับสิ่งที่เรียนรู้ไปในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง โดยหากผู้เข้าร่วมขาดพื้นฐานบางอย่างที่จำเป็น อาจต้องปรับพื้นฐานหรือให้ความรู้