top of page
  • Urbinner

ISFJ บุคลิกภาพ ลักษณะเฉพาะตัว และ Cognitive Function

อัปเดตเมื่อ 15 ก.ค. 2565

Highlights

  • ISFJ คือ หนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบของ MBTI ที่เป็นมิตร ชอบช่วยเหลือคนอื่น มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาให้ความสำคัญ

  • คุณสามารถดูแล ISFJ ได้ด้วยการเข้าใจว่าเขาต้องใช้เวลาในการเล่า และสื่อสารเรื่องราวออกมา ควรหลีกเลี่ยงการบังคับให้เขาได้นำเสนอสิ่งต่างๆ ออกมาในทันที

  • มีฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) เป็น Introverted Sensing และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็น Extraverted Feeling

 

ISFJ (Introverted, Sensing, Feeling, Judging) เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ หรือ MBTI ที่มีความเป็นมิตรกับคนรอบข้าง ชอบช่วยเหลือผู้คน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และให้ความสำคัญกับครอบครัว อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นนักอนุรักษ์


บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบนั้นเกิดจากความถนัดใน 4 องค์ประกอบ (Extraversion/Introversion, Sensing/ Intuition, Thinking/Feeling, Judging/ Perceiving) โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจและสามารถค้นหาบุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันได้


เนื้อหาในบทความ

  1. บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ ISFJ

  2. ISFJ ในที่ทำงาน

  3. วิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิกภาพ ISFJ

  4. Cognitive Function ของ ISFJ


ISFJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function
ISFJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function

บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ ISFJ

ISFJ เป็นบุคลิกภาพที่ดูพึ่งพาได้ มักจะให้ความสำคัญกับเพื่อนและกลุ่มที่พวกเขาอยู่ด้วย เขามักจะมีท่าทีใจดีและให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นลำดับต้นๆ นอกจากนี้เขายังเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริง พวกเขามีความทรงจำที่ยอดเยี่ยมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเช่น น้ำเสียง สีหน้า การแสดงออก

  • มองโลกตามความเป็นจริง ให้ความสำคัญกับรายละเอียด

  • อยู่กับปัจจุบัน เรียนรู้จากประสบการณ์

นอกจากนี้พวกเขายังเป็นคนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับผู้คน โดยอาจแสดงออกผ่านทางคุณค่าของสังคม วัฒนธรรม หรือการเห็นพ