top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

Introverted Thinking (Ti) คืออะไร? มีกระบวนการทำงานอย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 6 ม.ค. 2566

Highlights

 • Introverted thinking (Ti) คือ ฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่ในตัดสินใจ (judging function) ซึ่งจะเป็นการตัดสินใจที่เกิดจากตรรกะ ระบบความคิด การจัดหมวดหมู่ที่เน้นความแม่นยำในการจำแนกสิ่งต่างๆ ออกจากกัน

 • บุคลิกภาพที่มี Introverted thinking (Ti) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) ได้แก่ ISTP (ช่างฝีมือ) และ INTP (นักคำนวณ)

 

Introverted thinking (Ti) เป็นหนึ่งใน cognitive function หรือกระบวนการทำงานภายในของจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและมีทิศทางเข้ามาสู่ภายใน ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาของ Carl Jung และได้รับการพัฒนาจนมาเป็น MBTI หรือ บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบที่จะบ่งบอกกระบวนการทำงานของแต่ละบุคลิกภาพ ส่งผลให้แต่ละคนมีการแสดงออก วิธีการคิด ตัดสินใจ หรือรับรู้ข้อมูลแตกต่างกันออกไป


การเข้าใจ cognitive function หรือกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นภายในของจิตใจนี้เองที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบในเชิงลึก โดยในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments จะช่วยทำให้คุณการเข้าใจกระบวนการทำงานของ cognitive function รู้จักความแตกต่างของคนที่อยู่ในไทป์เดียวกันเอง ปัญหาที่มักจะพบ ลักษณะวิธีการที่เรารับมือกับความเครียด และการพัฒนา cognitive function เพื่อให้มีชีวิตที่มีความสุขและสมดุลได้เนื้อหาในบทความ


Introverted Thinking (Ti) คืออะไร?

Introverted thinking (Ti) คือ ฟังก์ชั่นที่ทำหน้าที่ในตัดสินใจ (judging function) ซึ่งจะเป็นการตัดสินใจที่เกิดจากตรรกะ ระบบความคิด การจัดหมวดหมู่ที่เน้นความแม่นยำในการจำแนกสิ่งต่างๆ ออกจากกัน


บุคลิกภาพที่มี Introverted thinking (Ti) เป็นฟังก์ชั่นหลัก (dominant function) มักจะมีกระบวนการทำงานภายในส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยฟังก์ชั่นนี้ และทำให้ cognitive function นี้เป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพ ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Ti เป็น cognitive function แรกได้แก่

 • ISTP - ช่างฝีมือ ยืดหยุ่น ท้าทาย

 • INTP - นักคำนวณ ความคิดหลากหลาย โลกส่วนตัวสูง


บุคลิกภาพที่มี Introverted thinking (Ti) เป็นฟังก์ชั่นผู้ช่วย (auxiliary function) จะมีการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ในชีวิตรองลงมา แม้จะไม่เท่ากับฟังก์ชั่นหลัก แต่ cognitive function นี้ก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญในบุคลิกภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งบุคลิกภาพที่มี Ti เป็น cognitive function ลำดับสองได้แก่

 • ESTP - นักธุรกิจ ชอบเสี่ยง ท้าทาย โน้มน้าวคนเก่ง

 • ENTP - นักโต้วาที ท้าทาย เต็มไปด้วยความคิด


กระบวนการทำงานของฟังก์ชั่น Introverted Thinking (Ti) ใน MBTI

Introverted thinking (Ti) เป็นฟังก์ชั่นที่มีหน้าที่ตัดสินใจผ่านระบบตรรกะ การจำแนกหมวดหมู่ที่เกิดขึ้นภายใน โดยมีลักษณะกระบวนการทำงานคือ

 • ให้ความสนใจกับตรรกะภายใน ซึ่งเป็นกรอบความคิดส่วนตัวที่สร้างขึ้นมาด้วยหลักเหตุผลของตัวเอง

 • จัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่เพื่อตัดสินใจ โดยในการจัดหมวดหมู่นี้จะเป็นการจัดหมวดหมู่ที่แบ่งได้ว่าข้อมูลต่างๆ อยู่ที่ไหน เพื่อให้วิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ

 • มองหาความแม้่นยำในการตัดสินใจ ผ่านเกณฑ์ที่เป็นกลาง

 • ค้นหาความจริงและหลักการที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆ ขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อนำมาพัฒนาระบบในการจัดหมวดหมู่ และกระบวนการตัดสินใจภายใน

 • ทำความเข้าใจระบบด้วยการมองหาความสัมพันธ์ระหว่างกันในรูปแบบของตรรกะ เช่น ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ A แล้วจะมีผลลัพธ์ B ตามมา

Cognitive function แบบ Introverted thinking (Ti) นี้มักจะให้ความสำคัญกับความแม่นยำในการจัดหมวดหมู่ ความถูกต้อง ความเท่าเทียมเสมอภาพค่อนข้างมาก ทำให้เขามักจะวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ผ่านการแยกแยะที่เป็นระบบแบบทวิลักษณ์ (Binomial) เช่นถูก-ผิด, ดี-ชั่ว หรือเป็นสมาชิกของกลุ่ม-ไม่เป็นสมาชิกของกลุ่ม


สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของ cognitive function แบบ Introverted thinking (Ti) คือตัดสินใจที่แม่นยำ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่มาจากระบบความคิดส่วนตัวของตัวเองจากการเรียนรู้ภายใน ซึ่งทำให้คนในบุคลิกภาพที่มี Ti โดดเด่นมักจะ

 • สร้างหลักการ แนวความคิด เพื่อวิเคราะห์สิ่งต่างๆ รอบตัว

 • จัดหมวดหมู่ระบบความคิดขึ้นภายใน และใช้หมวดหมู่เหล่านั้นแยกแยะ จัดประเภทข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ

 • ปรับเปลี่ยนระบบความคิดภายใน (internal framework) ที่มีอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้รับ และทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • เรียนรู้ผ่านการทำความเข้าใจตรรกะเบื้องหลัง ที่มาที่ไป และวิธีการทำงานของสิ่งต่างๆ

 • อยากรู้ว่าสิ่งต่างๆ ทำงานได้อย่างไร ความจริงคืออะไร

 • ให้การตั้งคำถามและวิจารณ์เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาระบบความคิด องค์ความรู้ และการตัดสินใจ


ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น Introverted Thinking (Ti)

การใช้งานฟังก์ชั่น introverted thinking (Ti) มักจะเกิดขึ้นในตอนที่ตัดสินใจ เพราะ Ti เป็น cognitive function ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจ (judging function) แต่หลายคนที่มีฟังก์ชั่นนี้โดดเด่นมักจะพัฒนาระบบการตัดสินใจของตัวเองอยู่เสมอในการรับรู้ข้อมูล และพวกเขาก็มักจะพร้อมปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบที่อยู่ในใจของเขาหากพบว่ามันมีข้อผิดพลาด ซึ่งตัวอย่างของการใช้งาน introverted thinking (Ti) เช่น

 • ตอนที่ฉันเลือกซื้อรถยนต์ ฉันตั้งเกณฑ์ในการซื้ออยู่สามอย่างคือราคา ความสบาย และการประหยัดพลังงาน ฉันพยายามหารถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามหมวดหมู่สามอย่างนี้

 • ฉันจะค่อยๆ สร้างระบบวิธีในการตัดสินใจ และปรับปรุงมันเพื่อให้ประสิทธิภาพมันสูงขึ้นเสมอ

 • ตอนที่จะพูดอะไรออกไป ฉันจะระมัดระวังในการใช้คำศัพท์ เพราะฉันอยากจะมั่นใจว่าคนที่อยู่ข้างหน้าได้เข้าใจสิ่งที่คำนั้นได้อธิบายและสื่อออกมาจริงๆ ไม่ได้เข้าใจผิดเป็นอย่างอื่น ซึ่งอาจทำให้การอธิบายของฉันยืดยาวออกไปมาก

 • ตอนที่ฉันกำลังคิดอะไรบางอย่าง ฉันมักจะมองมันด้วยมุมมองที่เป็นเหมือนระบบตาราง (grid) หรือตัวกรอง (filter) ที่ทำให้ฉันสามารถรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนในความคิด และแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากกันกลับไปกลับมา เพื่อที่จะทำความเข้าใจมันให้ได้มากที่สุด

 • ฉันใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัด วันหนึ่งมีแมลงตัวใหญ่กำลังไต่กำแพง และทำให้ภรรยากรีดร้องออกมาอย่างดัง แต่ฉันกลับคิดและตั้งคำถามในใจว่าจริงๆ แล้วสิ่งที่เห็นมันเป็นแมลงหรือแมง และนึกถึงวิธีการจำแนกสองสิ่งนี้ออกจากกัน

 • เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันมีหลักการ แนวความคิดดีๆ หรือ framework ดีๆ แล้วมันจะช่วยทำให้ฉันรับมือกับโลกภายนอก สิ่งใหม่ๆ ได้ง่ายดายขึ้นมาก จนกว่าจะมีอะไรใหม่ๆ ที่ทำให้มันไม่เวิร์คอีกครั้ง ฉันจึงจะกลับมาปรับเปลี่ยนและพัฒนาหลักการเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง


ปัญหาที่เกิดจากการมี Cognitive Function แบบ Ti ที่ไม่พัฒนา

Cognitive function ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมีและสามารถใช้งานได้ดีทุกคน และแม้บุคลิกภาพที่มี introverted thinking (Ti) เป็นฟังก์ชั่นหลัก ก็อาจมีปัญหาจากการใช้ cognitive function ในชีวิต ซึ่งอาจทำให้คนเหล่านั้น

 • คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ฉลาด วิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้ดี คนอื่นเป็นคนโง่ ไม่มีเหตุผล

 • ชอบประชดประชัน เสียดสี ถากถาง ชอบวิจารณ์สิ่งต่างๆ และสนุกกับมัน

 • คิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้ทุกเรื่อง แต่กลับไม่สนใจเรื่องใกล้ตัว ใช้ชีวิตในโลกความเป็นจริงไม่ได้

 • หลีกหนีผู้คน ปลีกตัวออกจากสังคม หรือไม่สามารถเข้ากับสังคมได้

 • ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก คิดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่จำเป็น ไร้สาระ ไม่มีความรู้สึก

 • ทำอะไรไปโดยไม่สนใจผลกระทบที่มีกับคนอื่น เพราะมีเหตุผลของตัวเองและคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้ว


หากคุณยังไม่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองหรือยังเคยมีประสบการณ์ตรงในการขึ้น panel เพื่อเห็นความแตกต่างของความถนัดแต่ละแบบ คุณสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันด้วยกระบวนการ panel ได้


สำหรับคนที่ทราบบุคลิกภาพของตัวเองและเห็นความแตกต่างของความถนัดแล้ว คุณสามารถเรียนรู้ cognitive function และลักษณะของไทป์ตัวเองในเชิงลึกได้ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อให้ตัวเองก้าวข้ามกับดักของไทป์ เข้าใจแนวทางในการพัฒนา cognitive function ของตัวเอง และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้


เวิร์คช็อป  Cognitive Function

Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 28,140 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Komentarze


Facebook group Banner.jpg
bottom of page