top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

INTP บุคลิกภาพ ลักษณะเฉพาะตัว และ Cognitive Function

อัปเดตเมื่อ 14 ก.พ. 2565

Highlights

 • INTP คือ หนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบของ MBTI ที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ ค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ และทฤษฎี

 • INTP เป็นบุคลิกภาพที่มักชอบใช้เวลาอยู่เพียงลำพัง และค้นหาคำอธิบายของสิ่งต่างๆ การเคารพพื้นที่ส่วนตัวและเวลาที่เขามักใช้กับตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับ INTP

 • มีฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) เป็น Introverted Thinkingและฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็น Extraverted Intuition

 

INTP (Introverted, Intuition, Thinking, Perceiving) เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ หรือ MBTI ที่มีความสามารถในการใช้ตรรกะและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ เชิงเหตุผลสูง อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นนักคิด นักคำนวณ


บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบนั้นเกิดจากความถนัดใน 4 องค์ประกอบ (Extroversion/Introversion, Sensing/ Intuition, Thinking/Feeling, Judging/ Perceiving) โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจและสามารถค้นหาบุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันได้


เนื้อหาในบทความ


INTP บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function
INTP บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function

บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ INTP

INTP เป็นบุคลิกภาพที่เก่งในด้านของการวิเคราะห์ปัญหา ความคิด หรือสถานการณ์ด้วยการใช้ตรรกะ เขาใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการหาคำตอบสิ่งต่างๆ เขามักจะมีคำถามกับสิ่งต่างๆ จากมุมมองของตัวเอง ระบบตรรกะของตัวเอง

 • ใช้การวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล

 • มองสิ่งต่างๆ อย่างเป็นกลาง

INTP ยังเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ มองสิ่งต่างๆ เป็นทฤษฎี ภาพรวม และมองหาหลักการที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งที่ปรากฏออกมา เขามักใช้ตรรกะ สิ่งที่เคยเห็น และทฤษฎีต่างๆ หลอมรวมขึ้นมาเพื่อหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม

 • ให้ความสนใจกับแนวความคิด ทฤษฎี หลักการที่ทำให้สิ่งต่างๆ มีประสิทธิภาพ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ


จุดแข็งของ INTP

 • การวิเคราะห์ มองสิ่งรอบตัวอย่างเป็นเหตุเป็นผล ด้วยตรรกะ

 • ความคิดสร้างสรรค์

 • การมองสิ่งต่างๆ ในเชิงนามธรรม

จุดอ่อนของ INTP

 • อาจมีความท้าทายในการเข้าใจหรือแสดงความรู้สึก

 • มักไม่ชอบทำตามกฎ ระเบียบ

 • อาจให้ความสำคัญเกี่ยวกับตรรกะมากเกินไปจนเพิกเฉย คุณค่าในเรื่องอื่น

INTP ในที่ทำงาน

INTP เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัว และเป็นอิสระ ในที่ทำงานเขามักจะเป็นคนที่มีไอเดียใหม่ๆ อยู่เสมอ และเขามักจะทำได้ดีเมื่อได้มีโอกาสคิดหรือสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ เขามักจะทุ่มเทพลังทั้งหมดไปกับสิ่งที่เขาสนใจ

 • INTP รู้สึกลำบากใจเมื่อต้องเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ต้องพบคนที่ไม่รู้จักเป็นจำนวนมาก

 • พวกเขาอาจมีไอเดียที่ดีมากมาย แต่หลายครั้งที่ INTP ไม่สามารถทำให้ไอเดียเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริง

เมื่อต้องเป็นผู้นำ INTP จะอนุญาตให้แต่ละคนสามารถทำงานตามแนวทางที่ตัวเองถนัด เพื่อให้สอดคล้องกัวิสัยทัศน์ หรือสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่า


วิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิกภาพ INTP

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INTP มักจะค่อนข้างเก็บตัว พวกเขาเลือกที่จะพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่เขายอมรับซึ่งโดยมากมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขาสนใจ

 • ให้เวลา INTP ในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆ

 • เข้าใจว่า INTP ต้องการใช้เวลาส่วนตัวอยู่เพียงลำพัง

 • เข้าใจว่าบางครั้ง INTP อาจไม่รู้วิธีรับมือสถานการณ์ทางสังคม ไม่รู้วิธีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่กับกลุ่มคนที่พวกเขาไม่รู้จัก


Cognitive Function ของ INTP

INTP เป็นผู้ที่มีความถนัดแบบ Introverted, Intuitive, Thinking, Judging ซึ่งตามทฤษฎีของ Carl Jung แล้ว ทำให้ INTP มี cognitive function ดังต่อไปนี้

โดยที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีองค์ประกอบของ cognitive function ที่แตกต้่างกันไป และแต่ละคนก็จะมีการใช้งาน cognitive function ที่ไม่เหมือนกัน ตามบริบทและการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป


แต่ละบุคลิกภาพจะใช้ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็นหลักในชีวิตประจำวัน ส่วนฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function) และฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function) เป็นฟังก์ชั่นที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีเลือกใช้น้อยกว่า ทำให้อาจมีการพัฒนาน้อยกว่าสองฟังก์ชั่นแรก


ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function): Introverted Thinking

 • INTP มักจะให้ความสนใจไปที่การวิเคราะห์ ให้เหตุผล สิ่งต่างๆ ภายใน

 • INTP มักจะสร้างระบบตรรกะ หลักการพื้นฐาน หรือ framework ที่เป็นหมวดหมู่ของตัวเองขึ้นมาเพื่อตัดสินและแยกแยะว่าสิ่งใดสมเหตุสมผล สิ่งใดควรหรือไม่ควร

 • INTP ต้องการความแม่นยำ และความเที่ยงตรงในการอธิบายสิ่งต่างๆ ด้วยหลักการที่ชี้เฉพาะ จัดจำแนกได้ หรือมีลักษณะเป็นทวิลักษณ์ (2 ลักษณะเช่น ถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่เป็นต้น)

 • INTP มักจะถูกขับเคลื่อนด้วยการพยายามทำความเข้าใจระบบในรูปแบบของการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลลัพธ์ และจำลองสถานการณ์แบบ ถ้า...แล้ว...

ฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function): Extraverted Intuition

 • คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INTP มักใช้ฟังก์ชั่น Extraverted Intuition ในการค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ

 • INTP มักจะชอบค้นหาระบบ ภาพรวม ทฤษฎี ที่ประกอบไปด้วยเหตุและผล

 • INTP ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเป็นไปได้ใหม่ กับกลุ่มเพื่อนของที่เป็นวงเล็กๆ พวกเขา

ฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function): Introverted Sensing

 • Introverted Sensing เป็นฟังก์ชั่นที่ทำให้ INTP สามารถเรียกรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาเคยเห็น กลับมาได้

 • เมื่อ INTP ได้รับข้อมูลใหม่ๆ เขามักชอบเปรียบเทียบสิ่งเหล่านั้นกับทฤษฎี หลักการที่เขาสร้างขึ้นมา หรือประสบการณ์ในอดีต

ฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function): Extraverted Feeling

 • เป็นฟังก์ชั่นที่พัฒนาน้อยที่สุดของ INTP ทำให้พวกเขาไม่ค่อยมีประสบการณ์ตรงกับความรู้สึกของตัวเอง บางครั้งอาจหลีกเลี่ยงความรู้สึก หรือไม่ให้ความรู้สึกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต

 • INTP ชอบค้นหาความเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่ม พวกเขามักใช้เวลากับกลุ่มเล็กๆ ที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน และมีความสนใจร่วมกัน


การรู้จักบุคลิกภาพของตัวเองจะช่วยทำให้เราสามารถพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง และในขณะเดียวกันก็สามารถเท่าทันจุดอ่อนที่มักจะทำให้เกิดปัญหาในชีวิตเราได้ โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 16 แบบ เพื่อค้นหาบุคลิกภาพของคุณ


สำหรับคนที่มีความเข้าใจและทราบบุคลิกภาพที่แท้จริงของตัวเองแล้ว สามารถเรียนรู้การพัฒนาตัวเองตาม Cognitive function ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อเท่าทันตัวเองไม่ให้ติดกับดักของฟังก์ชั่นด้อย พาตัวเองออกจากสภาวะเครียดของบุคลิกภาพ และมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการเป็นอิสระจากจุดด้อยของบุคลิกภาพได้

Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 • https://www.verywellmind.com/intp-introverted-intuitive-thinking-perceiving-2795989

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 192,020 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page