top of page
  • Urbinner

INTJ บุคลิกภาพ ลักษณะเฉพาะตัว และ Cognitive Function

อัปเดตเมื่อ 14 ก.พ. 2565

Highlights

  • INTJ คือ หนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบของ MBTI ที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับการมองหารูปแบบ ความเป็นไปได้ ทฤษฎี และการวางแผนในระยะยาว

  • INTJ เป็นบุคลิกภาพที่ที่ชอบอยู่ตามลำพังมากที่สุดในบรรดาบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ และสามารถดูแล INTJ ได้ด้วยการให้เวลาพวกเขาตัดสินใจ และเคารพพื้นที่ส่วนตัว

  • มีฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) เป็น Introverted Intuition และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็น Extraverted Thinking

 

INTJ (Introverted, Intuition, Thinking, Judging) เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ หรือ MBTI ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ มองอย่างลึกซึ้ง วางแผน และวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้ดี อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นนักออกแบบ นักกลยุทธ์


บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบนั้นเกิดจากความถนัดใน 4 องค์ประกอบ (Extraversion/Introversion, Sensing/ Intuition, Thinking/Feeling, Judging/ Perceiving) โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจและสามารถค้นหาบุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันได้


เนื้อหาในบทความ

  1. บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ INTJ

  2. INTJ ในที่ทำงาน

  3. วิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิกภาพ INTJ

  4. Cognitive Function ของ INTJ


INTJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function
INTJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function

บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ INTJ

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INTJ เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ ความหมาย และความเป็นไปได้ พวกเขาใช้เวลาส่วนมากอยู่กับการคิดถึงสิ่งที่อยู่ในอนาคตและสิ่งที่เป็นนามธรรม พวกเขาชอบความซับซ้อนและสิ่งที่มีความท้าทายสูง

  • สร้างสรรค์ เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ

  • มองการไกล ให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ในระยะยาว

นอกจากนี้พวกเขายังเป็นคนที่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจและมองสิ่งต่างๆ อย่างเป็นกลาง โดยที่ INTJ จะสามารถมองเห็นข้อผิด