top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

INTJ บุคลิกภาพ ลักษณะเฉพาะตัว และ Cognitive Function

อัปเดตเมื่อ 14 ก.พ. 2565

Highlights

 • INTJ คือ หนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบของ MBTI ที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับการมองหารูปแบบ ความเป็นไปได้ ทฤษฎี และการวางแผนในระยะยาว

 • INTJ เป็นบุคลิกภาพที่ที่ชอบอยู่ตามลำพังมากที่สุดในบรรดาบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ และสามารถดูแล INTJ ได้ด้วยการให้เวลาพวกเขาตัดสินใจ และเคารพพื้นที่ส่วนตัว

 • มีฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) เป็น Introverted Intuition และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็น Extraverted Thinking

 

INTJ (Introverted, Intuition, Thinking, Judging) เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ หรือ MBTI ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ มองอย่างลึกซึ้ง วางแผน และวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้ดี อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นนักออกแบบ นักกลยุทธ์


บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบนั้นเกิดจากความถนัดใน 4 องค์ประกอบ (Extraversion/Introversion, Sensing/ Intuition, Thinking/Feeling, Judging/ Perceiving) โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจและสามารถค้นหาบุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันได้


เนื้อหาในบทความ


INTJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function
INTJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function

บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ INTJ

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INTJ เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ ความหมาย และความเป็นไปได้ พวกเขาใช้เวลาส่วนมากอยู่กับการคิดถึงสิ่งที่อยู่ในอนาคตและสิ่งที่เป็นนามธรรม พวกเขาชอบความซับซ้อนและสิ่งที่มีความท้าทายสูง

 • สร้างสรรค์ เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ

 • มองการไกล ให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ในระยะยาว

นอกจากนี้พวกเขายังเป็นคนที่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจและมองสิ่งต่างๆ อย่างเป็นกลาง โดยที่ INTJ จะสามารถมองเห็นข้อผิดพลาดของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายจากการใช้เหตุผลของเขา เมื่อต้องตัดสินใจเขาจะมีความ

 • ชัดเจนและแม่นยำในสิ่งที่ตัดสินใจ

 • มีเหตุมีผล มองสิ่งต่างๆ อย่างเป็นกลาง

จุดแข็งของ INTJ

 • สามารถทำสิ่งที่เป็นทฤษฎี นามธรรม ความเป็นไปได้ และความเชื่อมโยง

 • การวางแผน และวิสัยทัศน์ในระยะยาว

 • มีประสิทธิภาพ มาตรฐานสูง

จุดอ่อนของ INTJ

 • การปฏิสัมพันธ์ สื่อสารความรู้สึก และการสื่อสารกับคนที่อยู่รอบๆ

 • อาจใช้เวลาคิดและวางแผนสิ่งต่างๆ เกินความจำเป็น

 • บางครั้งอาจยึดติดกับความสมบูรณ์ หรืออุดมคติมากเกินไป


INTJ ในที่ทำงาน

INTJ เป็นนักคิด นักวางแผน นักแก้ปัญหาที่ดีในที่ทำงาน พวกเขาสามารถเข้าใจเป้าหมายและวางแผนที่จะทำให้เป้าหมายเหล่านั้นเป็นความจริงได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่ไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงแต่ในกรอบ

 • INTJ จะรู้สึกกดดันเมื่อเผชิญการเปลี่ยนแผนหรือเป้าหมายที่กระทันหันอย่างต่อเนื่อง

 • รายละเอียดปลีกย่อยที่ถามโถมเข้ามาจำนวนมากจะทำให้ INTJ รู้สึกเครียดและหมดไฟได้

การเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่ INTJ ไม่ชอบ แต่เมื่อต้องเป็นผู้นำ INTJ มักจะเป็นผู้นำที่เปิดกว้าง เขามักจะมีวิสัยทัศน์ และอนุญาตให้คนอื่นในทีมได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ในแบบของตัวเอง


วิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิกภาพ INTJ

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INTJ มักชอบใช้เวลาอยู่เพียงลำพัง และเป็นบุคลิกภาพที่ใช้เวลาอยู่โดยลำพังมากที่สุดในบรรดาทุก type ทำให้การเข้าหา INTJ จึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก นอกจากนี้ INTJ อาจหลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหากเขามองไปยังภาพรวมของความสัมพันธ์เหล่านั้นในอนาคตแล้วพบว่ามันไม่เวิร์ค สามารถดูแล INTJ ได้โดย

 • ให้เวลา INTJ ในการตัดสินใจ คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ก่อนที่จะมีการปรึกษาพูดคุย

 • เข้าใจว่า INTJ ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย ทิศทาง และภาพรวมมาก

 • อนุญาตให้ INTJ สามารถใช้เวลาอยู่เพียงลำพังได้เมื่อเขาต้องการ


Cognitive Function ของ INTJ

INTJ เป็นผู้ที่มีความถนัดแบบ Introverted, Intuition, Thinking, Judging ซึ่งตามทฤษฎีของ Carl Jung แล้ว ทำให้ INTJ มี cognitive function ดังต่อไปนี้

โดยที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีองค์ประกอบของ cognitive function ที่แตกต่างกันไป และแต่ละคนก็จะมีการใช้งาน cognitive function ที่ไม่เหมือนกัน ตามบริบทและการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป


แต่ละบุคลิกภาพจะใช้ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็นหลักในชีวิตประจำวัน ส่วนฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function) และฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function) เป็นฟังก์ชั่นที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีเลือกใช้น้อยกว่า ทำให้อาจมีการพัฒนาน้อยกว่าสองฟังก์ชั่นแรก


ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function): Introverted Intuition

 • INTJ ใช้ Introverted Intuition ในการหาความเชื่อมโยงและการสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆ

 • มักให้ความสนใจกับความหมาย รูปแบบ ความสำคัญที่มีในสิ่งต่างๆ มากกว่าการมองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างที่มันเป็น

 • คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INTJ มักจะใช้ฟังก์ชั่นนี้ในการ ค้นหาความจริงสูงสุด หลักการสูงสุด ความเป็นระบบเพื่อที่จะทำให้ INTJ เข้าใจสิ่งต่างๆ

 • INTJ มองสิ่งต่างๆ ในภาพรวม วางแผนในระยะยาว และมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

ฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function): Extraverted Thinking

 • คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INTJ มักใช้ฟังก์ชั่น Extraverted Thinking ในการรับรู้และมองสิ่งต่างๆ ภายนอกอย่างเป็นกลาง ในรูปแบบของโครงสร้าง ลำดับขั้น และเป็นเหตุเป็นผล

 • คนอื่นมักมองว่า INTJ เป็นคนที่มีเหตุผลและหลักการจากฟังก์ชั่นนี้ ซึ่งมักแสดงออกมาในการสนทนา การประชุม การระดมความคิดเห็นแก้ไขปัญหา


ฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function): Introverted Feeling

 • ฟังก์ชั่นนี้จะทำให้ INTJ ตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ เป็นไปในทางเดียวกันกับคุณค่าส่วนตัวของพวกเขา

 • เมื่อเขารู้สึกว่าสิ่งที่อยู่รอบข้างไม่เป็นไปตามคุณค่าภายในของเขา จะทำให้ INTJ เริ่มรู้สึกแปลกแยก ขาดความเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเอง และค่อยๆ ปลีกตัวแยกออกมา


ฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function): Extraverted Sensing

 • เป็นฟังก์ชั่นที่พัฒนาน้อยที่สุดของ INTJ ทำให้พวกเขาไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่กับปัจจุบัน

 • INTJ รู้สึกยากที่ที่จะเข้าไปมีประสบการณ์ตรง จดจ่อกับรายละเอียดสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างตรงไปตรงมา


การรู้จักบุคลิกภาพของตัวเองจะช่วยทำให้เราสามารถพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง และในขณะเดียวกันก็สามารถเท่าทันจุดอ่อนที่มักจะทำให้เกิดปัญหาในชีวิตเราได้ โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 16 แบบ เพื่อค้นหาบุคลิกภาพของคุณ


สำหรับคนที่มีความเข้าใจและทราบบุคลิกภาพที่แท้จริงของตัวเองแล้ว สามารถเรียนรู้การพัฒนาตัวเองตาม Cognitive function ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อเท่าทันตัวเองไม่ให้ติดกับดักของฟังก์ชั่นด้อย พาตัวเองออกจากสภาวะเครียดของบุคลิกภาพ และมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการเป็นอิสระจากจุดด้อยของบุคลิกภาพได้
Related Topics

แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 • https://www.verywellmind.com/intj-introverted-intuitive-thinking-judging-2795988

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 155,739 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page