top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

INFP บุคลิกภาพ ลักษณะเฉพาะตัว และ Cognitive Function

อัปเดตเมื่อ 14 ก.พ. 2565

Highlights

 • INFP คือ หนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบของ MBTI ที่มีความลุ่มลึกในเรื่องความรู้สึกคุณค่า และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้คน

 • INFP เป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหว โดยเราสามารถดูแล INFP ได้ด้วยการให้คำแนะนำพวกเขาในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการตำหนิวจารณ์อย่างรุนแรง

 • มีฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) เป็น Introverted Feeling และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็น Extraverted Intuition

 

INFP (Introverted, Intuition, Feeling, Perceiving) เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ หรือ MBTI ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณค่าภายใน สิ่งที่มีผลต่อผู้คน อารมณ์ความรู้สึก และความสร้างสรรค์ อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นนักเจรจา ไกล่เกลี่ย


เนื้อหาในบทความ

 1. บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ INFP

 2. INFP ในที่ทำงาน

 3. วิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิกภาพ INFP

 4. Cognitive Function ของ INFP


INFP บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function
INFP บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function

บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ INFP

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFP เป็นคนที่ขับเคลื่อนโดยคุณค่า หรือความรู้สึกภายใน พวกเขาต้องการทำงานและมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีคุณค่าต่อโลก INFP เป็นคนที่เข้าใจสภาวะอารมณ์และจิตใจของคนอื่น คุณค่า และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคนอื่น พวกเขาเป็นคนที่

 • เร็วต่อความรู้สึก และเข้าใจผู้คน

 • ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึก คุณค่า ของตัวเอง

INFP เป็นคนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับอุดมคติ อุดมการณ์ พวกเขามักชอบพูดคุยสิ่งที่เป็นไปได้ในอนาคต สิ่งที่จะทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้น แม้ว่าเขาจะเข้าใจความรู้สึกของแต่ละคนเป็นอย่างดี แต่เขาก็ชอบมองภาพรวม และมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

 • มองการณ์ไกล มองสิ่งต่างๆ ในภาพรวม

 • สร้างสรรค์ เปิดรับต่อความเป็นไปได้ใหม่ๆ


จุดแข็งของ INFP

 • รับรู้และเข้าใจความรู้สึก สภาวะอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ว

 • มีอุดมการณ์ และมุ่งมั่นที่จะเดินตามอุดมการณ์

 • มีความคิดสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล

จุดอ่อนของ INFP

 • ยึดติดในอุดมคติ

 • อ่อนไหวต่อคำวิจารณ์

 • มักชอบมองข้ามรายละเอียดหรือความมีประสิทธิภาพ

INFP ในที่ทำงาน

INFP เป็นคนที่ทำงานได้อย่างสร้างสรรค์และยอดเยี่ยมในองค์กรที่ได้ช่วยเหลือผู้คน หรือให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาให้คุณค่าได้ เขาสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันได้อย่างยอดเยี่ยมและทำงานได้ดีในสภาวะที่กดดัน

 • สภาพอารมณ์และแรงบันดาลใจ ส่งผลต่อการทำงานของ INFP เป็นอย่างมาก

 • INFP รู้สึกลำบากใจที่จะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง มีการเมือง ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างสร้างสรรค์ หรือมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงได้

เมื่อ INFP ได้เป็นผู้นำ เขามักจะเป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าและความสัมพันธ์ของคนในทีม เขามักจะเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้มาก และผู้คนมักจะได้ฟังเรื่องราวความอ่อนโยน ความข่มขื่น หรือวิสัยทัศน์ เพื่อมาเป็นแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมได้


วิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิกภาพ INFP

INFP เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่มีความอ่อนไหวกับความรู้สึกค่อนข้างมาก ซึ่ง INFP หลายคนมักไม่แสดงออกมา พวกเขาเป็นคนที่ระมัดระวังเกี่ยวกับคำพูดและการแสดงออก แม้ว่าเขาจะใส่ใจและชอบช่วยเหลือผู้คนรอบตัว แต่ INFP มักไม่ค่อยจะแสดงตัวตน และคุณค่าที่แท้จริงภายในออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ เพราะพวกเขามักจะเปิดเผยสิ่งต่างๆ ให้กับคนบางคนและคนที่พิเศษเท่านั้น

 • เข้าใจว่า INFP มีความอ่อนไหวมากกับการวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวตน บุคลิกภาพ หรือเรื่องส่วนตัวของเขา

 • ให้ความเคารพวิธีการตัดสินใจ การลงมือทำ และพื้นที่ส่วนตัว โดยตระหนักว่าแต่ละคนมีวิธีการเข้าถึงคำตอบและบทสรุปที่แตกต่างกัน

 • ทำความเข้าใจว่าคุณค่าส่วนตัว ความรู้สึก เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเขา


Cognitive Function ของ INFP

INFP เป็นผู้ที่มีความถนัดแบบ Introverted, Intuition, Feeling, Perceiving ซึ่งตามทฤษฎีของ Carl Jung แล้ว ทำให้ INFP มี cognitive function ดังต่อไปนี้

 1. ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function): Introverted Feeling

 2. ฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function): Extraverted Intuition

 3. ฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function): Introverted Sensing

 4. ฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function): Extraverted Thinking

โดยที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีองค์ประกอบของ cognitive function ที่แตกต่างกันไป และแต่ละคนก็จะมีการใช้งาน cognitive function ที่ไม่เหมือนกัน ตามบริบทและการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป


แต่ละบุคลิกภาพจะใช้ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็นหลักในชีวิตประจำวัน ส่วนฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function) และฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function) เป็นฟังก์ชั่นที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีเลือกใช้น้อยกว่า ทำให้อาจมีการพัฒนาน้อยกว่าสองฟังก์ชั่นแรก

ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function): Introverted Feeling

 • INFP ใช้ Introverted Feeling เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจ ทำให้พวกเขาตัดสินใจสิ่งต่างๆ จากคุณค่าส่วนตัว ความหมายส่วนตัว

 • INFP มีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อสิ่งต่างๆ และคนอื่นมักจะไม่ค่อยได้เห็นด้านนี้ของ INFP

 • INFP มองผู้คนว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างกัน มีความเฉพาะตัว ซึ่งทำให้ INFP มักจะชอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแบบตัวต่อตัวมากกว่า

 • ความกลมเกลียวภายในเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับ INFP

ฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function): Extraverted Intuition

 • คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFP มักใช้ฟังก์ชั่น Extraverted Intuition ในการรับรู้ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการสังเกตสิ่งรอบตัว

 • INFP มักจะคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นลักษณะภาพรวม

 • INFP มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งโดยมากมักเกี่ยวข้องกับผู้คน ความรู้สึก หรือคุณค่าส่วนตัวของแต่ละปัจเจกบุคคลในสังคม

ฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function): Introverted Sensing

 • INFP สามารถให้ความจดจ่อกับรายละเอียดได้

 • เมื่อต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต INFP มักจะใช้ข้อมูลที่มาจากความทรงจำในอดีตมามีส่วนร่วมด้วย

 • INFP มักจะจดจำสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของเขาได้ดี และสามารถย้อนกลับเข้าไปสัมผัสประสบการณ์เหล่านั้นได้

ฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function): Extraverted Thinking

 • INFP ไม่ค่อยชอบมองหาตรรกะแบบถูกหรือผิด หรือคำอธิบายในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว ยกเว้นเป็นสิ่งที่มีผลกระทบที่มีต่อผู้คน

 • INFP ไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพมากเท่ากับคุณค่าที่อยู่ในสิ่งต่างๆ
Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 321,235 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page