top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

INFJ บุคลิกภาพ ลักษณะเฉพาะตัว และ Cognitive Function

อัปเดตเมื่อ 14 ก.พ. 2565

Highlights

 • INFJ คือ หนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบของ MBTI ที่ชอบจินตนาการ เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ กับผู้คน หรือตัวเอง

 • INFJ เป็นบุคลิกภาพที่ดูลึกลับซับซ้อน โดยสามารถดูแล INFJ ด้วยการให้เขามีเวลาได้คิดใคร่ครวญสิ่งต่างๆ ก่อนที่จะนำมาพูดคุยกัน

 • มีฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) เป็น Introverted Intuition และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็น Extraverted Feeling

 

INFJ (Introverted, Intuition, Feeling, Judging) เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ หรือ MBTI ที่มีความสามารถในการเข้าใจความหมาย ความสัมพันธ์ ความรู้สึกของผู้คนได้อย่างยอดเยี่ยม อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นผู้แนะนำ ผู้ให้คำปรึกษา


บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบนั้นเกิดจากความถนัดใน 4 องค์ประกอบ (Extraversion/Introversion, Sensing/ Intuition, Thinking/Feeling, Judging/ Perceiving) โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจและสามารถค้นหาบุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันได้


เนื้อหาในบทความ


INFJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function
INFJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function

บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ INFJ

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ มักจะให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ ความหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ กับผู้คน พวกเขามักใช้เวลาไปกับการพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่มีความซับซ้อนที่อยู่ภายในหรือความหมายในชีวิต และพวกเขาชอบใช้การเปรียบเทียบ สัญลักษณ์ หรือคำศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะตัว

 • สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มีจินตนาการ

 • ชอบสิ่งที่เป็นนามธรรม ซับซ้อน และเป็นอุดมคติ

นอกจากนี้ INFJ ยังเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของผู้คน สังคม เขามักจะตัดสินใจสิ่งต่างๆ โดยใช้คุณค่าและผลกระทบที่มีต่อผู้คนเป็นหลัก

 • เข้าใจผู้คน เร็วต่อความรู้สึก

 • ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ ความต้องการของผู้คน


จุดแข็งของ INFJ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์

 • สามารถจัดระบบสิ่งต่างๆ ได้ดี

 • เป็นผู้ฟังที่ดี มีความเข้าใจความรู้สึกและสิ่งที่ผู้คนต้องการ


จุดอ่อนของ INFJ

 • อาจจะอ่อนไหวเกินไป

 • ไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบัน

 • อาจเพิกเฉยต่อความเป็นจริงหรือรายละเอียด ที่ไม่ตรงกับความคิด ทฤษฎีของตัวเอง

INFJ ในที่ทำงาน

INFJ ชอบที่ทำงานที่ทำให้เงียบ ทำให้เขาสามารถมีสมาธิ เพื่อทำงานได้อย่างจริงจัง โดยที่เขามักชอบใช้เวลาทั้งวันไปกับการจินตนาการในสิ่งที่เป็นอุดมคติ เขาทำสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ และมักชอบที่ทำงานที่ได้ช่วยเหลือผู้คน หรือส่งผลต่อคนหมู่มากไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

 • INFJ จะรู้สึกแย่หรือเสียใจเมื่อเขาได้รับคำตำหนิในผลงาน เพราะเขาเป็นคนที่ทุ่มเทในผลงานของตัวเอง แต่เมื่อมีประสบการณ์ พวกเขาก็สามารถทำความเข้าใจและเดินหน้าต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

 • เพราะความคาดหวังและจินตนาการที่สูงมากทำให้ INFJ ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจเมื่อต้องรู้ว่าอุดมคติที่เขาวาดไว้ต่างกับความเป็นจริง

เมื่อได้เป็นผู้นำ INFJ เป็นผู้นำที่ให้แรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์กับคนอื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งเขามักจะทุ่มเทให้การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์นั้น


วิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิกภาพ INFJ

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ มักชอบใช้เวลาอยู่เพียงลำพัง ซึ่งมักจะเป็นคนที่ดูค่อนข้างมีความลึกลับ ซับซ้อน นอกจากนั้นพวกเขายังชอบใช้เวลาในการพูดคุยกับผู้คนแบบตัวต่อตัวมากกว่าการคุยในกลุ่มหรือวงกว้าง เขาเป็นผู้ฟังที่ดีและเข้าใจผู้คน

 • ให้เวลา INFJ ในการคิดสิ่งต่างๆ และมองสิ่งต่างๆ ในเชิงลึกก่อนที่จะมีการพูดคุย ถกเถียง

 • พยายามอดทน และทำความเข้าใจว่า INFJ ต้องใช้ระยะเวลานานในการอธิบายสิ่งต่างๆ และบางครั้งก็มักใช้คำศัพท์ที่แปลกหรือซับซ้อน

 • อนุญาตให้ INFJ สามารถใช้เวลาอยู่เพียงลำพังได้เมื่อเขาต้องการ


Cognitive Function ของ INFJ

INFJ เป็นผู้ที่มีความถนัดแบบ Introverted, Intuition, Thinking, Judging ซึ่งตามทฤษฎีของ Carl Jung แล้ว ทำให้ INFJ มี cognitive function ดังต่อไปนี้

โดยที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีองค์ประกอบของ cognitive function ที่แตกต่างกันไป และแต่ละคนก็จะมีการใช้งาน cognitive function ที่ไม่เหมือนกัน ตามบริบทและการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป


แต่ละบุคลิกภาพจะใช้ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็นหลักในชีวิตประจำวัน ส่วนฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function) และฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function) เป็นฟังก์ชั่นที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีเลือกใช้น้อยกว่า ทำให้อาจมีการพัฒนาน้อยกว่าสองฟังก์ชั่นแรก


ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function): Introverted Intuition

 • INFJ ใช้ Introverted Intuition ในการหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ระหว่างชีวิตและผู้คน

 • INFJ มักจะเชื่อในสิ่งที่เขาตระหนักได้หรือมีความหยั่งรู้เกี่ยวกับผู้คน

 • คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ มักจะใช้ฟังก์ชั่นนี้ในการ ค้นหาความจริงสูงสุด หลักการสูงสุด ความเป็นระบบเพื่อที่จะทำให้ INFJ เข้าใจความสัมผันธ์ของสิ่งต่างๆ

ฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function): Extraverted Feeling

 • คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ มักใช้ฟังก์ชั่น Extraverted Feeling ในการรับรู้ความรู้สึก คุณค่า ความต้องการของผู้คน

 • INFJ มองเหตุการณ์ ผู้คน สิ่งของต่างๆ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้คน

 • INFJ มักมองหาและพยายามเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้คนที่เขาพบเจอ

ฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function): Introverted Thinking

 • ฟังก์ชั่นนี้ช่วยทำให้ INFJ ตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ด้วยความสมเหตุสมผลตามทฤษฎี การหยั่งรู้ หรือสิ่งที่เขาได้คิดไว้

 • INFJ มักจะใช้การคิดด้วยระบบตรรกะ เหตุผล ในเวลาที่เขาอยู่ตามลำพัง

ฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function): Extraverted Sensing

 • INFJ มักไม่ค่อยใช้้เวลาอยู่กับปัจจุบัน เพราะมี Extraverted Sensing เป็นฟังก์ชั่นที่พัฒนาน้อยที่สุด

 • การเข้าไปยุ่งสิ่งที่มีรายละเอียดจำนวนมากเป็นเรื่องที่ยากสำหรับ INFJ


การรู้จักบุคลิกภาพของตัวเองจะช่วยทำให้เราสามารถพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง และในขณะเดียวกันก็สามารถเท่าทันจุดอ่อนที่มักจะทำให้เกิดปัญหาในชีวิตเราได้ โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 16 แบบ เพื่อค้นหาบุคลิกภาพของคุณ


สำหรับคนที่มีความเข้าใจและทราบบุคลิกภาพที่แท้จริงของตัวเองแล้ว สามารถเรียนรู้การพัฒนาตัวเองตาม Cognitive function ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อเท่าทันตัวเองไม่ให้ติดกับดักของฟังก์ชั่นด้อย พาตัวเองออกจากสภาวะเครียดของบุคลิกภาพ และมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการเป็นอิสระจากจุดด้อยของบุคลิกภาพได้
Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 • https://www.verywellmind.com/infj-introverted-intuitive-feeling-judging-2795978

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 307,794 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Opmerkingen


Facebook group Banner.jpg
bottom of page