top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

ESTJ บุคลิกภาพ ลักษณะเฉพาะตัว และ Cognitive Function

อัปเดตเมื่อ 14 ก.พ. 2565

Highlights

 • ESTJ คือ หนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบของ MBTI ที่โดดเด่นทั้งเรื่องการวิเคราะห์ ใช้เหตุผล และในเรื่องการลงมือทำสิ่งต่างๆ

 • ESTJ เป็นคนที่พูดอะไรตรงไปตรงมา ชอบอยู่กับเพื่อนฝูง ทำกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อน เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ ESTJ ได้โดยเข้าใจว่าการพูดตรงๆ และท่าทีของเขาเป็นลักษณะส่วนตัวของเขาที่ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายความรู้สึกเรา

 • มีฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) เป็น Extraverted Thinking และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็น Introverted Sensing

 

ESTJ (Extraverted, Intuition, Thinking, Judging) เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ หรือ MBTI ที่ชอบคิดวิเคราะห์ พิจารณาเหตุผลของสิ่งต่างๆ และให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นไปได้ ลงมือทำได้จริง อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นผู้กำกับ


บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบนั้นเกิดจากความถนัดใน 4 องค์ประกอบ (Extraversion/Introversion, Sensing/ Intuition, Thinking/Feeling, Judging/ Perceiving) โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจและสามารถค้นหาบุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันได้


เนื้อหาในบทความ

 1. บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ ESTJ

 2. ESTJ ในที่ทำงาน

 3. วิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิกภาพ ESTJ

 4. Cognitive Function ของ ESTJ


ESTJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function
ESTJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function

บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ ESTJ

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ESTJ เป็นคนที่มีระบบตรรกะและกระบวนการคิดค่อนข้างมาก เขามักจะใช้กระบวนการคิดและวิเคราะห์ในชีวิตประจำวันและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อต้องตัดสินใจ เขามักจะ

 • วิเคราะห์สิ่งต่างๆ อย่างเป็นกลาง

 • ต้องการความชัดเจน เป็นไปตามตรรกะหรือเกณฑ์

นอกจากนั้น ESTJ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและจับต้องได้มากกว่าจินตนาการ แนวความคิด หรือทฤษฎี เขามักเป็นคนที่มีความมั่นคง ในสถานการณ์ต่างๆ เขามักจะให้คุณค่ากับ

 • สิ่งที่เป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ ปัจจุบัน

 • ประสบการณ์

ESTJ มักจะเป็นคนที่สามารถจัดการะบบของสิ่งต่างๆ ได้ยอดเยี่ยม รวมทั้งการติดต่อพูดคุยกับผู้คน เพราะพวกเขามักจะคิดวิเคราะห์สถานการณ์และทางเลือกต่างๆ ไปพร้อมกับการเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในอดีต


จุดแข็งของ ESTJ

 • การวิเคราะห์ เชิงตรรกะ

 • เป็นระบบ มีการจัดการที่ดี

 • ลงมือปฏิบัติและทำสิ่งต่างๆ ได้เก่ง

จุดอ่อนของ ESTJ

 • ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความรู้สึก คุณค่า อารมณ์

 • บางครั้งอาจเป็นคนที่ดูชอบสั่งการ

 • อาจมีลักษณะท่าทีที่แข็งกร้าว หรือชอบโต้เถียง


ESTJ ในที่ทำงาน

ESTJ เป็นคนที่มีเหตุผล วางแผนจัดการสิ่งต่างๆ และชอบพูดคุยกับผู้คน เขาเป็นเป็นคนที่มุ่งเน้นด้านความมีประสิทธิภาพ ตัดสินใจและลงมือทำสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็ว แต่อาจไม่สามารถรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าหรือความเปลี่ยนแปลงได้ดีมากนัก

 • ESTJ อาจมีท่าทีแข็งกร้าว และไม่สนใจ ห่วงใยเพื่อนร่วมงาน เพราะเขาคิดถึงประสิทธิภาพ และการทำงานให้เสร็จ

 • ESTJ อาจไม่ค่อยฟังลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา และรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่ค่อยดี

ESTJ เป็นหัวหน้าที่เข้าไปดูแลทุกส่วน และมักจะท้าทายลูกน้องให้ไปทำสิ่งต่างๆ ที่ดียิ่งขึ้น เขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลงมือทำค่อนข้างมาก และต้องการให้ทุกสิ่งมีประสิทธิภาพ


วิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิกภาพ ESTJ

ESTJ เป็นคนที่พูดเก่ง และอาจชอบแสดงออกด้วยท่าทางในการพูด แต่พวกเขามักจะไม่ค่อยแสดงออกทางด้านความรู้สึกมากเท่าที่ควร ในบทสนทนาพวกเขามักจะใช้เวลาไปกับตรรกะ เหตุผล หรือบอกเล่าสิ่งต่างๆ มากกว่าการพูดเรื่องความรู้สึก พวกเขาเป็นคนที่ตัดสินใจได้เก่ง และมีท่าทีตรงไปตรงมา เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเขาได้โดย

 • มีบทสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่จับต้องได้ มีการวางแผนลงมือทำสิ่งต่างๆ

 • บอกความต้องการของคุณออกไปตรงๆ ไม่อ้อมค้อม เพราะเขาอาจไม่เข้าใจและไม่ได้คิดถึงการตีความมากนัก

 • เข้าใจว่าท่าทีและการพูดตรงๆ เป็นธรรมชาติของเขา

Cognitive Function ของ ESTJ

ESTJ เป็นผู้ที่มีความถนัดแบบ Extraverted, Sensing, Thinking, Judging ซึ่งตามทฤษฎีของ Carl Jung แล้ว ทำให้ ESTJ มี cognitive function ดังต่อไปนี้

 1. ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function): Extraverted Thinking

 2. ฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function): Introverted Sensing

 3. ฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function): Extraverted Intuition

 4. ฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function): Introverted Feeling

โดยที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีองค์ประกอบของ cognitive function ที่แตกต่างกันไป และแต่ละคนก็จะมีการใช้งาน cognitive function ที่ไม่เหมือนกัน ตามบริบทและการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป


แต่ละบุคลิกภาพจะใช้ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็นหลักในชีวิตประจำวัน ส่วนฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function) และฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function) เป็นฟังก์ชั่นที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีเลือกใช้น้อยกว่า ทำให้อาจมีการพัฒนาน้อยกว่าสองฟังก์ชั่นแรก


ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function): Extraverted Thinking

 • ESTJ ใช้การบวนการตัดสินอย่างเป็นกลาง ในการรับมือกับปัญหาและตัดสินใจ

 • ESTJ ให้ความสำคัญกับเหตุผลในการทำสิ่งต่างๆ มากกว่าการให้ความสำคัญกับรู้สึก อารมณ์

 • ESTJ ให้ความสำคัญกับความมีระบบ และประสิทธิภาพ

 • ESTJ สามารถอธิบายเหตุผลหรือตรรกะได้เป็นอย่างดี และชอบการจัดระเบียบสิ่งรอบตัวด้วย

ฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function): Introverted Sensing

 • ESTJ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่จับต้องได้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

 • ESTJ มีความทรงจำที่ดี เขาสามารถจดจำรายละเอียดได้ค่อนข้างดี

 • ESTJ ชอบเรียนรู้จากการลงมือทำมากกว่ากว่าการเรียนรู้ทฤษฎี

ฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function): Extraverted Intuition

 • ฟังก์ชั่นนี้จะทำให้ ESTJ มักจะคิดถึงอนาคตโดยใช้ข้อมูลจากในอดีตและปัจจุบันเป็นหลัก

 • บางครั้ง ESTJ ก็ให้ความสำคัญกับความหมาย การตีความ และรูปแบบของสิ่งที่เห็น

ฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function): Introverted Feeling

 • ESTJ มักไม่ค่อยตัดสินใจสิ่งต่างๆ ด้วยอารมณ์ความรู้สึก

 • ESTJ อาจมีปัญหาในการทำความเข้าใจความรู้สึกหรือคุณค่า และพยายามหลีกหนีสิ่งเหล่านั้น


การรู้จักบุคลิกภาพของตัวเองจะช่วยทำให้เราสามารถพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง และในขณะเดียวกันก็สามารถเท่าทันจุดอ่อนที่มักจะทำให้เกิดปัญหาในชีวิตเราได้ โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 16 แบบ เพื่อค้นหาบุคลิกภาพของคุณ


สำหรับคนที่มีความเข้าใจและทราบบุคลิกภาพที่แท้จริงของตัวเองแล้ว สามารถเรียนรู้การพัฒนาตัวเองตาม Cognitive function ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อเท่าทันตัวเองไม่ให้ติดกับดักของฟังก์ชั่นด้อย พาตัวเองออกจากสภาวะเครียดของบุคลิกภาพ และมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการเป็นอิสระจากจุดด้อยของบุคลิกภาพได้

Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 • https://www.verywellmind.com/estj-extraverted-sensing-thinking-judging-2795985

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 40,411 ครั้ง0 ความคิดเห็น
Facebook group Banner.jpg
bottom of page