top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

ESFJ บุคลิกภาพ ลักษณะเฉพาะตัว และ Cognitive Function

อัปเดตเมื่อ 14 ก.พ. 2565

Highlights

 • ESFJ คือ หนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบของ MBTI ที่เป็นมิตร คิดถึงคนอื่น ชอบอยู่กับความเป็นจริง และการลงมือทำ

 • ESFJ เป็นคนที่มักจะชอบพูดคุย ปฏิสัมพันธ์กับผู้คน เขาชอบการไปงานเลี้ยงสังสรรค์และอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูง เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ ESFJ ได้โดยทำความเข้าใจและเคารพการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกของเขา

 • มีฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) เป็น Extraverted Feeling และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็น Introverted Sensing

 

ESFJ (Extraverted, Intuition, Feeling, Judging) เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ หรือ MBTI ที่เป็นมิตร เข้าใจผู้คน ชอบลงมือทำ และจัดการสิ่งต่างๆ อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นนักดูแล


บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบนั้นเกิดจากความถนัดใน 4 องค์ประกอบ (Extraversion/Introversion, Sensing/ Intuition, Thinking/Feeling, Judging/ Perceiving) โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจและสามารถค้นหาบุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันได้


เนื้อหาในบทความ


ESFJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function
ESFJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function

บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ ESFJ

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ESFJ เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น ให้ความสำคัญในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้คน เขามักจะชอบอยู่ในสถานที่ที่แวดล้อมไปด้วยผู้คน และชอบงานเลี้ยงสังสรรค์ ESFJ เป็นคนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบประเพณี วัฒนธรรม และคุณค่าส่วนรวมด้วย เขามักเป็นคนที

 • เห็นใจคนอื่น ชอบช่วยเหลือคนอื่น

 • เป็นกันเอง ชอบการมีปฏิสัมพันธ์ และการร่วมแรงร่วมใจ

นอกจากนั้น ESFJ ยังให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นไปได้จริงมากกว่าสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยพวกเขาอาจเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นกับประสบการณ์ที่ผ่านมา เขาเป็นคนที่ทำงานที่มีระบบหรือมีรายละเอียดได้ดี โดยเฉพาะรายละเอียดที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้คน

 • อยู่กับความเป็นจริงและปัจจุบัน

 • จดจ่อกับรายละเอียดได้

ESFJ มักจะจดจำสิ่งต่างๆ ของผู้คนได้ดี และเขาให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ด้วย


จุดแข็งของ ESFJ

 • เป็นมิตร เข้ากับผู้อื่นได้ดี

 • มีระบบ จัดการสิ่งต่างๆ ได้ดี

 • อยู่กับความเป็นจริง ลงมือปฏิบัติเก่ง

จุดอ่อนของ ESFJ

 • อ่อนไหวต่อคำวิจารณ์ค่อนข้างมาก

 • ละเลยความต้องการของตัวเอง เมื่อต้องตัดสินใจ

 • อาจไม่ค่อยชอบออกจากความคุ้นเคยเดิมๆ หรือ safe zone


ESFJ ในที่ทำงาน

ESFJ เป็นคนที่ชอบการปฏิสัมพันธ์ พูดคุยกับคนอื่น ในที่ทำงานเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งและชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เขาถนัดในการทำงานที่จับต้องได้มากกว่างานที่เป็นทฤษฎี โดยที่เขาจะโดดเด่นมากเมื่องานเหล่านั้นทำให้เขาได้เจอกับผู้คนไปพร้อมๆ กัน

 • ESFJ ไม่ชอบความขัดแย้ง แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เขาก็รู้สึกไม่สบายใจเมื่อเกิดความขัดแย้ง

 • ESFJ เสียใจได้ง่ายเมื่อเจอคำตำหนิ หรือปฏิกิริยาเชิงลบจากเพื่อนร่วมงานได้ หากสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขารัก ทุ่มเท หรือให้คุณค่ามาก

ESFJ เป็นหัวหน้าที่สร้างเครือข่ายได้อย่างยอดเยี่ยม เขามักจะรู้จักผู้คนในวงกว้าง และมักใช้จุดนี้เป็นจุดแข็งในการสร้างความร่วมมือในการทำงาน เขาให้ความสำคัญกับระเบียบ คุณค่า วัฒนธรรมในองค์กรค่อนข้างมาก


วิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิกภาพ ESFJ

ESFJ เป็นคนที่มีท่าทีเป็นมิตร ชอบปฏิสัมพันธืกับผู้คน และชอบช่วยเหลือคนอื่นมาก เขาชอบการแสดงออกด้วยภาษากายเช่นทำท่าทางประกอบการพูด และแสดงออกทางสีหน้าได้อย่างยอดเยี่ยม เขาให้ความสำคัญกับความกลมเกลียวและความรู้สึกของคนอื่นค่อนข้างมาก เราสามารถดูแล ESFJ ได้โดย

 • ให้พื้นที่สำหรับเขาในการแสดงออกทางความรู้สึก และให้ความสำคัญกับความรู้สึกของเขา

 • เป็นคู่สนทนาที่ดีให้กับเขา โดยการตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูด

 • พยายามทำความหรือให้ความสำคัญเข้าใจคุณค่าที่เขายึดถือ

Cognitive Function ของ ESFJ

ESFJ เป็นผู้ที่มีความถนัดแบบ Extraverted, Sensing, Feeling, Judging ซึ่งตามทฤษฎีของ Carl Jung แล้ว ทำให้ ESFJ มี cognitive function ดังต่อไปนี้

โดยที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีองค์ประกอบของ cognitive function ที่แตกต่างกันไป และแต่ละคนก็จะมีการใช้งาน cognitive function ที่ไม่เหมือนกัน ตามบริบทและการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป


แต่ละบุคลิกภาพจะใช้ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็นหลักในชีวิตประจำวัน ส่วนฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function) และฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function) เป็นฟังก์ชั่นที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีเลือกใช้น้อยกว่า ทำให้อาจมีการพัฒนาน้อยกว่าสองฟังก์ชั่นแรก


ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function): Extraverted Feeling

 • ESFJ มักจะให้ความสนใจไปกับสิ่งภายนอก ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับเป็นคุณค่า ความต้องการ ความปรารถนาของผู้คน

 • ESFJ ตัดสินใจโดยพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อคนอื่นและอารมณ์ความรู้สึก

 • ESFJ ชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้คน และต้องการความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในสถานที่ที่พวกเขาอยู่

 • ESFJ มักให้ความสำคัญเกี่ยวกับค่านิยมทางสังคม คุณค่าที่มีร่วมกัน และมักคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เมื่อต้องทำอะไรบางอย่าง

ฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function): Introverted Sensing

 • ESFJ ชอบใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน เขามองโลกตามความเป็นจริง และชอบสิ่งที่ปฏิบัติได้จริง

 • ESFJ รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยการเปรียบเทียบกับประสบการณ์ สิ่งที่เขาเคยผ่านมาแล้วในอดีตที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ESFJ สามารถจดจำรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้คน

 • ESFJ เรียนรู้จากการปฏิบัติได้ดีกว่าการเรียนรู้ทฤษฎี

ฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function): Extraverted Intuition

 • ฟังก์ชั่นนี้จะทำให้ ESFJ คิดและวางแผนสิ่งต่างๆ ในอนาคต

 • เมื่อ ESFJ ได้มีประสบการณ์กับเรื่องใดแล้ว เขาจะสามารถมองสิ่งเหล่านั้นเป็นภาพรวมและเห็นความเชื่อมโยงได้มากขึ้น

ฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function): Introverted Thinking

 • ESFJ ไม่ได้ถนัดในการให้เหตุผลหรืออธิบายสิ่งที่เขาคิดด้วยตรรกะ

 • Introverted Thinking เป็นฟังก์ชั่นที่พัฒนาน้อยที่สุดของ ESFJ ซึ่งอาจทำให้เขาไม่ชำนาญทำงานที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์เป็นระยะเวลานาน


การรู้จักบุคลิกภาพของตัวเองจะช่วยทำให้เราสามารถพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง และในขณะเดียวกันก็สามารถเท่าทันจุดอ่อนที่มักจะทำให้เกิดปัญหาในชีวิตเราได้ โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 16 แบบ เพื่อค้นหาบุคลิกภาพของคุณ


สำหรับคนที่มีความเข้าใจและทราบบุคลิกภาพที่แท้จริงของตัวเองแล้ว สามารถเรียนรู้การพัฒนาตัวเองตาม Cognitive function ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อเท่าทันตัวเองไม่ให้ติดกับดักของฟังก์ชั่นด้อย พาตัวเองออกจากสภาวะเครียดของบุคลิกภาพ และมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการเป็นอิสระจากจุดด้อยของบุคลิกภาพได้

Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 • https://www.verywellmind.com/esfj-extraverted-sensing-feeling-judging-2795983

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 104,261 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page