top of page
  • Urbinner

ENTJ บุคลิกภาพ ลักษณะเฉพาะตัว และ Cognitive Function

อัปเดตเมื่อ 14 ก.พ. 2565

Highlights

  • ENTJ คือ หนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบของ MBTI ที่มีความโดดเด่นการวิเคราะห์ ตัดสินใจ สร้างสรรค์ และวางแผน

  • ENTJ เป็นบุคลิกภาพที่ดูมีพลังทั้งในการคิด การพูด และการทำสิ่งต่างๆ เขาเป็นนักคิดที่ฉลาดหลักแหลม และนักจัดการที่ยอดเยี่ยม

  • มีฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) เป็น Extraverted Thinking และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็น Introverted Intuition

 

ENTJ (Extraverted, Intuition, Thinking, Judging) เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ หรือ MBTI ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นผู้บัญชาการ


บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบนั้นเกิดจากความถนัดใน 4 องค์ประกอบ (Extraversion/Introversion, Sensing/ Intuition, Thinking/Feeling, Judging/ Perceiving) โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจและสามารถค้นหาบุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันได้


เนื้อหาในบทความ

  1. บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ ENTJ

  2. ENTJ ในที่ทำงาน

  3. วิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิกภาพ ENTJ

  4. Cognitive Function ของ ENTJ


ENTJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function
ENTJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function

บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ ENTJ

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ENTJ เป็นคนที่ชอบหาเหตุผลและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ พวกเขาสามารถเห็นข้อผิดพลาดของระบบได้อย่างง่ายดายและมักจะวิจารณ์สิ่งที่มองเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ ENTJ ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความรู้ ซึ่งพวกเขามักมีความโดดเด่นในเรื่อง

  • การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล มองสิ่งต่างๆ อย่างเป็นกลาง

  • การตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของตรรกะ ความชัดเจน

นอกจากนั้น ENTJ ยังเป็นคนที่ชอบมองสิ่งต่างๆ ในภาพรวมและในระยะยาว เขามักจะชอบการแก้ไขปัญหาที่ท้าทาย และค้นหาความเป็นไปไ