top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

ENFP บุคลิกภาพ ลักษณะเฉพาะตัว และ Cognitive Function

อัปเดตเมื่อ 14 ก.พ. 2565

Highlights

 • ENFP คือ หนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบของ MBTI ที่ชอบมองหาความเป็นไปได้ในสิ่งต่างๆ และมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน

 • ENFP เป็นคนที่ชอบอยู่ท่ามกลางผู้คน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคนที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ โดยสามารถปฏิสัมพันธ์กับ ENFP ได้ด้วยการพูดคุยเรื่องไอเดียใหม่ๆ สอบถามและพูดคุยกับเขา

 • มีฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) เป็น Extraverted Intuition และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็น Introverted Feeling

 

ENFP (Extraverted, Intuition, Feeling, Perceiving) เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ หรือ MBTI ที่มีเห็นความเป็นไปได้ในสิ่งต่างๆ และเก่งในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นผู้ชนะเลิศ


บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบนั้นเกิดจากความถนัดใน 4 องค์ประกอบ (Extraversion/Introversion, Sensing/ Intuition, Thinking/Feeling, Judging/ Perceiving) โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจและสามารถค้นหาบุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันได้


เนื้อหาในบทความ


ENFP บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function
ENFP บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function

บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ ENFP

ENFP เป็นคนที่มองว่าชีวิตคือการผจญภัย ที่มีแต่ความเป็นไปได้ เขาเป็นคนที่มีเสนห์ กระตือรือร้น และมีพลังที่จะทำสิ่งต่างๆ อย่างไม่จำกัด เขามักให้ความสนใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและชอบที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นกับคนอื่นๆ

 • สร้างสรรค์ จินตนาการ

 • มองเห็นโอกาสในทุกๆ ความเปลี่ยนแปลงและปัญหา

นอกจากนั้น ENFP เป็นคนที่มักจะมีผู้คนอยู่รอบข้างเสมอ เป็นคนที่มีความดึงดูด และเชิญชวนให้ผู้คนเข้าหา พวกเขาให้คุณค่ากับความเป็นกลุ่ม ความกลมเกลียว และใส่ใจผู้คน

 • มีเสน่ห์ เป็นมิตร และอ่อนโยนกับผู้คน

 • เป็นผู้ให้การสนับสนุน และทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างยอดเยี่ยม


ENFP เป็นคนที่มักจะเห็นสิ่งต่างๆ เป็นไปในทางที่ดีและเห็นความเป็นไปได้ในการเติบโตของผู้คนที่อยู่กับเขา เขาทำให้ผู้คนเหล่านั้นมีแรงบันดาลใจ ซึ่งทำให้คนที่อยู่รอบข้างมีความร่าเริง มีความสุขไปกับเขาได้


จุดแข็งของ ENFP

 • มีความมีเสน่ห์ อ่อนโยน และมีทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน

 • มีความสร้างสรรค์ มีจินตนาการ

 • ปรับตัวเก่ง สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดี

จุดอ่อนของ ENFP

 • ความเบื่อหน่ายในสิ่งที่จำเจ

 • เปลี่ยนแปลงอารมณ์ง่าย และอาจท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกได้ง่าย

 • ไม่ค่อยชอบทำตามกฏกติกา


ENFP ในที่ทำงาน

ENFP เป็นคนที่มีความสุขเมื่อได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอยู่ท่ามกลางผู้คน เมื่อต้องการระดมความคิดในที่ทำงาน เขาเป็นคนที่มีไอเดียต่างๆ มากมาย ENFP ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานค่อนข้างมาก และเป็นคนที่เตรียมพร้อมรับมือแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างดี โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริการ และการสื่อสาร

 • ENFP จะเบื่อหน่าย หากต้องจดจ่อกับงานที่ไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หรือทำงานที่ต้องทำคนเดียวเป็นระยะเวลานาน

 • เมื่อ ENFP ต้องทำงานที่มีรายละเอียดเป็นจำนวนมากอาจเกิดสภาวะหมดไฟได้เร็ว

หาก ENFP ได้เป็นผู้นำ เขาจะเป็นผู้นำที่ให้แรงบันดาลใจคนอื่นได้อย่างยอดเยี่ยม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และยังช่วยสนับสนุนให้ลูกน้องได้พัฒนาและเข้าสู่ศักยภาพที่มีได้อย่างเต็มที่


วิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิกภาพ ENFP

ENFP เป็นคนที่ค่อนข้างเปิดกว้าง พวกเขามักจะชอบพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นๆ และชอบอยู่ท่ามกลางผู้คน เพื่อนฝูง นอกจากนั้นยังมีเพื่อนเป็นวงกว้าง พวกเขามีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้วิธีการเข้ากับผู้คนได้เป็นอย่างดีแม้กระทั่งกับคนแปลกหน้า เราสามารถดูแล ENFP ได้ด้วยการ

 • เตรียมพร้อมที่จะพูดคุยและปฏิสัมพันธ์กับ ENFP เป็นระยะเวลานาน

 • ไม่ทำให้บรรยากาศตอนพบกันดูเคร่งเครียดมากเกินไป

 • ไม่ควรให้ ENFP รับผิดชอบงานที่มีข้อมูลและรายละเอียดมากเกินไป


Cognitive Function ของ ENFP

ENFP เป็นผู้ที่มีความถนัดแบบ Extraverted, Intuition, Feeling, Perceiving ซึ่งตามทฤษฎีของ Carl Jung แล้ว ทำให้ ENFP มี cognitive function ดังต่อไปนี้

โดยที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีองค์ประกอบของ cognitive function ที่แตกต่างกันไป และแต่ละคนก็จะมีการใช้งาน cognitive function ที่ไม่เหมือนกัน ตามบริบทและการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป


แต่ละบุคลิกภาพจะใช้ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็นหลักในชีวิตประจำวัน ส่วนฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function) และฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function) เป็นฟังก์ชั่นที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีเลือกใช้น้อยกว่า ทำให้อาจมีการพัฒนาน้อยกว่าสองฟังก์ชั่นแรก


ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function): Extraverted Intuition

 • ENFP เป็นคนที่มองเห็นความเป็นไปได้ในทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์

 • ENFP มักชอบคิดถึงอนาคต มากกว่าการใช้เวลาอยู่กับปัจจุบัน

 • ENFP ชอบมองสิ่งต่างๆ ในภาพรวม มากกว่าการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ

 • คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ENFP ชอบมองหารูปแบบของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้คน สถานการณ์ หรือเหตุการณ์

ฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function): Introverted Feeling

 • ENFP ตัดสินใจสิ่งต่างๆ โดยใช้คุณค่า ความรู้สึก และผลกระทบต่อผู้คนมากกว่าตรรกะ หรือหลักการ

 • เมื่อต้องตัดสินใจ ENFP เป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจ และมักจะชอบตัดสินใจจากความรู้สึก ลางสังหรณ์มากกว่ากระบวนการคิด วิเคราะห์

 • ENFP เป็นคนที่รู้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขา และเขามักจะจินตนาการถึงสิ่งที่สามารถเติบเต็มคุณค่าเหล่านั้นได้

ฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function): Extraverted Thinking

 • ฟังก์ชั่นนี้จะทำให้ ENFP มองหาความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น

 • ในบางครั้ง ENFP จะมองหาประสิทธิภาพของการทำงานและจัดเรียงข้อมูลที่ได้รับ

 • ฟังก์ชั่นนี้เป็นฟังก์ชั่นลำดับที่สามของ ENFP ทำให้บางครั้ง ENFP อาจไม่ถนัดในการแสดงออกเชิงตรรกะ หรือโต้เถียงในปัญหาที่ซับซ้อนได้

ฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function): Introverted Sensing

 • ENFP แสดงฟังก์ชั่นนี้โดยการเปรียบเทียบสิ่งที่เขามักเจอกับความทรงจำในอดีต ซึ่งมักจะเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในภาพรวม

 • ENFP ไม่ถนัดในการจดจ่อกับรายละเอียด


การรู้จักบุคลิกภาพของตัวเองจะช่วยทำให้เราสามารถพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง และในขณะเดียวกันก็สามารถเท่าทันจุดอ่อนที่มักจะทำให้เกิดปัญหาในชีวิตเราได้ โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 16 แบบ เพื่อค้นหาบุคลิกภาพของคุณ


สำหรับคนที่มีความเข้าใจและทราบบุคลิกภาพที่แท้จริงของตัวเองแล้ว สามารถเรียนรู้การพัฒนาตัวเองตาม Cognitive function ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อเท่าทันตัวเองไม่ให้ติดกับดักของฟังก์ชั่นด้อย พาตัวเองออกจากสภาวะเครียดของบุคลิกภาพ และมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการเป็นอิสระจากจุดด้อยของบุคลิกภาพได้

Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 169,940 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page