top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

ENFJ บุคลิกภาพ ลักษณะเฉพาะตัว และ Cognitive Function

อัปเดตเมื่อ 14 ก.พ. 2565

Highlights

 • ENFJ คือ หนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบของ MBTI ที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น เป็นมิตร เข้าใจแต่ละคน และมีความคิดสร้างสรรค์

 • ENFJ เป็นคนที่มักจะชอบพูดและปฏิสัมพันธ์กับผู้คน เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคน โดยเราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ ENFJ ได้โดยตั้งใจฟังเมื่อเขากำลังพูด

 • มีฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) เป็น Extraverted Feeling และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็น Introverted Intuition

 

ENFJ (Extraverted, Intuition, Feeling, Judging) เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ หรือ MBTI ที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น มีทักษะในการสื่อสารดี และมีจินตนาการ อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นผู้ให้


บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบนั้นเกิดจากความถนัดใน 4 องค์ประกอบ (Extraversion/Introversion, Sensing/ Intuition, Thinking/Feeling, Judging/ Perceiving) โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจและสามารถค้นหาบุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันได้


เนื้อหาในบทความ

 1. บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ ENFJ

 2. ENFJ ในที่ทำงาน

 3. วิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิกภาพ ENFJ

 4. Cognitive Function ของ ENFJ


ENFJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function
ENFJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function

บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ ENFJ

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ENFJ เป็นคนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับผู้คนและมิตรภาพ พวกเขามักจะชอบอยู่ท่ามกลางผู้คนและเข้าใจความต้องการ คุณค่า สิ่งที่แต่ละคนต้องการ พวกเขาชอบอุทิศตัวเองไปกับการช่วยเหลือคนอื่น

 • เข้าใจผู้คน ชอบช่วยเหลือผู้คน

 • ให้ความสำคัญกับความกลมเกลียว ความสมานฉันท์ และข้อตกลงร่วมกัน

นอกจากนั้น ENFJ ยังเป็นคนที่มักจะเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ มองเห็นความเชื่อมโยง และความหมายที่อยู่เบื้องหลังสิ่งต่างๆ เขามักจะเป็นคนที่

 • มีความสร้างสรรค์

 • มองเห็นความเป็นไปได้ และความเชื่อมโยง

ENFJ มักจะเห็นความเป็นไปได้และศักยภาพในตัวผู้คนอยู่เสมอ และพยายามช่วยเหลือผู้คนรอบตัวเขาให้บรรลุศักยภาพในแบบที่พวกเขาสามารถเป็นได้


จุดแข็งของ ENFJ

 • เข้าใจคนอื่น ชอบช่วยเหลือคนอื่น

 • มีทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอย่างยอดเยี่ยม

 • มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ

จุดอ่อนของ ENFJ

 • หลงลืมความต้องการของตัวเอง ให้ความสำคัญกับคนอื่นมากเกินไปในการตัดสินใจ

 • อาจมีปัญหาเรื่องการโต้แย้งด้วยตรรกะ

 • อ่อนไหวต่อคำวิจารณ์ หรือการปฏิเสธ


ENFJ ในที่ทำงาน

ENFJ เป็นนักพูดชั้นยอดในที่ทำงาน และเขาเป็นคนที่สามารถโน้มน้าวคนอื่นได้อย่างน่าประหลาดใจ พวกเขามักชอบพูดและปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ชอบทำงานที่ได้ใช้ทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากกว่าการทำงานที่ต้องทำคนเดียว เขาเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจคนอื่นได้อย่างยอดเยี่ยม

 • ENFJ ไม่ชอบที่ทำงานที่มีความขัดแย้ง ไม่ลงรอยกัน และสิ่งนี้ทำให้ ENFJ เครียดได้ง่าย

 • ENFJ เสียใจได้ง่ายเมื่อเจอคำตำหนิ หรือปฏิกิริยาเชิงลบจากเพื่อนร่วมงานได้ หากสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขารัก ทุ่มเท หรือให้คุณค่ามาก

ENFJ เป็นหัวหน้าที่ให้แรงบันดาลใจลูกน้อง เขามักจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และดูแลความสัมพันธ์ระหว่างทีมได้อย่างยอดเยี่ยม


วิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิกภาพ ENFJ

ENFJ เป็นคนที่มีพลัง พูดเก่ง และมีทักษะการสื่อสารที่ดี เขามักจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้คนมากที่สุดในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ เขาเป็นนักสื่อสารที่ดีและเป็นนักพูดที่น่าหลงใหลมาก เขามักจะชอบพูดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรืองส่วนตัวและความสัมพันธ์ การดูแลคนที่มีบุคลิกภาพแบบ ENFJ สามารถทำได้โดย

 • ให้ความสนใจกับความคิดเห็นของ ENFJ โดยตั้งใจฟังและพร้อมโต้ตอบ ขณะที่เขากำลังพูด

 • ลองทำความเข้าใจ ENFJ เมื่อพวกเขาให้คุณค่า หรือเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอะไร

Cognitive Function ของ ENFJ

ENFJ เป็นผู้ที่มีความถนัดแบบ Extraverted, Intuition, Feeling, Judging ซึ่งตามทฤษฎีของ Carl Jung แล้ว ทำให้ ENFJ มี cognitive function ดังต่อไปนี้

 1. ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function): Extraverted Feeling

 2. ฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function): Introverted Intuition

 3. ฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function): Extraverted Sensing

 4. ฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function): Introverted Thinking

โดยที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีองค์ประกอบของ cognitive function ที่แตกต่างกันไป และแต่ละคนก็จะมีการใช้งาน cognitive function ที่ไม่เหมือนกัน ตามบริบทและการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป


แต่ละบุคลิกภาพจะใช้ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็นหลักในชีวิตประจำวัน ส่วนฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function) และฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function) เป็นฟังก์ชั่นที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีเลือกใช้น้อยกว่า ทำให้อาจมีการพัฒนาน้อยกว่าสองฟังก์ชั่นแรก


ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function): Extraverted Feeling

 • ENFJ ใช้ Extraverted Feeling ในการมองหามุมมองของสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้คน

 • ENFJ มักจะให้ความสนใจไปกับคุณค่า ความต้องการ ความปรารถนา ของคนอื่น

 • ENFJ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับค่านิยมทางสังคม คุณค่าที่มีร่วมกันในกลุ่ม และความกลมเกลียว

 • เมื่อ ENFJ ตัดสินใจสิ่งต่างๆ เขามักจะมีกระบวนการตัดสินใจที่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อคนอื่นเป็นหลัก

ฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function): Introverted Intuition

 • คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ENFJ มักให้ความสนใจกับจินตนาการ และความเป็นไปได้

 • ENFJ มักจะคิดถึงและมองหาความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้คน

 • ENFJ ใช้ข้อมูลต่างๆ มาหาความเชื่อมโยง แบบแผน และไอเดียใหม่ๆ

ฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function): Extraverted Sensing

 • ฟังก์ชั่นนี้จะทำให้ ENFJ ชอบใช้เวลาไปกับการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว

 • ENFJ อาจชอบทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการหาประสบการณ์ใหม่ๆ ทางประสาทสัมผัส


ฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function): Introverted Thinking

 • ENFJ อาจจะตัดสินใจจากอารมณ์และความรู้สึกมากเกินไป

 • Introverted Thinking เป็นฟังก์ชั่นที่พัฒนาน้อยที่สุดของ ENFJ เขาไม่ได้ถนัดในการให้เหตุผล หรืออธิบายไอเดียที่เขามีด้วยตรรกะ


การรู้จักบุคลิกภาพของตัวเองจะช่วยทำให้เราสามารถพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง และในขณะเดียวกันก็สามารถเท่าทันจุดอ่อนที่มักจะทำให้เกิดปัญหาในชีวิตเราได้ โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 16 แบบ เพื่อค้นหาบุคลิกภาพของคุณ


สำหรับคนที่มีความเข้าใจและทราบบุคลิกภาพที่แท้จริงของตัวเองแล้ว สามารถเรียนรู้การพัฒนาตัวเองตาม Cognitive function ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อเท่าทันตัวเองไม่ให้ติดกับดักของฟังก์ชั่นด้อย พาตัวเองออกจากสภาวะเครียดของบุคลิกภาพ และมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการเป็นอิสระจากจุดด้อยของบุคลิกภาพได้

Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 • https://www.verywellmind.com/enfj-extraverted-intuitive-feeling-judging-2795979

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 135,757 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Facebook group Banner.jpg
bottom of page