Value-Based Team Building

เวิร์คช็อป สร้างทีมเวิร์คด้วยคุณค่า
7.jpg

เกี่ยวกับเวิร์คช็อป

การสร้างทีม (team building) ที่ดีและมีประโยชน์สำหรับองค์กรไม่ใช่แค่การเล่นเกมส์ทีมเวิร์คหรือทำกิจกรรมกันแล้วจบไปแบบไม่ได้อะไรนอกจากความสนุกสนาน แต่เป็นการทำให้พนักงานได้พูดคุย มีความเข้าใจกัน มองเห็นคุณค่าของกันและกันมากขึ้น

เวิร์คช็อปสร้างทีมเวิร์คด้วยคุณค่า (value-based team building) เป็นการจัดเวิร์คช็อป team building ที่ช่วยทำให้บุคลากรได้เปิดใจ ลดช่องว่างระหว่างกัน รู้จักกันมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน และเดินทางต่อไปร่วมกันด้วยพลังจากทุกคนได้

ปัญหาที่พบในองค์กร

 • มีกำแพงระหว่างพนักงานใหม่กับพนักงานเก่า หัวหน้ากับลูกน้อง และเพื่อนร่วมงานต่างแผนก

 • ทีมงานมีเรื่องเครียดเก็บไว้คนเดียว มีแรงกดดันในที่ทำงานสูง ไม่มีโอกาสให้ได้ระบายความเครียด ความกดดันในการทำงานออกมา

 • การทำงานไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ทำงานแบ่งเป็นกลุ่มเป็นฝ่าย ไม่ไว้วางใจกัน

 • ทีมงานบางคนไม่ได้รับการยอมรับหรือเห็นคุณค่า มีเรื่องติดใจบางคนจนทำให้ความตั้งใจในการทำงานลดลง

เป้าหมายของเวิร์คช็อป

 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

 • เรียนรู้ทักษะระหว่างบุคคล (interpersonal skills)

 • เข้าใจคุณค่าของแต่ละคนและการอยู่ร่วมกัน

 • สร้างเสริมทักษะการตระหนักรู้ในตัวเอง (self-awareness) และการสื่อสาร (communication)

ระยะเวลา

 • มาตรฐาน 1-3 วัน

 • หลักสูตรต่อเนื่อง 6 เดือน

จำนวนผู้เข้าร่วม

 • ขนาดเล็ก ไม่เกิน 25 คน

 • ขนาดกลาง ไม่เกิน 50 คน

 • ขนาดใหญ่ ไม่เกิน 100 คน

เนื้อหาในหลักสูตร

การจัดกระบวนการสำหรับการสร้างทีม (team building) จะเน้นไปที่การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ซึ่งจะช่วยทำให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยน แชร์เรื่องราว ความยากลำบาก ความท้าทายที่อยู่ในใจ ได้เห็นคุณค่าของตัวเองในที่ทำงาน เห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงานแต่ละคน และให้กำลังใจกัน

กระบวนการสะท้อนตนเอง (self-reflection)

 • กระบวนการรู้เท่าทันความคิดและความรู้สึก

 • การสะท้อนตัวเองผ่านเรื่องเล่าและการเปรียบเทียบ

 • ปัญญา 3 ฐาน

การฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening)

 • ขั้นตอนการฟังอย่างลึกซึ้ง

 • การแลกเปลี่ยนความทุกข์ใจ

การสื่อสารด้วยสันติวิธี

 • ความต้องการและความรู้สึก

 • การเข้าถึงความต้องการ

 • การดูแลความต้องการ

กระบวนการสู่ความเป็นกลุ่ม

 • การดูแลคุณค่าของกลุ่ม

 • ขั้นตอนการขอบคุณ

 • การแสดงความเห็นอย่างความสร้างสรรค์

หลังจากกระบวนการสร้างความสัมพันธ์จบแล้ว สามารถใช้กระบวนการ facilitation เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการต่อไปได้เช่น เตรียมความพร้อมของทีมก่อนทำงานร่วมกันแบบ cross function, สะท้อนการเรียนรู้ประจำปี, ถอดบทเรียนการทำงาน, ค้นหาหรือวางเป้าหมายประจำปี เป็นต้น

ประโยชน์ที่จะได้รับจากเวิร์คช็อป

 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน

 • คลี่คลายความกดดันที่เคยเกิดขึ้น

 • พัฒนาทักษะระหว่างบุคคล (interpersonal skills)

 • ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมภายในองค์กร

 • LINE_APP
 • Facebook

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Testimonials
Testimonial 2.jpg

เราต้องขอบคุณกิจกรรม Urbinner ที่ทำให้สะท้อนตัวเองด้วยกิจกรรมวาดกราฟการเติมเต็มชีวิตของเราเองอย่างใจเย็น
เราถึงได้รู้ว่า "ความหมายในชีวิต" เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่เต็มมาโดยตลอด

เนส ชนนิกานต์ วิบูลย์อรรถกร

CEO & Founder, Getfries