Performance Coaching

หลักสูตรอบรม โค้ชเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
5.jpg

เกี่ยวกับหลักสูตร

โค้ชชิ่ง​ (Coaching) เป็นศาสตร์ที่ถูกใช้เพื่อพัฒนาการการทำงานภายในองค์กรมาเป็นระยะเวลานานที่จะช่วยทำให้พนักงานได้เห็นแนวทางการพัฒนาการทำงาน ด้วยการตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง

หลักสูตร โค้ชเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Coaching) เป็นหลักสูตรอบรมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะกระบวนการโค้ช แนวคิดที่สำคัญกับการโค้ช และได้ทดลองฝึกฝนกระบวนการโค้ช เพื่อให้สามารถนำทักษะการโค้ชไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

ปัญหาที่พบในองค์กร

 • พนักงานไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ เมื่อมีปัญหาหรือมีคำถามจำเป็นที่จะต้องสอบถามหัวหน้าตลอดเวลา ไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองหรือพยายามหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

 • ทีมงานด่าทอ ตำหนิกัน และหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ไม่มีวัฒนธรรมที่ทำให้พนักงานเรียนรู้จากความผิดพลาด

 • พนักงานอยู่กับที่ ไม่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง ทำงานเพียงเพื่อให้ผ่านการประเมินแต่ไม่ได้ดึงศักยภาพออกมาเต็มที่ หมดไฟไม่อยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม คิดว่าตัวเองมีประสบการณ์มากเพียงพอ

 • องค์กรขาดกระบวนการสร้างการเรียนรู้ ไม่มีกระบวนการในการให้พนักงานคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ใช้กระบวนการออกคำสั่งแบบ bottom down บรรยากาศไม่เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมายของหลักสูตร

 • กระบวนการพัฒนาการปฏิบัติงานด้วยการโค้ชชิ่ง 

 • เรียนรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์สำหรับการโค้ช 

 • ฝึกฝนทักษะการโค้ชชิ่ง

 • เข้าใจทักษะการตั้งคำถามผ่านกระบวนการโค้ช

ระยะเวลา

 • 1-3 วัน

 • หลักสูตรต่อเนื่อง 5 เดือน

จำนวนผู้เข้าร่วม

 • ขนาดเล็ก ไม่เกิน 25 คน

 • ขนาดกลาง ไม่เกิน 50 คน

เนื้อหาในหลักสูตร

รู้จักการโค้ช (coach)

 • เข้าใจว่าการโค้ชคืออะไร?

 • เห็นความแตกต่างระหว่างการโค้ช (coaching) กับการเป็นพี่เลี้ยง (mentor)

 • มีประสบการณ์ตรงกับการโค้ชแบบกลุ่ม

กระบวนการโค้ชและโมเดลสำหรับการโค้ช

รู้จักกระบวนการที่สำคัญในการโค้ชเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนของการโค้ช แม้ว่าการโค้ชจะมีความจำเพาะกับผู้ที่ถูกโค้ช แต่กระบวนการโค้ชก็ยังคงเป็นหลักเดิมอยู่เสมอ

การสร้างความสัมพันธ์สำหรับการโค้ช (coaching relationship)

สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการโค้ชคือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีก่อนกระบวนการโค้ช เพื่อให้การโค้ชเป็นไปได้อย่างราบรื่นและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ที่ได้รับการโค้ช

 • การสร้างความสัมพันธ์สำหรับโค้ชชิ่ง (rapport)

 • หลักความคิดที่เอื้ออำนวยต่อการโค้ช (coaching mindset)

 • การซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองในกระบวนการโค้ช

การฟังเชิงรุก (active listening)

สิ่งที่เป็นอาวุธสำคัญของโค้ชคือกระบวนการฟัง ซึ่งการฟังสำหรับโค้ชนั้นจะเป็นกระบวนการฟังที่ช่วยเอื้ออำนวยต่อผู้ที่กำลังได้รับการโค้ช เพราะเพียงการฟังที่มีคุณภาพก็สามารถช่วยทำให้ผู้ที่ได้รับการโค้ชได้ประโยชน์มากมายมหาศาลแล้ว

หลักสำคัญในการโค้ชแบบสากลและการโค้ชเชิงให้คำปรึกษา

รู้จักกระบวนการโค้ชตามแบบมาตรฐานสากลและการผสมผสานการโค้ชเข้ากับกระบวนการอื่นเพื่อให้กระบวนการโค้ชมีประสิทธิภาพสูงและเป็นไปตามมาตรฐาน

การตั้งคำถามแบบโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

 • เข้าใจแนวทางในการตั้งคำถามในการโค้ช

 • ทดลองการตั้งคำถามในการโค้ช

 • ฝึกทักษะการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักสูตร

 • พนักงานได้เรียนรู้ทักษะการโค้ชและการพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กร

 • เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร

 • ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

 • สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายองค์กร

 • เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน

 • LINE_APP
 • Facebook

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Testimonials
Testimonial 2.jpg

เราต้องขอบคุณกิจกรรม Urbinner ที่ทำให้สะท้อนตัวเองด้วยกิจกรรมวาดกราฟการเติมเต็มชีวิตของเราเองอย่างใจเย็น
เราถึงได้รู้ว่า "ความหมายในชีวิต" เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่เต็มมาโดยตลอด

เนส ชนนิกานต์ วิบูลย์อรรถกร

CEO & Founder, Getfries