top of page
Team Preparation
กระบวนการ เตรียมพร้อมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับหลักสูตร

เราคาดหวังอะไรจากการจับหรือจัดวางคนมาทำงานร่วมกันทันที บางคนอาจสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นโดยเฉพาะ cross-functional team ได้เป็นอย่างดี แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำแบบนี้ได้ นั่นเพราะเมื่อต้องทำงานกับผู้คนที่แตกต่าง สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือกระบวนการ คุณค่า และสไตล์การทำงานร่วมกันใหม่ ยิ่งมีผู้คนแตกต่างหลากหลายก็ยิ่งทำให้เกิดความซับซ้อนในการทำงานร่วมกัน

ในขณะเดียวกันความหลากหลายและแตกต่างนี้จะช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพได้ หากทุกคนมีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกันและเห็นแนวทางการทำงานร่วมกันที่ชัดเจน

ปัญหาที่พบในองค์กร

 • ทีมลักษณะ cross-functional team ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ดี อันเนื่องมาจากสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน ไม่ได้มีพื้นฐานการทำงานร่วมกันมาก่อน หรือขาดกระบวนการที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างสมาชิกในการทำงานร่วมกัน

 • ต่างคนต่างทำงานของตัวเอง ไม่ค่อยมีการสื่อสารกันในทีมจนอาจทำให้เกิดปัญหาที่กระทบต่องานได้

เป้าหมายของหลักสูตร

 • เตรียมพร้อมการทำงานร่วมกันแบบ cross-functional team

 • สร้างความเข้าใจร่วมกัน

 • ร่วมวางแผนและเป้าหมายให้กับโปรเจค

 • สะท้อนและรับฟังเสียงของบุคลากร

ระยะเวลา

ขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มและเนื้อหา โดยทั่วไปมักใช้เวลา

 • 3 ชั่วโมง

 • 1-2 วัน 

จำนวนผู้เข้าร่วม

 • ขนาดเล็กไม่เกิน 15 คน

 • ขนาดกลางไม่เกิน 25 คน

 • ขนาดใหญ่ไม่เกิน 50 คน

เนื้อหาในหลักสูตร

กระบวนการที่ใช้เป็นกระบวนการ facilitation ซึ่งจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มของทีมบุคลากร โดยตัวอย่างลักษณะของกระบวนการเช่น

 • การสร้างความรู้จักกับทีมในมิติของการทำงาน

 • เรียนรู้วิธีการสื่อสารที่แต่ละคนชอบ และไม่ชอบ

 • การทำความเข้าใจคุณค่าที่แต่ละคนยึดถือ (personal value) และค้นหาคุณค่าร่วมของทีม (team value)

 • ออกแบบกระบวนการที่ต้องการใช้ในการทำงานร่วมกัน

 • ค้นหาและกำหนดข้อตกลงร่วมกันในการทำงาน (common ground) เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • ทำความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ (role and respondsibility) ของแต่ละคนให้มีความชัดเจนเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างคนในทีม

 • ค้นหาวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน


สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร

 • บุคลากรมีความพร้อมในการทำงานร่วมกัน

 • บุคลากรสามารถเริ่มต้นทำงานด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • มีความเข้าใจในความแตกต่างของสมาชิกในทีม

 • สร้างแนวทางในการทำงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน

ติดต่อปรึกษา/สอบถามเพิ่มเติม

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720
bottom of page