top of page
Self-Awareness
หลักสูตรอบรม การตระหนักรู้ภายในตัวเอง

เกี่ยวกับหลักสูตร

การตระหนักรู้ภายในตนเอง คือความสามารถในการมองเห็นตัวเองและตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้อย่างชัดเจน​ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้นำ การพัฒนาตัวเอง และการลดความขัดแย้งระหว่างการทำงาน

หลักสูตรการตระหนักรู้ภายในตนเอง (self-awareness) ออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรได้เท่าทันความคิด คุณค่า ความเชื่อ และความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะแสดงออกมาและสื่อสารกับคนรอบข้าง

ปัญหาที่พบในองค์กร

 • ทีมทำงานไม่ลงรอยกัน ใช้เวลานานในการไปสู่ข้อสรุปในที่ประชุม มีปัญหาทะเลาะกันจากมุมมองที่แตกต่างกัน

 • บุลากรยึดมั่นในความคิดตัวเอง จนทำให้เกิดปัญหา คนในทีมเก่งมีไอเดีย แต่มักจะไม่ยอมรับมุมมองในด้านอื่น

 • การทำงานมีปัญหาระหว่างกัน ทีมงานคนละช่วงอายุ (generation) พูดคุยกันไม่รู้เรื่อง ทีมงานคนละแผนกหรือพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ ทำงานร่วมกันมีปัญหา

เป้าหมายของหลักสูตร

 • เข้าใจความสำคัญของการตระหนักรู้ภายในตัวเอง ผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและการทำงาน

 • รู้จักคุณค่าที่แต่ละคนยึดถือ (personal core value) และความเชื่อที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน

 • พัฒนาทักษะระหว่างบุคคล (interpersonal skills)

 • เรียนรู้การสะท้อนตนเอง (self-reflection)

ระยะเวลา

 • มาตรฐาน 1-2 วัน

 • หลักสูตรต่อเนื่อง 3-6 เดือน

จำนวนผู้เข้าร่วม

 • ขนาดเล็ก ไม่เกิน 25 คน

 • ขนาดกลาง ไม่เกิน 50 คน

เนื้อหาในหลักสูตร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตระหนักรู้ภายในตนเอง (self-awareness)

 • การตระหนักรู้ภายในตัวเอง (self-awareness) คืออะไร?

 • การสร้างและบ่มเพาะการตระหนักรู้ภายในตัวเอง (self-awareness) 

การสะท้อนตัวเอง (self-reflection)

รู้จักการสะท้อนตัวเอง (self-reflection) และเครื่องมือสำหรับการสะท้อนตนเอง เข้าใจตนเอง

 • ปัญญา 3 ฐาน

 • ความคิด ความรู้สึก

 • สภาวะปกติและสภาวะเครียด

คุณค่าภายในของตัวเอง (personal core value)

ทำความเข้าใจคุณค่าที่ตนเองให้ความสำคัญ ซึ่งแต่ละคนมีแตกต่างกัน การให้ความสำคัญกับคุณค่าที่แตกต่างกันนี้อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง หรือความไม่ลงรอยกันได้

 • ทำความเข้าใจและค้นหาคุณค่าภายในของตัวเอง (personal core value)

 • เข้าใจความแตกต่างของคุณค่าที่แตกต่างกัน

 • เห็นผลกระทบจากการมีคุณค่าที่แตกต่างกัน

รู้จักกับความเชื่อ (beliefs) ของตัวเองการตระหนักภายในตนเองผ่านการทำความเข้าใจความเชื่อ (beliefs) จะช่วยทำให้เราเข้าใจผลกระทบของความเชื่อเหล่านั้นที่มีต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงานของเรา โดยในเรื่องที่มีความเปราะบาง ท้าทาย อาจมีความเชื่อบางอย่างที่เป็นอุปสรรค์ต่อการใช้ชีวิตของเรา

 • สร้างความตระหนักรู้ภายในผ่านการรู้จักความเชื่อ

 • รู้จักกับความเชื่อที่สนับสนุนเป้าหมาย (supporting beliefs) และความเชื่อที่เป็นอุปสรรค์ต่อเป้าหมาย (limiting beliefs)

 • เห็นผลกระทบของความเชื่อที่มีต่อการทำงานและการใช้ชีวิต

กระบวนการสะท้อนการเรียนรู้แบบกลุ่ม

 • เห็นตัวเองในมุมมองของคนอื่น เข้าใจความแตกต่างของตัวตนที่คนอื่นรับรู้และตัวตนที่ตนเองรับรู้

 • ใช้กระบวนการ After Action Review เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง

การเรียนรู้ในเวิร์คช็อปจะเป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจากกิจกรรมภายในเวิร์คช็อป ถอดบทเรียน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร

 • เกิดความมั่นคงทางจิตใจจากการเข้าใจตัวเอง

 • ได้เรียนรู้เครื่องมือในการเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่น

 • เพิ่มความปลอดภัยในที่ทำงาน (psychological safety)

 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน

 • มีการตัดสินใจที่มั่นคงมากขึ้น

ติดต่อปรึกษา/สอบถามเพิ่มเติม

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720
bottom of page