top of page

Enneagram: Advance

นพลักษณ์ขั้นสูง

หลังจากที่คุณได้ทราบลักษณ์จากการเรียนรู้นพลักษณ์ หรือเอ็นเนียแกรมแล้ว ในขั้นสูงคุณจะได้เรียนรู้รายละเอียดเพื่อเข้าใจรูปแบบของลักษณ์ตนเองอย่างลุกซึ้งยิ่งขึ้น โดยหัวข้อการเรียนรู้จะมีแตกต่างกันออกไปดังนี้

 • สภาวะปีกและลูกศร

 • สิ่งหลีกเลี่ยง

 • กลไกป้องกันตัวเอง

 • ลักษณ์ย่อย

U square for FB and Ig (3).jpg

หากคุณเป็นคนที่...

 • เคยเข้าร่วมเวิร์คช็อปนพลักษณ์ขั้นต้นหรือทราบลักษณ์ด้วยกระบวนการอบกรมด้วยกระบวนการ panel interview มาแล้ว
 • ต้องการพัฒนาตนเองตามลักษณ์ในระยะยาว
 • สนใจที่จะแปรเปลี่ยนพลังงาน แรงกระตุ้นตามลักษณ์ที่ทำร้ายตนเองหรือผู้คนรอบข้างให้เป็นการเติบโต
Young Couples

"ยอมรับความเป็นลักษณ์และเติบโตในแบบที่ตนเองเป็น"

เป้าหมายในเวิร์คช็อปนี้
 • เข้าใจความเป็นลักษณ์มากขึ้นผ่านเนื้อหาเชิงลึก

 • เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับลักษณ์ตนเอง

 • เรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตและแปรเปลี่ยนแรงขับเคลื่อนที่ทำร้ายตนเองหรือผู้คนรอบข้าง

ความรู้พื้นฐาน
 • ทราบลักษณ์ตนเอง จากกระบวนการ panel interview

 • รู้จักลักษณ์ทั้ง 9 

 • ลังเล ไม่แน่ใจ สับสน ในลักษณ์ตนเอง

Workshop นี้เหมาะสำหรับใคร?
 • ครู อาจารย์ นักการศึกษา

 • ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย เจ้าของธุรกิจ HR

 • คนที่อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้าง เข้าใจพฤติกรรมและการแสดงออกของคนรอบตัวมากขึ้น 

 • คนที่อยากพัฒนาและปรับตัว ให้เข้ากับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หัวหน้าได้มากขึ้น

 • คนที่ต้องการพัฒนาตัวเองในระยะยาว

 • คนที่ต้องการเครื่องมือในการเรียนรู้ เข้าใจตัวเอง

 • คนที่กำลังตัดสินใจค้นหางานที่ชอบ อาชีพที่ทำให้ตัวเองมีความสุข หรือสิ่งที่ตัวเองมีความสุข

"มองเห็นตัวเอง
เพื่อก้าวพ้นความเป็นลักษณ์"

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมเวิร์คช็อป
 • เข้าใจกลไกที่เกิดขึ้นของลักษณ์ต่างๆ

 • ตระหนักถึงกลไกของลักษณ์ที่เกิดขึ้นในตนเอง 

 • เท่าทันตัวตนของลักษณ์ตนเองในระดับที่ละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้น

 • แนวทางในการพัฒนาตนเองตามลักษณ์

ค่าลงทะเบียน: 2,800 - 4,000 บาท
ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมเป็นไปตามเวิร์คช็อปที่แตกต่างกันได้แก่

 • สภาวะปีกและลูกศร

 • สิ่งหลีกเลี่ยง

 • กลไกป้องกันตัวเอง

 • ลักษณ์ย่อย

bottom of page