top of page
  • Urbinner

ISTJ บุคลิกภาพ ลักษณะเฉพาะตัว และ Cognitive Function

อัปเดตเมื่อ 14 ก.พ. 2565

Highlights

  • ISTJ คือ หนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบของ MBTI ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ จัดการสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง และลงมือทำสิ่งต่าง ๆได้ยอดเยี่ยม

  • ISTJ เป็นบุคลิกภาพที่ดูค่อนข้างสงบ พูดน้อย และมีเหตุมีผล โดยคุณสามารถดูแล ISTJ ได้ด้วยการมีแผนการหรือตารางเวลาร่วมกัน

  • มีฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) เป็น Introverted Sensing และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็น Extraverted Thinking

 

ISTJ (Introverted, Sensing , Thinking, Judging) เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ หรือ MBTI ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ มองอย่างลึกซึ้ง วางแผน และวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้ดี อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นผู้ตรวจการ


บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบนั้นเกิดจากความถนัดใน 4 องค์ประกอบ (Extraversion/Introversion, Sensing/ Intuition, Thinking/Feeling, Judging/ Perceiving) โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจและสามารถค้นหาบุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันได้


เนื้อหาในบทความ

  1. บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ ISTJ

  2. ISTJ ในที่ทำงาน

  3. วิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิกภาพ ISTJ

  4. Cognitive Function ของ ISTJ


ISTJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function
ISTJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function

บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ ISTJ

ISTJ เป็นบุคลิกภาพที่ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับความรับผิดชอบ หน้าที่ ที่มีต่องาน ครอบครัวและความสัมพันธ์ พวกเขาเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ นอกจากนี้พวกเขายังให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผ่านมา สิ่งที่พวกเขาเคยเผชิญ และเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น

  • มองโลกตามความเป็นจริง ให้ความสำคัญกับรายละเอียด

  • ให้ความสำคัญกับปัจจุบัน เรียนรู้จากประสบการณ์