top of page
 • รูปภาพนักเขียนUrbinner

ISTJ บุคลิกภาพ ลักษณะเฉพาะตัว และ Cognitive Function

อัปเดตเมื่อ 14 ก.พ. 2565

Highlights

 • ISTJ คือ หนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบของ MBTI ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ จัดการสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง และลงมือทำสิ่งต่าง ๆได้ยอดเยี่ยม

 • ISTJ เป็นบุคลิกภาพที่ดูค่อนข้างสงบ พูดน้อย และมีเหตุมีผล โดยคุณสามารถดูแล ISTJ ได้ด้วยการมีแผนการหรือตารางเวลาร่วมกัน

 • มีฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) เป็น Introverted Sensing และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็น Extraverted Thinking

 

ISTJ (Introverted, Sensing , Thinking, Judging) เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ หรือ MBTI ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ มองอย่างลึกซึ้ง วางแผน และวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้ดี อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นผู้ตรวจการ


บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบนั้นเกิดจากความถนัดใน 4 องค์ประกอบ (Extraversion/Introversion, Sensing/ Intuition, Thinking/Feeling, Judging/ Perceiving) โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจและสามารถค้นหาบุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเอง พัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนตามบุคลิกภาพ และรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันได้


เนื้อหาในบทความ


ISTJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function
ISTJ บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และ Cognitive function

บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัวของ ISTJ

ISTJ เป็นบุคลิกภาพที่ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับความรับผิดชอบ หน้าที่ ที่มีต่องาน ครอบครัวและความสัมพันธ์ พวกเขาเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ นอกจากนี้พวกเขายังให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผ่านมา สิ่งที่พวกเขาเคยเผชิญ และเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น

 • มองโลกตามความเป็นจริง ให้ความสำคัญกับรายละเอียด

 • ให้ความสำคัญกับปัจจุบัน เรียนรู้จากประสบการณ์

นอกจากนี้พวกเขายังเป็นคนที่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจและมองสิ่งต่างๆ อย่างเป็นกลาง โดยที่ ISTJ จะสามารถมองเห็นข้อผิดพลาดของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายจากการใช้เหตุผลของเขา เมื่อต้องตัดสินใจเขาจะมีความ

 • ชัดเจนและแม่นยำในสิ่งที่ตัดสินใจ

 • มีเหตุมีผล มองสิ่งต่างๆ อย่างเป็นกลาง


จุดแข็งของ ISTJ

 • ความสามารถในการจดจ่อกับรายละเอียด

 • การวางแผน และวิสัยทัศน์ในระยะยาว

 • มีประสิทธิภาพ มาตรฐานสูง

จุดอ่อนของ ISTJ

 • บางครั้งอาจมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากมุมมองของตัวเองมากเกินไป

 • ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ตัดสินใจหรือพอใจในประสบการณ์อะไรแล้ว

 • ปฏิสัมพันธ์ด้วยยาก


ISTJ ในที่ทำงาน

ISTJ เป็นคนที่พึ่งพาได้ในที่ทำงาน พวกเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง มองโลกตามความเป็นจริง และมีเหตุมีผล เขาเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานมาก ในเวลาทำงานเขาทำงานอย่างเต็มที่ และในเวลาที่พักผ่อนเขาก็ต้องพักผ่อนอย่างเต็มที่เช่นกัน

 • ISTJ มีบุคลิกภาพที่สงบ นิ่งอยู่เสมอ ซึ่งอาจทำให้คนอื่นมองว่าเขาเป็นคนที่สนใจแต่การทำงาน และไม่ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน

 • การเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ เป็นสิ่งที่ยากสำหรับ ISTJ โดยเฉพาะหากสิ่งเหล่านั้นเป็นส่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ เป็นนามธรรม

ISTJ สามารถเป็นพนักงานที่มีคุณภาพได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หรือผู้นำในองค์กร เมื่อพวกเขาได้รับคำแนะนำหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นในตำแหน่งนั้นๆ


เมื่อเป็นผู้นำ ISTJ จะเป็นผู้นำที่สามารถดูแลประสิทธิภาพของงานได้ดี และในขณะเดียวกันก็ยังสร้างความเคารพในองค์กรได้อย่างเหมาะสม


วิธีการปฏิสัมพันธ์และดูแลคนที่มีบุคลิกภาพ ISTJ

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ISTJ เป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริง ให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติมากเป็นลำดับต้นๆ ในบรรดา type ต่างๆ เขามักจะเป็นคนที่เงียบ สงบ แต่เต็มไปด้วยความตั้งใจ

 • คุณสามารถช่วย ISTJ ได้ด้วยการให้รายละเอียด ข้อมูล หลักฐานสนับสนุน เพื่อช่วยให้ ISTJ ลงมือปฏิบัติ และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 • ISTJ ชอบวิธีการทำงานที่เป็นระบบ เช่น ตารางเวลา ขั้นตอนการทำสิ่งต่างๆ จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน

 • เข้าใจว่าการให้ ISTJ ระดมความคิดใหม่ๆ ในทันทีไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาถนัด หากมีการประชุม คุณควรให้ ISTJ ได้ใช้เวลาคิด ก่อนที่จะมีการพูดคุย ถกเถียงหรือนำเสนองาน


Cognitive Function ของ ISTJ

ISTJ เป็นผู้ที่มีความถนัดแบบ Introverted, Sensing, Thinking, Judging ซึ่งตามทฤษฎีของ Carl Jung แล้ว ทำให้ ISTJ มี cognitive function ดังต่อไปนี้

โดยที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีองค์ประกอบของ cognitive function ที่แตกต่างกันไป และแต่ละคนก็จะมีการใช้งาน cognitive function ที่ไม่เหมือนกัน ตามบริบทและการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป


แต่ละบุคลิกภาพจะใช้ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function) และฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function) เป็นหลักในชีวิตประจำวัน ส่วนฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function) และฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function) เป็นฟังก์ชั่นที่แต่ละบุคลิกภาพจะมีเลือกใช้น้อยกว่า ทำให้อาจมีการพัฒนาน้อยกว่าสองฟังก์ชั่นแรก


ฟังก์ชั่นหลัก (Dominant Function): Introverted Sensing

 • ISTJ ใช้ Sensing ไปกับสิ่งที่อยู่ภายใน ทำให้เขามีความทรงจำที่ดี พวกเขามักจะนึกถึงหรือทำให้ตัวเองกลับไปมีประสบการณ์กับสิ่งที่อยู่ในความทรงจำในอดีต โดยความทรงจำที่ย้อนกลับไปอาจอยู่ในรูปแบบของภาพ เสียง หรือความรู้สึก ซึ่ง ISTJ สามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้เป็นฉากๆ หรือเล่าเหตุการณ์เป็นลำดับได้พร้อมกับมีรายละเอียดที่สมจริงมาก

 • คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ISTJ มักจะชอบเปรียบเทียบสิ่งที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันกับประสบการณ์ในอดีต ข้อมูลที่เป็นจริง ความสมเหตุสมผลที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง

 • เมื่อต้องนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต ISTJ มักจะใช้ประสบการณ์ที่เคยผ่านมา และข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากในการสร้างความคาดหวังในอนาคต

ฟังก์ชั่นผู้ช่วย (Auxiliary Function): Extraverted Thinking

 • ISTJ มีพื้นฐานการตัดสินใจที่อยู่บนหลักของเหตุและผล

 • โดยมาก ISTJ ชอบการคิดและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ที่มีข้อมูลมาสนับสนุน หรืออยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่จับต้องได้มากกว่าสิ่งที่เป็นทฤษฎีและนามธรรม

 • ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับ ISTJ และพวกเขาให้คุณค่ากับองค์ความรู้ที่สามารถจับต้องได้ นำไปใช้ได้จริงได้ทันที

ฟังก์ชั่นลำดับสาม (Tertiary Function): Introverted Feeling

 • ISTJ มักจะตัดสินใจสิ่งต่างๆ จากหลักเหตุและผล ยกเว้นบางกรณีที่เขามีความรู้สึกบางอย่างหรือสัญชาตญาณ เขามักจะชะลอการตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ เป็นไปในทางเดียวกันกับความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นมา

 • พวกเขามักจะนำคุณค่าส่วนตัวมาพิจารณาในการตัดสินใจที่สำคัญด้วย เพราะคุณค่าพื้นฐาน (personal core value) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับ ISTJ

ฟังก์ชั่นด้อย (Inferior Function): Extraverted Intuition

 • Extraverted Intuition เป็นฟังก์ชั่นที่พัฒนาน้อยที่สุดของ ISTJ ทำให้ ISTJ มักจะไม่ค่อยถนัดในการค้นหาความคิดที่แปลกแหวกแนว สิ่งที่จับต้องไม่ได้ สิ่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน หรือไม่รู้จักมาก่อน


การรู้จักบุคลิกภาพของตัวเองจะช่วยทำให้เราสามารถพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง และในขณะเดียวกันก็สามารถเท่าทันจุดอ่อนที่มักจะทำให้เกิดปัญหาในชีวิตเราได้ โดยในเวิร์คช็อป MBTI: 16 Personality types จะช่วยทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 16 แบบ เพื่อค้นหาบุคลิกภาพของคุณ


สำหรับคนที่มีความเข้าใจและทราบบุคลิกภาพที่แท้จริงของตัวเองแล้ว สามารถเรียนรู้การพัฒนาตัวเองตาม Cognitive function ในเวิร์คช็อป MBTI: Cognitive Functions and Developments เพื่อเท่าทันตัวเองไม่ให้ติดกับดักของฟังก์ชั่นด้อย พาตัวเองออกจากสภาวะเครียดของบุคลิกภาพ และมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการเป็นอิสระจากจุดด้อยของบุคลิกภาพได้
Related Topics


แหล่งอ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม

 • Drenth, A.J. 2014. My True Type. Inquire Books.

 • Hunziker, Leona Hass and Mark. 2014. Building blocks of personality type.

 • Myers, Isabel Briggs. n.d. Introduction to Myers-Briggs Type. The Myers-Briggs Company Pty Ltd.

 • Tieger, Paul D. Tieger and Barbara Barron. 1999. The Art of Speed Reading People. New York: Little, Brown and Company.

 • https://www.verywellmind.com/istj-introversion-sensing-thinking-judgment-2795992

 

Urbinner เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตจากการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยทีมนักจัดกระบวนการจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายสำหรับตัวเอง องค์กร และชุมชนของเราได้

ดู 106,209 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


Facebook group Banner.jpg
bottom of page