top of page
Sales Skills Training
ทักษะการขายและทำความเข้าใจลูกค้า

เกี่ยวกับหลักสูตร

ทักษะการขาย (sales skills) เป็นทักษะที่มีองค์ประกอบหตั้งแต่การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การรับฟัง การทำความเข้าใจลูกค้า การนำเสนอสินค้า จนไปถึงการวางกลยุทธ์ การปิดการขาย และการดูแลความสัมพันธ์หลังการขาย หลักสูตรนี้มุ่งนี้ที่การพัฒนาทักษะจากการโดยมีฝึกฝนและการปฏิบัติจริง เพื่อที่จะช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้และนำไปใช้ได้จรืง

ปัญหาที่พบในองค์กร

 • บุคลากรขาดทักษะที่เกี่ยวข้องกับการขาย ไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้า ไม่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ ขาดทักษะทางด้านบุคคล

 • บุคลากรต้องการพัฒนาทักษการขายแบบ B2B ต้องการพัฒนาความสามารถในการติดต่อและทำความเข้าใจการขายในลักษณะองค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรที่ไปนำเสนอ


เป้าหมายของหลักสูตร

 • เข้าใจระบบความคิดที่ทำให้มีความสุขกับการขาย

 • เรียนรู้เทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

 • ทำความเข้าใจกระบวนการปิดการขาย

 • เรียนรู้ท่าทาง บุคลิกภาพที่ช่วยส่งเสริมการขาย และสร้างความมั่นใจ

 • ทำความเข้าใจกับการขายแบบ B2B

 • เรียนรู้กระบวนการและองค์ประกอบที่สำคัญในการขาย

 • ทำความเข้าใจสไตล์ของลูกค้าจากศาสตร์บุคลิกภาพ

ระยะเวลา

 • ระยะสั้น 3 ชั่วโมง

 • มาตรฐาน 1-2 วัน

จำนวนผู้เข้าร่วม

 • มาตรฐาน 15-25 คน

เนื้อหาในหลักสูตร

ทักษะการขาย

 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขาย

 • เข้าใจว่าทัศนคติที่เรามีต่อการขาย (mindset) ว่าส่งผลต่อการขายของเราอย่างไร

 • ขั้นตอนและกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

 • การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า

 • การรับฟังปัญหาของลูกค้า

 • ท่าทีที่ควรระวังในการขาย


 • การให้คำปรึกษาระหว่างการขาย

 • การปิดการขายและดูแลลูกค้า


ทักษะและกลยุทธ์การขายแบบ B2B

 • ทำความเข้าใจกระบวนการขายแบบ B2B

 • การวางแผนการขาย

 • การทำแผนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นระบบ

 • เข้าใจการบริหารและจัดลำดับความสำคัญในการพบลูกค้า

 • ทำความเข้าใจลูกค้าแบบองค์กร

 • การนำเสนอสินค้าและติดต่อกับลูกค้าแบบออนไลน์

 • การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ติดต่อและผู้มีอำนาจการตัดสินใจ

 • ทักษะการนำเสนอสินค้าและบริการอย่างมืออาชีพ

 • ข้อควรระวังในการนำเสนอการขาย

 • การเสนอความคิดเห็นให้กับลูกค้าอย่างจริงใจ

 • การให้คำปรึกษาระหว่างการขาย

 • กระบวนการปิดการขายและติดตามลูกค้า

 • การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเมื่อสิ้นสุดการขาย

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร

 • เรียนรู้ทักษะการขาย การนำเสนองาน การสร้างปฏิสัมพันธ์

 • พัฒนาทักษะการฟัง การเข้าใจความต้องการของลูกค้า

 • เห็นหลักการที่สำคัญในการขาย

 • เรียนรู้กระบวนการให้คำปรึกษาระหว่างการขาย

 • เข้าใจภาพรวมของการขายแบบ B2B และการติดต่อกับลูกค้าระดับองค์กร

ติดต่อปรึกษา/สอบถามเพิ่มเติม

 • LINE_APP
 • iconfinder_Facebook_Messenger_1298720
bottom of page